تقوم بعرضها Dum Pukht - Al Karama (AE) وأكدت الأسعار من قبل PriceListo في الموقع التالي:
Sheikh Khalifa Bin Zayed Road (Trade Centre Road), Dubai, Dubai AE 9(714) 337-1782
اطلب عبر الإنترنت
الأسعار موضحة: AED
بيتا بيانات تغيير الأسعار المعروضة أدناه هي الفرق بين السجل السابق والأخير في قاعدة البيانات الخاصة بنا. يمكن اشتقاق السجلين من مصادر مختلفة ، وعلى هذا النحو ، ينبغي استخدامه فقط كتقديرات.
بند السعر يتغيرون

Picked For You

Dum Pukht Mixed Platter - طبق مختلط د35.00 - -
Chicken Bihari Kabab - دجاج بيهاري كباب د20.00 - -
Butter Chicken - دجاج بالزبدة د23.00 - -
Vegetable Fried Rice - أرز مقلي بالخضار د19.00 - -
Paya Combo - بايا كومبو
Paya, 2 plain naan and soft drink بايا، ٢ سهل نان و مشروب غازي
د27.00 - -

Starters

Mint Sauce - صلصة النعناع د4.00 +د1.00 +33.33%
Fresh Green Salad - سلطة خضراء طازجة د6.00 +د1.00 +20.00%
French Fries - فرايز سادة د7.00 +د1.00 +16.67%
Chicken Nuggets - قطع الدجاج د12.00 - -
Fish Finger - إصبع السمكة د19.00 +د3.00 +18.75%

Rice Lovers

Chicken Biryani - برياني دجاج د19.00 +د3.00 +18.75%
Mutton Biryani - لحم ضأن برياني د22.00 +د4.00 +22.22%
Vegetable Biryani - برياني الخضار د15.00 +د1.00 +7.14%
Chicken Kabab Biryani - كباب دجاج برياني د17.00 +د4.00 +30.77%
Mutton Kabab Biryani - لحم الضأن كباب البرياني د18.00 +د4.00 +28.57%
Tandoori Chicken Biryani - دجاج تندوري برياني د18.00 +د4.00 +28.57%
Chicken Tikka Boti Biryani - دجاج تكا بوتي برياني د17.00 +د4.00 +30.77%
Chicken Malai Boti Biryani - دجاج مالي بوتي برياني د17.00 +د4.00 +30.77%
Daal Chawal - دال تشوال د10.00 - -
Chicken Pulao - دجاج بولو د18.00 +د4.00 +28.57%
Mutton Pulao - لحم الضأن د22.00 +د4.00 +22.22%
Vegetable Pulao - الخضروات بولو د14.00 +د2.00 +16.67%

Flavours From The Subcontinent

Boneless Chicken Handi - دجاج مسحب يدوي د22.00 +د4.00 +22.22%
Boneless Mutton Handi - غير مخللة لحم الضأن د26.00 +د4.00 +18.18%
Mutton Peshawari - لحم ضأن بيشاور د24.00 +د4.00 +20.00%
Lahori Mutton Karahi - لاهوري لحم الضأن كاراهي د24.00 +د4.00 +20.00%
Lahori Chicken Karahi - لاهوري دجاج كاراهي د20.00 +د3.00 +17.65%
Lahori Boneless Chicken Karahi - لاهوري دجاج مشوي كاراهي د23.00 +د4.00 +21.05%
Chicken Ginger - دجاج بالزنجبيل د23.00 +د4.00 +21.05%
Butter Chicken - دجاج بالزبدة (Flavours From The Subcontinent) د23.00 - -
Murg Chanay - مورج تشاناي د19.00 +د3.00 +18.75%
Tawa Qeema - طوى قعيمة د22.00 +د4.00 +22.22%
Alu Palak - ألو بالاك د14.00 +د2.00 +16.67%
Dal Chana Fry - دال شانا فراي د14.00 +د2.00 +16.67%
Dal Maash - دال ماش د14.00 +د2.00 +16.67%
Dal Makhni - دال ماخني د14.00 +د2.00 +16.67%
Palak Paneer - بالاك بانير د17.00 +د3.00 +21.43%
Bhindi Masala - بيندي ماسالا د14.00 +د2.00 +16.67%
Sarson Ka Saag - سارسون كا ساغ د17.00 +د3.00 +21.43%
Sabzi Handi - سابزي هاندي د14.00 +د2.00 +16.67%
Channa Masala - شانا ماسالا د12.00 - -

From The Grill

Shami Kabab - شامي كباب
Ground meat patties mixed with onion, green chillies and herbs, 4 pieces ٤ قطع
د19.00 +د3.00 +18.75%
Chapli Kabab - شابلي كباب
A spicy rounded kabab made of ground beef with a crackly brown crust embedded with chopped onion, red chilli flakes and tomato, 2 pieces ٢ قطع
د17.00 +د3.00 +21.43%
Chicken Bihari Kabab - دجاج بيهاري كباب (From The Grill) د20.00 - -
Beef Bihari Boti - لحوم البقر بيهاري بوتي د22.00 +د4.00 +22.22%
Mutton Seekh Kabab - لحم ضأن سيخ كباب
4 pieces ٤ قطع
د26.00 +د4.00 +18.18%
Chicken Seekh Kabab - دجاج سيخ كباب د24.00 +د4.00 +20.00%
Chicken Malai Boti - دجاج مالي بوتي د22.00 +د4.00 +22.22%
Chicken Tikka - دجاج تكا
Quarter ربع
د16.00 +د4.00 +33.33%
Chicken Tikka Boti - دجاج تكا بوتي
with and without bone مع و بدون عظم
د22.00 +د4.00 +22.22%
Tandoori Murgh - تندوري مورج د16.00 +د4.00 +33.33%
Lahori Fish Fry - أسماك لاهوري فراي د19.00 +د3.00 +18.75%
Dum Pukht Mixed Platter - طبق مختلط (From The Grill) د35.00 - -

For The Bread Lovers

Plain Naan - خبز د2.00 +د1.00 +100.00%
Garlic Naan - خبز بالثوم د5.00 +د1.00 +25.00%
Alu Naan - خبز البطاطس د5.00 +د1.00 +25.00%
Keema Naan - لحم الضأن د8.00 +د1.00 +14.29%
Brown Paratha - براون باراتا د3.00 +د1.00 +50.00%
Plain Paratha - باراتا د2.00 - -
Alu Paratha - البطاطا باراتا د5.00 +د1.00 +25.00%
Keema Paratha - لحم باراتا د8.00 +د1.00 +14.29%
Tandoori Roti - خبز التندوري د2.00 +د1.00 +100.00%
Tawa Roti - طوى خبز د2.00 - -

Bun Kebab

Daal Bun Kebab - دال بون كباب د12.00 +د2.00 +20.00%
Egg Bun Kebab - بيض بون كباب د14.00 +د4.00 +40.00%
Shammi Bun Kebab - شامي بون كباب د13.00 +د2.00 +18.18%
Daal with Egg Bun Kebab - دال مع كباب بيض بون د12.00 - -
Shammi with Egg Bun Kebab - شامي مع بيض بون كباب د16.00 +د3.00 +23.08%

From Our Neighbours

Hot and Sour Soup - شوربة حارة و حامضة د16.00 - -
Chicken Corn Soup - شوربة دجاج الذرة د13.00 - -
Chicken Spring Roll - لفة دجاج الربيع د16.00 - -
Vegetable Spring Roll - ربيع الخضار لفة د14.00 - -
Chicken Momo - دجاج مومو د22.00 - -
Veg Momo - الخضروات مومو د16.00 - -
Chicken Manchurian - دجاج منشوريا د31.00 - -
Chicken Szechuan Sauce - صلصة الدجاج سيشوان د31.00 - -
Chicken Chili Onion - دجاج تشيلي بصل د31.00 - -
Chicken Chili Vegetable - دجاج بالفلفل الحار د31.00 - -
Chicken Chili Dry - دجاج تشيلي جاف د32.00 - -
Chicken Cashew Nut - دجاج بالكاجو د34.00 - -
Chicken Black Pepper - فلفل أسود دجاج د33.00 - -
Fish Chili Dry - سمك الفلفل الحار الجاف د32.00 - -
Fish Manchurian - سمك منشوريا د31.00 - -
Fish Szechuan Sauce - صلصة السمك سيشوان د31.00 - -
Chicken Chow Mein - الدجاج تشاو مين د33.00 - -
Vegetable Chow Mein - الخضروات تشاو مين د30.00 - -
Chicken Garlic Noodle - معكرونة دجاج بالثوم د31.00 - -
Chicken Fried Rice - أرز دجاج مقلي د21.00 - -
Egg Fried Rice - أرز مقلي بالبيض د18.00 - -
Vegetable Fried Rice - أرز مقلي بالخضار (From Our Neighbours) د19.00 - -
Chicken Szechuan Fried Rice - دجاج سيشوان فرايد رايس د21.00 - -

Combo on The Go!

Combo on The Go
Four delicious steps to your combo meal
د39.00 - -

Rolls

Vegetable Roll - لفائف الخضار د12.00 +د1.00 +9.09%
Shami Roll - شامي رول د13.00 +د1.00 +8.33%
Chicken Boti Roll - دجاج بوتي رول د13.00 +د1.00 +8.33%
Chicken Cheese Boti Roll - دجاج بالجبنة بوتي رول د15.00 +د1.00 +7.14%
Chicken Mayo Roll - دجاج مايو رولان د15.00 +د1.00 +7.14%
Beef Behari Roll - لحم البقر بيهاري رول د17.00 +د2.00 +13.33%

Dumpukht's Special Combos

Chicken Biryani Combo - الدجاج البرياني كومبو
Biryani, 1 shami kebab and soft drink برياني، ١ شامي كباب و مشروب غازي
د24.00 +د2.00 +9.09%
Mutton Biryani Combo - لحم ضأن برياني كومبو د27.00 +د3.00 +12.50%
Vegetable Biryani Combo - الخضروات البرياني كومبو
Biryani and soft drink برياني و مشروب غازي
د19.00 +د3.00 +18.75%
Paya Combo - بايا كومبو (Dumpukht's Special Combos) د27.00 - -
Haleem Combo - حليم كومبو
Haleem, 2 plain naan and soft drink حليم، ٢ سهل نان و مشروب غازي
د24.00 +د4.00 +20.00%
Nihari Combo - نيهاري كومبو
Nihari, 2 plain naan and soft drink نيهاري، ٢ سهل نان و مشروب غازي
د27.00 +د5.00 +22.73%

For Your Sweet Tooth

Lahori Kulfi - لاهوري كولفي د7.00 +د1.00 +16.67%
Firni - الفرني د7.00 +د1.00 +16.67%
Gulab Jamun - جلاب جامون د11.00 +د2.00 +22.22%
Rabri Falooda - ربيري فالودة د12.00 +د2.00 +20.00%
Ice Cream Falooda - أيس كريم فالوديا د12.00 +د2.00 +20.00%

Mouthwatering Delicacies

Haleem Shahi - حليم شاهي (Mouthwatering Delicacies)
Chicken دجاج
د19.00 - -
Haleem Shahi - حليم شاهي د19.00 - -
Nihari - نيهاري
Beef لحم بقر
د22.00 +د4.00 +22.22%
Paye - باي د22.00 +د4.00 +22.22%
Lahori - لاهوري د22.00 +د4.00 +22.22%

frappé and Shakes

Lassi - لاسي
Sweet or salted
د8.00 +د2.00 +33.33%
Mango Lassi - مانجو لاسي د10.00 +د2.00 +25.00%
Mango Shake - مانجو شيك د12.00 +د2.00 +20.00%
Strawberry Shake - الفراولة شيك د12.00 +د2.00 +20.00%
Banana Shake - الموز شيك د12.00 +د2.00 +20.00%
Oreo Frappe - اوريو فرابيه د22.00 - -
Nutella Frappe - نوتيلا فرابيه د23.00 - -
Chocolate Frappe - شوكلاتة فرابيه د23.00 - -
Cold Coffee Frappe - قهوة باردة فرابيه د23.00 - -

Fresh Juices

Pineapple Juice - عصير أناناس د18.00 - -
Carrot Juice - عصير جزر د18.00 - -
Orange Juice - عصير البرتقال د18.00 - -
Apple Juice - عصير تفاح د18.00 - -

Limca Flavours or Mojitos

Lemon Mint Mojito - الليمون مينت موجيتو د10.00 - -
Passion Fruit Mojito - العاطفة الفاكهة موجيتو د13.00 - -
Strawberry Mojito - الفراولة موجيتو د13.00 - -
Blue Lemonade - عصير الليمون الأزرق د10.00 - -
Lemon Drop - قطرة الليمون د10.00 - -
Limca Soda - ليمكا صودا د10.00 - -

Other Beverages

Mineral Water - مياه معدنية د2.00 - -
Cola - كولا د4.00 - -
Sprite - سبرايت د5.00 +د1.00 +25.00%
Fanta - فانتا د5.00 +د1.00 +25.00%
Diet Coke - كولا دايت د5.00 +د1.00 +25.00%
Tea - شاي د2.00 +د1.00 +100.00%
Fresh Lime Water - ماء الليمون الطازج د10.00 - -
Pepsi - بيبسي د5.00 - -
Pepsi - بيبسي (Other Beverages) د5.00 - -
Dew - ديو د5.00 - -
Dew - ديو (Other Beverages) د5.00 - -
7-UP - سفن اب د5.00 - -
Mirinda - ميريندا د5.00 - -
Mirinda - ميريندا (Other Beverages) د5.00 - -
بند السعر يتغيرون

Breakfast Special

Halwa Puri - حلاوة بوري د14.00 +د2.00 +16.67%
Haleem Shahi - حليم شاهي د14.00 +د2.00 +16.67%
Nihari - نيهاري د17.00 +د3.00 +21.43%
Paye - باي د17.00 +د3.00 +21.43%
Lahori - لاهوري د17.00 +د3.00 +21.43%
بند السعر يتغيرون

Economy Boxes

Chicken Curry Sauce - صلصة الدجاج بالكاري
with rice بالارز
د24.00 - -
Chicken Cashew Nut - دجاج بالكاجو
with egg fried rice مع أرز مقلي بالبيض
د37.00 - -
Chicken Chili Dry - دجاج بالفلفل الحار
with singapore rice noodles مع نودلز الأرز سنغافورة
د35.00 - -
Fish Szechuan Sauce - صلصة السمك سيشوان
with veg fried rice مع الأرز المقلي بالخضار
د32.00 - -
Vegetable Szechuan Sauce - صلصة سيشوان بالخضار
with veg chow mein مع الخضار تشاو مين
د32.00 - -
Tofu Black Pepper Veg - توفو فلفل أسود بالخضار
with plain steamed rice مع أرز مطهو على البخار
د30.00 - -
تنصل: يقوم PriceListo بجمع معلومات التسعير الفعلية من مصادر مثل الزيارات في الموقع ومواقع الأعمال والمقابلات الهاتفية. الأسعار الواردة في صفحة الويب هذه مستمدة من واحد أو أكثر من هذه المصادر. بطبيعة الحال ، قد لا تكون الأسعار الواردة في هذا الموقع الحالي ، وقد لا تنطبق على جميع مواقع علامة تجارية معينة. للحصول على الأسعار الحالية ، اتصل بموقع العمل الفردي الذي يهمك.
Back to Top