ඔබ බලනවා Dolce Italia (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo පහත ස්ථානයේ:
5 Skelton Rd, Colombo, LK 9(411) 255-9900
මාර්ගගතව ඇණවුම් කරන්න
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Fettucine ai Gamberi (Fettucine Pasta with Prawns)
Fresh tomato sauce, olive oil, garlic, shrimps, and fresh cream.
S1,550.00 +S109.25 +7.58%
Tagliatta di Manzo Con Rucola (Beef with Rocket Salad)
Beefsteak, rocket salad and parmesan flake, sauteed potatoes and salad.
S2,500.00 +S155.58 +6.64%
13" Salsiccia di Pollo Pizza (Chicken Sausage Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, basil, extra virgin olive oil, chicken sausage.
S1,800.00 +S103.50 +6.10%
Spaghetti Alla Bolognese (Beef Bolognese Spaghetti)
Fresh tomato sauce, olive oil, garlic, fresh basil, and minced beef.
S1,500.00 +S144.50 +10.66%
13" Pere e Gorgonzola Pizza (Pear and Gorgonzola Pizza)
Mozzarella cheese, fresh pear, gorgonzola, extra virgin olive oil, parmesan cheese.
S1,900.00 -S52.26 -2.68%

La Colazione (Breakfast)

Uova al Tegamino (Fried Eggs)
Two fried eggs, chicken bacon, chicken sausage, grilled tomatoes, and potatoes.
S1,000.00 +S70.76 +7.61%
Uova Strapazzate (Scrambled Eggs)
Two scrambled eggs, chicken bacon, chicken sausage, grilled tomatoes, and potatoes.
S1,000.00 +S70.76 +7.61%
Uova in Camicia (Poached Eggs)
Two poached eggs, chicken bacon, chicken sausage, grilled tomatoes, potatoes, and homemade sauce.
S1,100.00 +S102.56 +10.28%
Frittata Farcita (Omelette with Cheese and Chicken Ham)
Two eggs omelette with chicken ham and cheese and fresh vegetable crudite.
S1,100.00 +S111.08 +11.23%
Frittata in Trippa (Omelette Cooked in Tomato Sauce)
Two eggs omelette cooked in tomato sauce, chicken ham, and grilled vegetables.
S1,100.00 +S111.08 +11.23%
Uova Nuvola (White Egg Omelette)
White eggs omelette, chicken bacon, chicken sausage, grilled tomato, and potatoes.
S1,100.00 +S111.08 +11.23%
Uova Con Salmone Affumicato (Scrambled Eggs with Smoked Salmon)
Two scrambled eggs, smoked salmon, and fresh vegetables crudite.
S1,250.00 +S150.26 +13.66%
Pane Povero e Uova al Tegamino (Savory Kurakkan French Toast and Fried Eggs)
Savory kurakkan French toast, two fried eggs, fresh tomatoes, fresh vegetables crudite, and homemade sauce.
S1,250.00 +S150.26 +13.66%
La Classica (Classic Italian Breakfast)
Bread basket, butter, and homemade mix fruits jam.
S750.00 +S93.56 +14.25%
Con la Frutta (Mix Fresh Fruits)
Mix of seasonal fresh fruits and honey.
S950.00 +S106.01 +12.56%
La Toscana Dolce (Sweet Breakfast)
Bread basket, plain croissant, chocolate or cream, assorted homemade biscotti, butter, and homemade mix fruits jam.
S1,250.00 +S150.26 +13.66%
La Toscana Salata (Savoury Breakfast)
Two homemade focaccia stuffed with chicken bacon or cheese and tomato or mozzarella, and fresh vegetables crudite.
S1,250.00 +S150.26 +13.66%
La Leggera (Healthy Breakfast)
Fresh fruit salad, plain yoghurt, honey, assorted homemade whole wheat bread and biscotti, butter, and homemade mix fruits jam.
S1,300.00 +S149.10 +12.96%
Plain Croissant (Vegan)
Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S280.00 - -
Chocolate Croissant (Vegan) S330.00 - -
Soya Milk Cappuccino (Vegan) S650.00 - -
Soya Milk Latte Macchiato (Vegan)
Soya milk with coffee. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S700.00 - -
Soya Milk Cioccolata Calda (Hot Chocolate) (Vegan) S700.00 - -
La Classica (Classic Italian Breakfast) (Vegan)
Bread basket, honey, homemade mix fruits jam. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S750.00 - -
Con la Frutta (Seasonal Fresh Fruits) (Vegan)
Mix of seasonal fresh fruits, honey. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S950.00 - -
La Toscana Dolce (Sweet Breakfast) (Vegan)
Bread basket, croissant plain or chocolate, homemade mix fruits jam, honey. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,250.00 - -

Danish, Pastries, and Cookies

Lady Finger (Chocolate) S280.00 +S28.51 +11.34%
Plain Croissant S280.00 +S28.51 +11.34%
Plain Croissant (Danish, Pastries, and Cookies) S251.49 - -
Croissant (Chocolate, Cream) S330.00 +S31.62 +10.60%
Assorted Cookies (100 gms) (Danish, Pastries, and Cookies) S349.53 - -
Assorted Cookies (100 gms) S390.00 +S40.47 +11.58%

Spuntini (Short Eats)

Croissant Farcito (Savoury Croissant)
Croissant, mozzarella cheese, and tomatoes.
S550.00 +S47.02 +9.35%
Croissant Con Salmone Affumicato (Savoury Croissant with Smoked Salmon)
Croissant, tomatoes, smoked salmon, and butter.
S850.00 +S125.36 +17.30%
French Fries S800.00 +S75.36 +10.40%

Panini (Sandwiches)

Panino al Pollo (Chicken Sandwich)
Chicken breast, fresh tomatoes, and lettuce.
S1,000.00 +S70.76 +7.61%
Panino alle Verdure (Veggie Sandwich)
Fresh tomatoes and vegetables.
S1,000.00 +S70.76 +7.61%
Panino Mediteranneo (Tomato and Mozzarella Sandwich)
Tomatoes, lettuce, mozzarella, and onions.
S1,000.00 +S70.76 +7.61%
Panino al Tonno (Tuna Sandwich)
Canned tuna, fresh tomatoes, lettuce, and onions.
S1,000.00 +S70.76 +7.61%
Panino Con Frittata (Vegetarian Omelette Sandwich)
Vegetarian omelette.
S1,000.00 +S70.76 +7.61%
Panino Con Milanese di Pollo (Battered Chicken Breast Sandwich)
Battered chicken breast, fresh tomatoes, and lettuce.
S1,300.00 +S115.00 +9.70%
Panino Con Salmone Affumicato (Smoked Salmon Sandwich)
Smoked salmon, fresh tomatoes, lettuce, and butter.
S1,300.00 +S115.00 +9.70%

Bruschetta (Grilled Ciabatta Bread with Fresh Tomato)

Toscana
Fresh tomatoes, olive oil, and basil.
S750.21 - -
Toscana Bruschetta S800.00 - -
Vegetariana
Fresh tomatoes, olive oil, basil, and vegetables.
S929.24 - -
Vegetariana Bruschetta S1,000.00 - -
Mediterannea
Fresh tomatoes, olive oil, basil, and mozzarella cheese.
S929.24 - -
Mediterannea Bruschetta S1,000.00 - -
Capricciosa
Fresh tomatoes, olive oil, basil, mozzarella cheese, olives, and mushroom.
S1,014.49 - -
Capricciosa Bruschetta S1,100.00 - -
Dolce Italia
Fresh tomatoes, olive oil, basil, mozzarella cheese, olives, and chicken bacon.
S1,014.49 - -
Dolce Italia Bruschetta S1,100.00 - -
Salmone Affumicato
Fresh tomatoes, olive oil, basil, smoked salmon, butter, and lettuce.
S1,150.90 - -
Salmone Affumicato Bruschetta S1,300.00 - -
Acciughe
Fresh tomatoes, olive oil, basil, mozzarella cheese, and anchovies.
S1,150.90 - -
Acciughe Bruschetta S1,250.00 - -

Carpaccio

Carpaccio di Verdure (Veggie Carpaccio)
Fresh vegetables, parmesan cheese, and olive oil.
S1,200.00 +S100.26 +9.12%
Carpaccio di Bresaola Con Grana e Rucola (Beef Carpaccio)
Cured beef, parmesan cheese, rocket salad, and olive oil.
S1,400.00 +S129.75 +10.21%
Carpaccio di Salmone Affumicato e Pesce Spada (Smoked Salmon Carpaccio)
Smoked salmon, fresh sword fish, capers, and olive oil.
S1,400.00 +S129.75 +10.21%

Insalate (Salads)

Insalata Toscana (Mix Salad)
Lettuce, fresh tomatoes, mozzarella cheese, fresh basil, onion, olive, and carrot. Mixed salad with oragnic mix lettuce.
S950.00 +S54.86 +6.13%
Insalata al Pollo (Chicken Salad)
Lettuce, chicken breast, fresh tomatoes, onions, and mayonnaise. Mixed salad with oragnic mix lettuce.
S1,100.00 +S85.51 +8.43%
Insalata Siciliana (Sicilian Salad)
Lettuce, anchovies, black olives, parmesan cheese, fresh tomatoes, and onions. Mixed salad with oragnic mix lettuce.
S1,200.00 +S100.26 +9.12%
Insalata Primavera (Primavera Salad)
Lettuce, fresh tomatoes, feta cheese, fresh basil, onion, olive, carrot, and boiled egg. Mixed salad with oragnic mix lettuce.
S1,300.00 +S149.10 +12.96%
Insalata Con Gamberi (Prawn Salad)
Lettuce, fresh tomatoes, fresh basil, prawns, and cocktail sauce. Mixed salad with oragnic mix lettuce.
S1,300.00 +S149.10 +12.96%
Insalata Con Salmone Affumicato (Smoked Salmon Salad)
Lettuce, fresh tomatoes, fresh basil, smoked salmon, black olives, and onion. Mixed salad with oragnic mix lettuce.
S1,350.00 +S165.00 +13.92%
Insalata Con Fantasia di Formaggi (Mix Cheese Salad)
Lettuce, black olives, artichokes, feta cheese, parmesan cheese, and rocket salad. Mixed salad with oragnic mix lettuce.
S1,300.00 +S149.10 +12.96%

Antipasti (Italian Starters)

Insalata Caprese (Caprese Salad)
Fresh tomatoes, buffalo mozzarella cheese, and fresh basil.
S1,200.00 +S100.26 +9.12%
Mozzarella Fritta (Fried Bread Crumbed Mozzarella)
Fried bread crumbed buffalo mozzarella, lettuce, and sundried tomatoes.
S1,300.00 +S63.85 +5.17%
Vitello Tonnato (Beef with Tuna Sauce)
Beef, capers, mayonnaise, boiled egg, canned tuna, olive oil, salt and pepper.
S1,400.00 +S129.75 +10.21%
Tagliere di Formaggi (Cheese Platter)
Assorted imported cheeses served with pure bee honey and homemade spicy chutney.
S2,000.00 +S218.24 +12.25%

Zuppe (Soups)

Vellutata di Pomodori Freschi (Tomato Soup)
Fresh tomatoes, olive oil, garlic, non dairy cream, parmesan cheese, and fresh basil. Served with our toasted homemade bread.
S950.00 +S54.86 +6.13%
Zuppa di Pollo (Chicken Soup)
Olive oil, chicken breast, garlic, non dairy cream, parmesan cheese, and fresh parsley. Served with our toasted homemade bread.
S1,000.00 +S70.76 +7.61%
Vellutata di Verdure Fresche (Veggie Soup)
Fresh veggies, olive oil, garlic, and parmesan cheese. Served with our toasted homemade bread.
S1,000.00 +S70.76 +7.61%
Zuppa di Cipolle (Onion Soup)
Olive oil, onions, garlic, parmesan cheese. Served with fried bread.
S1,000.00 +S70.76 +7.61%
Vellutata di Zucca Gialla (Pumpkin Soup)
Olive oil, onion, garlic, pumpkin, and parmesan cheese. Served with our toasted homemade bread.
S1,000.00 +S70.76 +7.61%
Zuppa di Gamberi (Prawn Soup)
Olive oil, onion, garlic, fresh tomatoes, prawns, parmesan cheese, and fresh parsley. Served with our toasted homemade bread.
S1,150.00 +S135.51 +13.36%
Vellutata di Funghi (Mushroom Soup)
Olive oil, onion, garlic, mushroom, non dairy cream, parmesan cheese, cream cheese, and fresh parsley. Served with our toasted homemade bread.
S1,150.00 +S135.51 +13.36%

Ravioli (Italian Dumplings)

Ravioli Ricotta e Zucca Gialla ((Pumpkin Ravioli)
With pasta, pumpkin, and ricotta cheese.
S1,270.25 - -
Ravioli ai 4 formaggi (4 Cheeses Ravioli)
With pasta, ricotta, parmesan and blue cheese, parsley.
S1,355.50 - -

Lasagna

Melanzane Parmigiana (Eggplant Parmesan)
Eggplant, fresh tomato sauce, bechamel sauce, and parmesan cheese.
S1,300.00 +S115.00 +9.70%
Lasagna al Sugo di Manzo (Beef Lasagna)
Minced beef, fresh tomato sauce, bechamel sauce, parmesan cheese, and homemade pasta.
S1,300.00 +S115.00 +9.70%
Lasagna al Sugo di Pollo (Chicken Lasagna)
Minced chicken breast, fresh tomato sauce, bechamel sauce, parmesan cheese, and homemade pasta.
S1,300.00 +S115.00 +9.70%
Lasagna Alle Verdure (Veggie Lasagna)
Mixed vegetables, fresh tomato sauce, bechamel sauce, parmesan cheese, and homemade pasta.
S1,300.00 +S115.00 +9.70%

Polenta (Cooked Cornmeal Flour)

Polenta ai Quattro Formaggi (4 Cheeses Polenta)
Polenta, extra virgin olive oil, emmental, blue cheese, cream, and mozzarella cheese.
S1,355.50 - -

Ravioli (Handmade Pasta)

Ravioli Ricotta e Spinaci (Spinach Ravioli)
Homemade pasta, spinach, and ricotta cheese.
S1,400.00 +S129.75 +10.21%
Ravioli al Pollo (Chicken Ravioli)
Homemade pasta, minced chicken breast, and ricotta cheese.
S1,400.00 +S129.75 +10.21%
Ravioli Ricotta e Zucca Gialla (Pumpkin Ravioli)
Homemade pasta, pumpkin, and ricotta cheese.
S1,400.00 - -
Ravioli al Manzo (Beef Ravioli)
Homemade pasta, minced beef, and ricotta cheese.
S1,500.00 +S144.50 +10.66%
Ravioli Ai Four Formaggi (Four Cheeses Ravioli)
Homemade pasta, ricotta, Parmesan, blue cheese, and parsley.
S1,500.00 - -
Ravioli ai Gamberi (Prawn Ravioli)
Homemade pasta, parsley, prawn, and ricotta cheese.
S1,550.00 +S143.35 +10.19%
Ravioli ai Funghi (Mushroom Ravioli)
Homemade pasta, mushroom, and ricotta cheese.
S1,550.00 +S143.35 +10.19%

Agnolotti (Homemade Pasta)

Agnolotti Al Pomodoro (Agnolotti with Tomato Sauce)
Homemade pasta, chicken, ricotta cheese, fresh tomato sauce, and Parmesan cheese. Italian dumplings stuffed with ricotta and minced chicken.
S1,350.00 - -
Agnolotti Con Panna e Bacon (Agnolotti with Cream and Bacon Sauce)
Homemade pasta, chicken, ricotta cheese, non dairy cream, chicken bacon, and Parmesan cheese. Italian dumplings stuffed with ricotta and minced chicken.
S1,500.00 - -
Agnolotti Alla Bolognese (Agnolotti with Beef Bolognese Sauce)
Homemade pasta, chicken, ricotta cheese, fresh tomato sauce, miced beef, and Parmesan cheese. Italian dumplings stuffed with ricotta and minced chicken.
S1,500.00 - -
Agnolotti Alla Boscaiola (Agnolotti with Beef and Mushroom Sauce)
Homemade pasta, chicken, ricotta cheese, minced beef, mushroom, and Parmesan cheese. Italian dumplings stuffed with ricotta and minced chicken.
S1,500.00 - -

Pasta

Fettuccine Con Panna o al Pomodoro
Fresh tomatoes, olive oil, fresh basil, parmesan cheese, non dairy cream,
S1,014.49 - -
Fettuccine al Pollo (Fettucine Pasta with Chicken)
Fresh tomato sauce, chicken breast, olive oil, and parmesan cheese.
S1,270.25 - -
Fettuccine Alla Boscaiola (Fettucine Pasta with Beef and Mushroom)
Fresh tomato sauce, minced beef, onions, garlic, olive oil, mushroom, and parmesan cheese.
S1,440.75 - -
Spaghetti Aglio Olio
Garlic, olive oil, chilli flakes, and parmesan cheese.
S1,014.49 - -

Tortellini (Homemade Pasta)

Tortellini Al Pomodoro (Tortellini with Tomato Sauce) S1,350.00 - -
Tortellini Con Panna E Bacon (Tortellini with Cream and Bacon Sauce) S1,500.00 - -
Tortellini Alla Bolognese (Tortellini with Beef Bolognese Sauce)
Homemade pasta, chicken, ricotta cheese, fresh tomato sauce, minced beef, and Parmesan cheese. Italian dumplings stuffed with ricotta and minced chicken.
S1,500.00 - -
Tortellini Alla Carbonara (Tortellini with Carbonara Sauce)
Homemade pasta, chicken, ricotta cheese, chicken bacon, eggs, Parmesan cheese, and olive oil. Italian dumplings stuffed with ricotta and minced chicken.
S1,500.00 - -

Fettucine (Homemade Pasta)

Fettucine Con Panna (Fettucine Pasta with White Sauce)
Non dairy cream, Parmesan cheese, olive oil, and garlic. Wheat base fresh pasta.
S1,000.00 - -
Fettuccine Al Pomodoro (Fettucine Pasta with Tomato Sauce)
Fresh tomato sauce, olive oil, fresh basil, and Parmesan cheese. Wheat base fresh pasta.
S1,000.00 - -
Fettuccine al Sugo di Verdure (Fettucine Pasta with Veggie Sauce)
Mixed fresh vegetable sauce, Parmesan cheese, and olive oil. Wheat base fresh pasta.
S1,300.00 +S63.85 +5.17%
Fettuccine Al Pollo (Fettucine Pasta with Chicken Sauce)
Fresh tomato sauce, chicken breast, olive oil, and Parmesan cheese. Wheat base fresh pasta.
S1,400.00 - -
Fettuccine Alla Boscaiola (Fettucine Pasta with Beef and Mushroom Sauce)
Fresh tomato sauce, minced beef, onions, garlic, olive oil, mushroom, and Parmesan cheese. Wheat base fresh pasta.
S1,550.00 - -
Fettucine Ai Gamberi (Fettucine Pasta with Prawns) (Fettucine (Homemade Pasta)) S1,550.00 - -

Gnocchi (Homemade Pasta)

Gnocchi Al Pomodoro (Gnocchi Pasta with Tomato Sauce)
Homemade pasta, fresh tomato sauce, and Parmesan cheese. Potato base.
S1,300.00 - -
Gnocchi Alla Bolognese (Gnocchi Pasta with Beef Bolognese Sauce)
Homemade pasta, fresh tomato sauce, minced beef, and Parmesan cheese. Potato base.
S1,500.00 - -
Gnocchi Ai Quattro Formaggi (Gnocchi Pasta with Four Cheeses Sauce)
Homemade pasta, blue cheese, Parmesan cheese, cream cheese, stracchino, and Parmesan cheese. Potato base.
S1,500.00 - -
Gnocchi Al Pesto (Gnocchi Pasta with Pesto Sauce)
Homemade pasta, homemade pesto sauce, Parmesan cheese, and fresh tomato. Potato base.
S1,500.00 - -

Strozza Preti (Homemade Pasta)

Strozza Preti Al Pomodoro (Fresh Pasta with Tomato Sauce)
Homemade pasta, fresh tomato sauce, and Parmesan cheese. Wheat base pasta.
S1,100.00 - -
Strozza Preti Al Sugo Di Verdure (Fresh Pasta with Veggie Sauce)
Homemade pasta, fresh mix veggies, tomato sauce, and Parmesan cheese. Wheat base pasta.
S1,300.00 - -
Strozza Preti Alla Bolognese (Fresh Pasta with Beef Bolognese Sauce)
Homemade pasta, fresh tomato sauce, minced beef, and Parmesan cheese. Wheat base pasta.
S1,400.00 - -
Strozza Preti Al Pesto (Fresh Pasta with Pesto Sauce)
Homemade pasta, homemade pesto sauce, and Parmesan cheese. Wheat base pasta.
S1,400.00 - -
Strozza Preti Al Pomodoro (Fresh Pasta with Tomato Sauce) (Vegan)
Homemade pasta and fresh tomato sauce. Wheat base pasta. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,100.00 - -
Strozza Preti Al Sugo Di Verdure (Fresh Pasta with Veggie Sauce) (Vegan)
Homemade pasta and mixed fresh vegetable sauce. Wheat base pasta. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,300.00 - -
Strozza Preti Al Pesto (Fresh Pasta with Vegan Pesto Sauce)
Homemade pasta and homemade vegan pesto sauce. Wheat base pasta. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,350.00 - -

Risotto

Risotto ai Funghi (Mushroom Risotto)
Garlic, extra virgin olive oil, mushroom, Parmesan cheese, cream cheese, and non dairy cream.
S1,500.00 +S93.35 +6.64%
Risotto 4 Formaggi (4 Cheeses Risotto)
Blue cheese, parmesan cheese, cream cheese, stracchino, and olive oil.
S1,406.65 - -
Risotto Four Formaggi (Four Cheeses Risotto)
Blue cheese, Parmesan cheese, cream cheese, stracchino, and olive oil.
S1,500.00 - -
Risotto Alla Pescatora (Seafood Risotto)
Tuna fish, prawns, fresh tomato, garlic, olive oil, and Parmesan cheese.
S1,600.00 +S159.25 +11.05%
Risotto Alla Bolognese (Beef Bolognese Risotto)
Fresh tomato sauce, minced beef, garlic, olive oil, and Parmesan cheese.
S1,600.00 +S159.25 +11.05%

Pollo (Chicken) Main Course

Scaloppine di Pollo ai Ferri (Grilled Chicken Breast)
Grilled chicken breast, olive oil, capper sauce, sauteed potatoes, and salad.
S1,526.00 - -
Scaloppine di Pollo Limone o Formaggio (Chicken Breast with Lemon or Cheese Sauce)
Chicken breast, olive oil, garlic, lemon or cheese, sauteed potatoes, and salad.
S1,611.25 - -
Scaloppine Valdostana (Chicken Breast with Creamy Sauce and Chicken Bacon)
Chicken breast, olive oil, chicken bacon, cheese, sauteed potato, and salad.
S1,696.50 - -
Milanese di Pollo Alla Parmigiana (Crispy Breaded Chicken Breast)
Crispy breaded chicken breast, fresh tomatoes, mozzarella cheese, sauteed potatoes, and salad.
S1,696.50 - -
Scaloppine ai Funghi (Chicken Breast with Mushroom Sauce)
Chicken breast, mushroom sauce, sauteed potatoes, and salad.
S1,747.66 - -

Polenta (Cooked Corn Meal Flour)

Polenta ai Funghi (Mushroom Polenta)
Gluten free. Polenta, extra virgin olive oil, mushroom, Parmesan cheese, cream cheese, and non dairy cream.
S1,450.00 +S94.50 +6.97%
Polenta Ai Quattro Formaggi (Four Cheeses Polenta)
Gluten free. Polenta, extra virgin olive oil, emmental, blue cheese, cream, and mozzarella cheese.
S1,450.00 - -
Polenta Alla Boscaiola (Beef and Mushroom Polenta)
Gluten free. Polenta, mushroom, beef bolognese sauce, Parmesan cheese, and extra virgin olive oil.
S1,550.00 +S109.25 +7.58%
Vegan Polenta al Pomodoro (Polenta with Tomato Sauce)
Gluten free. Polenta, fresh tomato sauce, and extra virgin olive oil. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,200.00 - -
Vegan Polenta ai Funghi (Polenta with Mushroom Sauce)
Gluten free. Polenta, extra virgin olive oil, mushroom, and non dairy cream. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,450.00 - -
Vegan Polenta alle Verdure (Polenta with Veggie Sauce)
Gluten free. Polenta, extra virgin olive oil, and mixed fresh vegetables sauce. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,300.00 - -

Gluten Free Pasta

Penne Pesto e Pomodoro (Pesto and Tomato Pasta)
Homemade peato sauce, garlic, olive oil, fresh tomato, and Parmesan cheese. Made of a mix of brown rice, corn, and quinoa flavours.
S1,550.00 +S109.25 +7.58%
Penne Alla Siciliana (Eggplant and Olives Pasta)
Eggplant, black olives, fresh tomato sauce, onion, Parmesan cheese, fresh tomato, fresh buffalo mozzarella, and cashew nut. Made of a mix of brown rice, corn, and quinoa flavours.
S1,600.00 +S108.10 +7.25%
Spaghetti Zucchine e Gamberi (Zucchini and Prawn Pasta)
Olive oil, prawns, garlic, zucchini, fresh cream, and Parmesan cheese. Made of a mix of brown rice, corn, and quinoa flavours.
S1,600.00 +S108.10 +7.25%
Pasta al Pomodoro (Pasta with Tomato Sauce) (Vegan)
Fresh tomato sauce, olive oil, garlic, fresh basil. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,000.00 - -
Pasta all Arrabbiata (Pasta with Spicy Tomato Sauce) (Vegan)
Fresh tomato sauce, hot chili, olive oil. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,000.00 - -
Pasta Aglio Olio (Pasta with Garlic, Oil and Chili) (Vegan)
Garlic, olive oil, chili flakes. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,000.00 - -
Pasta al Sugo di Verdure (Pasta with Veggie Sauce) (Vegan)
Mixed fresh vegetable sauce, olive oil. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,300.00 - -

Pesce (Fish) Main Course

Gamberi Aglio e Olio (Prawns with Garlic, Oil, and Chilli)
Prawns, olive oil, chilli flakes, and home made garlic bread.
S1,440.75 - -

Vegan La Colazione (Breakfast)

Chocolate Croissant
Vegan.
S298.38 - -
Soya Milk Cappuccino S554.13 - -
Soya Milk Latte Macchiato
Vegan. Soya milk with coffee.
S596.76 - -
Soya Milk Cioccolata Calda
Vegan. Hot chocolate.
S596.76 - -
La Classica (Classic Italian Breakfast) (Vegan La Colazione (Breakfast))
Vegan. Bread basket, honey, and mix fruits jam.
S656.44 - -
Con la Frutta (Fresh Fruits)
Vegan. Mix of fresh fruits and honey.
S843.99 - -
La Toscana (Sweet Breakfast)
Vegan. Bread basket, croissant plain or chocolate, mix fruits jam, and honey.
S1,099.74 - -

Pasta (Imported)

Penne al Pomodoro (Penne Pasta with Tomato Sauce)
Fresh tomato sauce, olive oil, garlic, fresh basil, and Parmesan cheese.
S1,000.00 -S14.49 -1.43%
Penne all Arrabbiata (Spicy Penne Pasta)
Fresh tomato sauce, hot chilli, olive oil, and Parmesan cheese.
S1,000.00 -S65.64 -6.16%
Penne Cacio e Pepe (Penne Pasta with Cheese and Pepper Sauce)
Cheese sauce and black pepper.
S1,400.00 +S44.50 +3.28%
Penne Pesto e Pomodoro (Penne Pasta with Pesto Sauce)
Homemade pesto sauce, fresh tomatoes, olive oil, and Parmesan cheese.
S1,500.00 +S144.50 +10.66%
Penne al Pollo (Penne Pasta with Chicken)
Fresh tomato sauce, chicken breast, olive oil, Parmesan cheese, and garlic.
S1,500.00 +S144.50 +10.66%
Penne Alla Grigia (Penne Pasta with Cheese and Chicken Bacon Sauce)
Pasta with chicken bacon, pecorino, Parmesan cheese, olive oil, and garlic.
S1,500.00 +S144.50 +10.66%
Penne al Salmone Affumicato (Penne Pasta with Smoked Salmon)
White sauce, smoked salmon, olive oil, garlic, and black pepper.
S1,600.00 +S159.25 +11.05%
Penne Alla Siciliana (Penne Pasta with Eggplant and Olive Sauce)
Eggplant, black olives, fresh tomato sauce, onion, Parmesan cheese, fresh tomato, fresh buffalo, and mozzarella.
S1,600.00 +S159.25 +11.05%
Spaghetti Aglio Olio (Spaghetti with Garlic, Oil, and Chili)
Garlic, olive oil, chilli flakes, and Parmesan cheese.
S1,000.00 - -
Spaghetti Carbonara (Carbonara Spaghetti)
Chicken, bacon, eggs, Parmesan cheese, and olive oil.
S1,400.00 +S129.75 +10.21%
Spaghetti Alla Marinara (Spaghetti with Anchovies and Pesto Sauce)
Fresh tomatoes, pesto sauce, garlic, olive oil, anchovies, and breadcrumbs.
S1,500.00 +S144.50 +10.66%
Spaghetti all Amatriciana (Spaghetti with Chicken Bacon and Tomato Sauce)
Fresh tomato sauce, onions, garlic, olive oil, chicken bacon, and Parmesan cheese.
S1,500.00 +S144.50 +10.66%
Spaghetti Alla Bolognese (Beef Bolognese Spaghetti) (Pasta (Imported)) S1,500.00 - -
Spaghetti ai Gamberi
Garlic, olive oil, chilli flakes, shrimps, and Parmesan cheese.
S1,600.00 +S159.25 +11.05%
Spaghetti Alla Puttanesca
Fresh tomato sauce, olive oil, olive, capper, and anchovies.
S1,600.00 +S159.25 +11.05%
Spaghetti Mare e Monti
Fresh tomato sauce, olive oil, garlic, prawns, and mushroom.
S1,600.00 +S159.25 +11.05%

Whole Wheat Pasta

Pasta Integrale ai Quattro Formaggi (4 Cheese Wholewheat Pasta)
Garlic, olive oil, cream cheese, emmental, blue cheese, and mozzarella.
S1,406.65 - -
Pasta Integrale Ai Quattro Formaggi (Four Cheese Wholewheat Pasta) S1,500.00 - -
Pasta Integrale Alla Bolognese (Beef Bolognese Wholewheat Pasta) S1,500.00 +S93.35 +6.64%
Pasta Integrale Alle Acciughe (Wholewheat Pasta with Anchovies Sauce)
Anchovies, olive oil, garlic, and fresh tomatoes.
S1,406.65 - -
Pasta Integrale Alle Acciughe (Whole Wheat Pasta with Anchovies Sauce) S1,500.00 - -

Panini, Bruschetta, and Insalate (Sandwich, Bruschettas, and Salads)

Bruschetta Toscana
Vegan. Grilled ciabatta bread, fresh tomato, extra virgin olive oil, and basil.
S750.21 - -
Bruschetta Vegetariana
Vegan. Grilled ciabatta bread, fresh tomato, extra virgin olive oil, basil, and grilled vegetables.
S929.24 - -
Insalata Toscana
Vegan. Mix of lettuce, fresh tomatoes, fresh basil, onion, olive, and carrot.
S895.14 - -
Carpaccio di Verdure
Vegan. Raw fresh vegetables thinly sliced, olive oil, salt and pepper.
S1,099.74 - -

13" Pizzas

13" Ciaccino Pizza
Normal or kurakkan dough, extra virgin olive oil and oregano.
S750.00 +S50.94 +7.29%
13" Marinara Pizza
Fresh tomato sauce, garlic, oregano, extra virgin olive oil.
S1,000.00 -S14.49 -1.43%
13" Ciaccino Con Pomodoro Fresco Pizza
Normal or kurakkan dough, fresh tomatoes, extra virgin olive oil, and fresh basil.
S1,200.00 +S15.00 +1.27%
13" Ciaccino Pomodoro e Olive Pizza
Normal or kurakkan dough, fresh tomatoes, black olives, extra virgin olive oil, fresh basil, oregano.
S1,300.00 +S4.18 +0.32%
13" Margherita Pizza (Classic Cheese Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, basil, and extra virgin olive oil.
S1,300.00 -S55.50 -4.09%
13" Arrabbiata Pizza(Spicy Cheese Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, basil, extra virgin olive oil, chilli flake, and black olives.
S1,406.65 - -
13" Arrabbiata Pizza (Spicy Cheese Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, basil, extra virgin olive oil, chilli flakes, and black olives.
S1,350.00 - -
13" Dolce Italia Pizza (Cheese and Chicken Bacon Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, basil, extra virgin olive oil, chicken, bacon, and egg.
S1,800.00 +S103.50 +6.10%
13" Salsiccia di Pollo Pizza (Chicken Sausage Pizza) (13" Pizzas) S1,800.00 - -
13" Napoli Pizza (Cheese and Anchovies Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, extra virgin olive oil, anchovies, capers, oregano, basil.
S1,800.00 +S103.50 +6.10%
13" Vegetariana Pizza (Veggie Pizza)
Mozzarella cheese, fresh tomato, bell pepper, eggplant, black olive, zucchini, basil, extra virgin olive oil.
S1,800.00 +S103.50 +6.10%
13" Pesto e Pomodoro Pizza (Pesto Sauce Pizza)
Pesto sauce, fresh tomato, mozzarella cheese, parmesan cheese, extra virgin olive oil.
S1,800.00 +S52.34 +2.99%
13" Pollo e Spezie Pizza (Chicken Curry Pizza)
Chicken curry, fresh tomato, mozzarella, extra virgin olive oil.
S1,800.00 +S52.34 +2.99%
13" Pizza Con le Patatine (Cheese Pizza with French Fries)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, basil, extra virgin olive oil, and French fries.
S1,747.66 - -
13" Pizza Con Mozzarella di Buffala Pizza (Special Buffalo Mozzarella Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, basil, extra virgin olive oil, fresh buffalo mozzarella.
S1,900.00 +S109.72 +6.13%
13" Tonno e Cipolla Pizza (Onion and Tuna Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, basil, extra virgin olive oil, tuna, onion.
S1,900.00 +S109.72 +6.13%
13" Carbonara Pizza (Carbonara Pizza)
Mozzarella cheese, chili flakes, extra virgin olive oil, chicken bacon, egg, fresh cream, parmesan cheese.
S1,900.00 - -
13" Carbonara Pizza
Mozzarella cheese, chilli flakes, extra virgin olive oil, chicken bacon, egg, fresh cream, and parmesan cheese.
S1,790.28 - -
13" Capricciosa Pizza (Veggie and Chicken Ham Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, basil, extra virgin olive oil, artichoke, mushroom, black olives, chicken ham, oregano.
S1,950.00 +S159.72 +8.92%
13" Quattro Stagioni Pizza (4 Seasons Veggies Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, mushroom, artichoke, bell pepper, black olives, oregano, extra virgin olive oil.
S1,950.00 +S159.72 +8.92%
13" Spinaci e Gorgonzola Pizza (Spinach and Gorgonzola Pizza)
Mozzarella cheese, spinach, garlic, gorgonzola, extra virgin olive oil, parmesan cheese.
S1,950.00 +S100.04 +5.41%
13" Quattro Formaggi Pizza (Four Cheeses Pizza)
Cream cheese, emmental cheese, blue cheese and mozzarella cheese, extra virgin olive oil.
S1,950.00 - -
13" Quattro Formaggi Pizza (4 Cheeses Pizza)
Cream cheese, emmental cheese, blue cheese and mozzarella cheese, and extra virgin olive oil.
S1,849.96 - -
13" Gamberi e Zucchini Pizza (Prawns and Zucchinis Pizza)
Mozzarella cheese, prawn, zucchini, basil, extra virgin olive oil.
S2,000.00 +S150.04 +8.11%
13" Pizza Cacio e Pepe Pizza (Cheese and Pepper Pizza)
Parmesan, mozzarella and pecorino romano cheese, non diary cream, black pepper.
S1,900.00 +S50.04 +2.70%
13" Pere e Gorgonzola Pizza (Pear and Gorgonzola Pizza) (13" Pizzas) S1,900.00 - -
13" Calzone Dello Chef Pizza (Special Folded Pizza)
Mushrooms, chicken bacon, mozzarella, fresh tomato, emmental cheese, fresh tomatoes on top, extra virgin olive oil.
S2,200.00 +S196.59 +9.81%
13" Salmone Affumicato Pizza (Smoked Salmon Pizza)
Mozzarella cheese, smoked salmon, extra virgin olive oil, parsley.
S2,000.00 -S3.41 -0.17%
13" Toscana Pizza (Beef Bresaola Pizza)
Mozzarella cheese, extra virgin olive oil, beef bresaola, rocket salad parmesan cheese.
S2,000.00 -S3.41 -0.17%
13" Fantasia di Carni Pizza (All Meats Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, extra virgin olive oil, chicken bacon, chicken ham, chicken sausage, minced beef.
S2,100.00 - -
13" Fantasia di Carni (All Meats Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, extra virgin olive oil, chicken bacon, chicken ham, chicken sausage, and minced beef.
S2,003.41 - -
13" Manzo e Cipolla Pizza (Beef and Onion)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, extra virgin olive oil, minced beef, fresh onions.
S2,100.00 - -
13" Frutti di Mare Pizza (Seafood Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, extra virgin olive oil, prawns, mussels, and mix fishes.
S2,100.00 - -
13" Rustica Pizza (Fresh Burrata Pizza)
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, fresh burrata, rocket salad, extra virgin olive oil, fresh tomatoes, parmesan cheese.
S2,100.00 +S96.59 +4.82%

Vegan Polenta (Cooked Cornmeal Flour)

Polenta al Pomodoro (Polenta with Tomato Sauce)
Vegan. Polenta and fresh tomato sauce. Extra virgin olive oil.
S1,099.74 - -
Polenta ai Funghi (Polenta with Mushroom Sauce)
Vegan. Polenta, extra virgin olive oil, mushroom, and non dairy cream.
S1,355.50 - -
Polenta Alle Verdure (Polenta with Veggie Sauce)
Vegan. Polenta, extra virgin olive oil, and mixed fresh vegetables sauce.
S1,355.50 - -

Pollo Main Course (Chicken)

Bistecca di Manzo ai Funghi (Beef with Mushroom Sauce)
Beefsteak with mushroom sauce, sauteed potatoes and spinach.
S2,500.00 +S155.58 +6.64%
Tagliatta di Manzo con Rucola (Beef with Rocket Salad) (Pollo Main Course (Chicken)) S2,500.00 - -
Filetto di Manzo al Gorgonzola (Beef with Gorgonzola Sauce)
Beefsteak with gorgonzola sauce, sauteed potatoes, spinach and grilled tomatoes.
S2,500.00 +S155.58 +6.64%
Filetto al Pepe Verde (Beef with Green Pepper Sauce)
Beefsteak with green pepper sauce, sauteed potatoes and spinach.
S2,500.00 +S155.58 +6.64%

Vegan and Gluten Free Pasta

Pasta al Pomodoro (Pasta with Tomato Sauce)
Vegan. Fresh tomato sauce, olive oil, garlic, and fresh basil.
S1,014.49 - -
Pasta All Arrabbiata (Pasta with Spicy Tomato Sauce)
Vegan. Fresh tomato sauce, hot chilli, and olive oil.
S1,065.64 - -
Pasta Aglio Olio (Pasta with Garlic, Oil, and Chilli)
Vegan. Garlic, olive oil, and chilli flakes.
S1,014.49 - -
Pasta al Sugo di Verdure (Pasta with Veggie Sauce)
Vegan. Mixed fresh vegetable sauce and olive oil.
S1,236.15 - -

Pesce Main Course (Fish)

Gamberi Aglio e Olio (Prawns with Garlic, Oil and Chili)
Prawns, olive oil, chilli flakes, homemade garlic bread.
S1,600.00 - -
Branzino ai Ferri (Grilled Modha Fillet)
Grilled modha fillet, olive oil, homemade sauce, sauteed potatoes and salad.
S1,800.00 +S137.60 +8.28%
Branzino in Guazzetto (Modha Fillet Cooked in Fresh Tomato Sauce)
Modha fillet, olive oil, fresh tomato sauce, black olives, sauteed potatoes and spinach.
S1,800.00 +S137.60 +8.28%
Spigola alla Mugnaia (Modha Fillet Cooked in Creamy Sauce)
Grilled modha fillet, butter, flour, garlic, sauteed potatoes and spinach.
S1,800.00 +S137.60 +8.28%
Tagliata di Tonno (Tuna Steak)
Tuna steak, olive oil, green pepper, sauteed potatoes and salad.
S1,900.00 +S203.50 +12.00%
Tonno All Aceto Balsamico (Tuna Fillet Cooked in Balsamic Sauce)
Tuna fillet, onions, green pepper, garlic, olive oil, balsamic vinegar, sauteed potatoes and spinach.
S1,900.00 +S203.50 +12.00%
Tonno Del Chianti (Tuna Fillet Cooked in Vinegar Sauce)
Tuna fillet, green pepper, onions, garlic, olive oil, vinegar, sauteed potatoes and spinach.
S1,900.00 +S203.50 +12.00%

For the Sweet Tooth

Cannolo (Cream Chocolate) S390.00 - -
Pizza al Cioccolato (Chocolate Pizza)
Kurakkan or normal pizza dough, chocolate ganache.
S1,355.50 - -
Assorted Cookies (100 gms) (For The Sweet Tooth) S390.00 - -
Cannolo (Cream, Chocolate) S349.53 - -
Chocolate Eclairs S390.00 - -
Chocolate Eclair S349.53 - -
Tiramisu S550.00 +S47.02 +9.35%
Frutta Fresca con Cioccolata (Seasonal Fresh Fruits and Chocolate Ganache)
Mix of seasonal fresh fruits, chocolate ganache.
S950.00 - -
Pizza Al Cioccolato Pizza (Chocolate Pizza) S1,400.00 - -
Frutta Fresca Con Cioccolata (Fresh Fruits and Chocolate Ganache)
Mix of seasonal fresh fruits and chocolate ganache.
S843.99 - -

Dessert

Chocolate Cannolo S349.53 - -
Frutta Fresca Con Cioccolata (Fresh Fruits and Chocolate Ganache) (Dessert)
Vegan. Mix of fresh fruits and chocolate ganache.
S843.99 - -
Pizza al Cioccolato (Chocolate Pizza) (Dessert)
Vegan. Kurakkan or normal pizza dough, chocolate ganache.
S1,355.50 - -

Panini, Bruschette and Insalate (Sandwich, Bruschettas, and Salads)

Panino Alle Verdure (Veggies Sandwich) (Vegan)
Sandwich with fresh tomatoes and grilled vegetables. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,000.00 - -
Bruschetta Toscana (Vegan)
Grilled ciabatta bread, fresh tomato, extra virgin olive oil, basil. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S800.00 - -
Bruschetta Vegetariana (Vegan)
Grilled ciabatta bread, fresh tomato, extra virgin olive oil, basil, grilled vegetables. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,000.00 - -
Insalata Toscana (Vegan)
Mix of lettuce, fresh tomatoes, fresh basil, onion, olive, carrot. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S950.00 - -
Carpaccio di Verdure (Vegan)
Raw fresh vegetables thinly sliced, olive oil, salt, and pepper. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,200.00 - -

Le Zuppe (Soups)

Vellutata di Pomodori Freschi (Tomato Soup) (Vegan)
Fresh tomatoes, olive oil, garlic, non dairy cream, fresh basil. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S950.00 - -
Vellutata di Pomodori Freschi (Tomato Soup) (Le Zuppe (Soups))
Vegan. Fresh tomatoes, olive oil, garlic, non dairy cream, and fresh basil. served with our toasted ciabatta bread.
S895.14 - -
Vellutata di Verdure Fresche (Veggie Soup) (Vegan)
Fresh veggies, olive oil, garlic. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,000.00 - -
Vellutata di Verdure Fresche (Veggie Soup) (Le Zuppe (Soups))
Vegan. Fresh veggies, olive oil, and garlic. served with our toasted ciabatta bread.
S929.24 - -
Zuppa di Cipolle (Onion Soup) (Vegan)
Olive oil, onions, garlic, served with fried bread. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,000.00 - -
Zuppa di Cipolle (Onion Soup) (Le Zuppe (Soups))
Vegan. Olive oil, onions, garlic, served with fried bread. served with our toasted ciabatta bread.
S929.24 - -
Vellutata di Zucca Gialla (Pumpkin Soup) (Vegan)
Olive oil, onion, garlic, pumpkin. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,000.00 - -
Vellutata di Zucca Gialla (Pumpkin Soup) (Le Zuppe (Soups))
Vegan. Olive oil, onion, garlic, and pumpkin. served with our toasted ciabatta bread.
S929.24 - -
Vellutata di Funghi (Mushroom Soup) (Vegan)
Olive oil, onion, garlic, mushroom, non dairy cream, fresh parsley. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,150.00 - -
Vellutata di Funghi (Mushroom Soup) (Le Zuppe (Soups))
Vegan. Olive oil, onion, garlic, mushroom, non dairy cream, and fresh parsley. served with our toasted ciabatta bread.
S1,014.49 - -

Vegan Pizzas

Ciaccino Pizza
Normal or kurakkan dough, extra virgin olive oil and oregano. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S750.00 +S50.94 +7.29%
Ciaccino Con Pomodoro Fresco Pizza
Normal or kurakkan dough, fresh tomatoes, extra virgin olive oil, and fresh basil. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,200.00 +S15.00 +1.27%
Ciaccino Pomodoro e Olive Pizza
Normal or kurakkan dough, fresh tomatoes, black olives, extra virgin olive oil, fresh basil, oregano. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,300.00 +S4.18 +0.32%
Marinara Pizza
Normal or kurakkan dough. Fresh tomato sauce, garlic, oregano, extra virgin olive oil. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,000.00 -S14.49 -1.43%
Vegetariana Pizza
Normal or kurakkan dough. Mozzarella cheese, fresh tomato, bell pepper, eggplant, black olive, zucchini, basil, extra virgin olive oil. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,800.00 +S103.50 +6.10%
Quattro Stagioni Pizza
Normal or kurakkan dough. Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, mushroom, artichoke, bell pepper, black olives, oregano, extra virgin olive oil. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,950.00 +S159.72 +8.92%

Milkshakes and Iced Drinks

Iced Coffee S502.98 - -
Chocolate Milkshake S647.91 - -
Vanilla Milkshake S647.91 - -
Caramel Milkshake S647.91 - -
Mango Milkshake S647.91 - -
Pineapple Milkshake S647.91 - -

Vegan Desserts

Chocolate Cannolo (Vegan) S390.00 - -
Frutta Fresca con Cioccolata (Seasonal Fresh Fruits and Chocolate Ganache) (Vegan)
Mix of seasonal fresh fruits, chocolate ganache. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S950.00 - -
Pizza Al Cioccolato Pizza (Chocolate Pizza) (Vegan)
Kurakkan or normal pizza dough, chocolate ganache. Contains no milk, eggs, or any products or byproducts made from animal.
S1,400.00 - -

Fresh Juices

Lime and Soda S500.00 +S48.17 +10.66%
Lime and Mint Juice S500.00 +S48.17 +10.66%
Orange Juice S500.00 +S48.17 +10.66%
Pineapple Juice S550.00 +S98.17 +21.73%
Papaya Juice S550.00 +S98.17 +21.73%
Mango Juice S550.00 +S98.17 +21.73%
Watermelon Juice S550.00 +S98.17 +21.73%
Tomato Juice S550.00 +S98.17 +21.73%

Soft Drinks

Coke (400 ml) S247.23 - -
Diet Coke (400 ml) S247.23 - -
Fanta (400 ml) S247.23 - -
Sprite (400 ml) S247.23 - -
Portella (400 ml) S247.23 - -
Soda Water (400 ml) S196.08 - -
Water S102.30 - -
Pepsi (400 ml) S247.23 - -
7 Up (400 ml) S247.23 - -
Diet Pepsi (400 ml) S247.23 - -
Diet 7 Up (400 ml) S247.23 - -
Peach Iced Tea S196.08 - -
Lemon Iced Tea S196.08 - -
Strawberry Iced Tea S196.08 - -
Green Apple Iced Tea S196.08 - -
San Pellegrino S699.06 - -
Aranciata San Pellegrino S451.83 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.