ඔබ බලනවා Habibi's Kitchen (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo පහත ස්ථානයේ:
391 Avissawella Rd, Colombo, LK 9(477) 746-4800
මාර්ගගතව ඇණවුම් කරන්න
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

String Hoppers Biriyani Beef (Regular) S480.00 - -
CHICKEN KURMA WITH 2 PAROTTA -DINNER MEAL S295.00 - -
Chicken Cheese Kothu (Large) S650.00 +S100.00 +18.18%
Chicken Kothu S430.00 - -
String Hoppers Biriyani Beef (Large)
Serves 2
S680.00 - -

Mains

Prawns Fried Rice (Regular) S450.00 - -
Nasi Goreng Prawns (Regular) S470.00 - -

Rice (Chinese)

Chicken Fried Rice (Regular) S380.00 - -
Beef Fried Rice (Regular) S438.00 - -
Seafood Fried Rice (Regular) S550.00 +S80.00 +17.02%
Mixed Fried Rice (Regular) S570.00 - -
Nasi Goreng Chicken (Regular) S430.00 - -
Nasi Goreng Beef (Regular) S450.00 - -
Nasi Goreng Seafood (Regular) S560.00 +S40.00 +7.69%
Nasi Goreng Mix (Regular) S580.00 - -
Mongolian Chicken (Regular) S450.00 - -
Mongolian Beef (Regular) S470.00 - -
Mongolian Seafood (Regular) S540.00 - -
Mongolian Mix (Regular) S580.00 - -
Mongolian Chicken (Large) S650.00 - -
Mongolian Beef (Large) S700.00 - -
Mongolian Seafood (Large) S850.00 - -
Mongolian Mix (Large) S900.00 - -
Devilled Chicken (Regular) S450.00 - -
Devilled Beef (Regular) S650.00 - -
Chicken Fried Rice (Large)
Serves 2 pax
S620.00 - -
Beef Fried Rice (Large) S700.00 - -
Mix Fried Rice (Large)
Serves 2 pax Beef served in the mix. Kindly send a note if you do not eat Beef. Will be adding extra chicken instead of Beef.
S750.00 - -
Nasi Goreng Chicken (Large) S680.00 - -
Nasi Goreng Beef (Large) S720.00 - -
Nasi Goreng Sea Food (Large) S750.00 - -
Nasi Goreng Mix (Large) S820.00 - -
Dragon Rice - Chicken (Regular)
Dish for Spicy lovers 😊 Served for 1 ! Succulent dish garnished with Cashew and nuts
S580.00 - -
Dragon Rice Chicken - (Large)
Dish for Spicy lovers 😊 Served for 2! Succulent dish garnished with Cashew and nuts
S820.00 - -
Dragon Rice Beef - (Regular) S590.00 - -
Dragon Rice Sea Food - (Regular) S690.00 - -
Dragon Rice - Seafood (Large)
Dish for Spicy lovers 😊 Served for 2 ! Succulent dish garnished with Cashew and nuts
S930.00 - -
Dragon Rice Mix - (Regular)
Dish for Spicy lovers 😊 Served for 1 ! Chicken, Beef, Seafood ( Note: Customers can obtain without Beef If mentioned in the note) Succulent dish garnished with Cashew and nuts
S720.00 - -
Dragon Rice Mix - (Large)
Dish for Spicy lovers 😊 Served for 2 ! Chicken, Beef, Seafood ( Note: Customers can obtain without Beef If mentioned in the note) Succulent dish garnished with Cashew and nuts
S950.00 - -
HABIBI'S SPECIAL CHKN FRIED RICE WITH TANDOORI CHICKEN
Served with succulent Quarter Tandoori Chicken. Special Italian Marinated Chicken.
S620.00 - -

Noodles

Chicken Fried Noodles (Regular) S450.00 +S50.00 +12.50%
Beef Fried Noodles (Regular) S430.00 - -
Seafood Fried Noodles (Regular) S580.00 +S80.00 +16.00%
Mixed Fried Noodles (Regular) S550.00 - -

Mei Goreng

Chicken Mie Goreng (Regular) S450.00 - -
Beef Mie Goreng (Regular) S480.00 - -
Sea Mie Goreng (Regular) S550.00 - -
Mix Mie Goreng (Regular) S580.00 - -

Submarine

Chicken Submarine S480.00 +S30.00 +6.67%
Beef Submarine S500.00 +S20.00 +4.17%
Shrimp Submarine S550.00 - -
Tuna Sub S480.00 - -
Chicken and Beef Submarine S520.00 +S30.00 +6.12%
Chicken and Shrimp Mix Submarine S520.00 - -
Beef and Shrimp Mix Submarine S540.00 +S20.00 +3.85%
Chicken, Beef, and Shrimp Mix Submarine S550.00 - -
Mini Chicken Submarine S310.00 - -
Mini Beef Submarine S330.00 - -

Burgers

Chicken Burger with Cheese S400.00 - -
Chicken Burger without Cheese S350.00 - -
Beef Burger with Cheese S420.00 - -
Beef Burger without Cheese S370.00 - -
Egg Burger with Cheese S300.00 - -
Crispy Chicken Burger S310.00 - -
Crispy Chicken Burger with Cheese S350.00 - -
Double Crispy Chicken Burger S400.00 - -
Double Crispy Chicken Burger with Cheese S450.00 - -
DOUBLE CHICKEN BURGER
DOUBLE PATTY SERVED WITH FRENCH FRIES, TWO CHEESE AND SUCCULENT MAYONNAISE & KETCHUP
S580.00 - -
DOUBLE BEEF BURGER S630.00 - -
DOUBLE MIX BURGER - CHICKEN & BEEF MIX
DOUBLE MIX PATTY SERVED WITH FRENCH FRIES, TWO CHEESE AND SUCCULENT MAYONNAISE & KETCHUP
S700.00 - -

Milkshakes

Banana Milkshake S280.00 - -
Mango Milkshake S280.00 - -
Strawberry Shake S280.00 - -
Chocolate Shake S280.00 - -
Vanilla Shake S280.00 - -

Beverages

Sweet Lassi S250.00 - -
Mango Lassi S280.00 - -
Strawberry Lassi S280.00 - -
Orange Juice S220.00 - -
Mango Juice S250.00 - -
Mango Orange Juice S340.00 - -
Papaya Juice S180.00 - -

Kothu

Chicken Kothu (Kothu) S430.00 - -
Beef Kothu S450.00 +S60.00 +15.38%
Sea Food Kothu S500.00 - -
Mix Kothu S650.00 +S100.00 +18.18%
CHICKEN DOLPHIN KOTHU - SERVES 2
SERVES 2
S535.00 - -
CHICKEN DOLPHIN KOTHU - SERVES 3
Serves 3
S700.00 - -
CHICKEN DOLPHIN WITH TANDOORI CHICKEN
Serves 2 with Quarter Chicken
S600.00 - -
CHICKEN DOLPHIN WITH TANDOORI CHICKEN - LARGE
Serves 3 with Quarter Chicken
S750.00 - -

Cheese Kothu

Chicken Cheese Kothu (Large) (Cheese Kothu) S650.00 - -
Chicken cheese kothu (Regular) S500.00 +S50.00 +11.11%
Beef Cheese Kothu (Regular) S450.00 - -
Beef Cheese Kothu (Large) S670.00 +S90.00 +15.52%
Seafood Cheese Kothu (Regular ) S600.00 +S100.00 +20.00%
Seafood Cheese Kothu (Large) S630.00 - -
Mix Cheese Kothu Regular S680.00 +S130.00 +23.64%
Mix Cheese Kothu Large S680.00 - -

Hyderbad Biriyani

Hyderabad Chicken Biriyani
Authentic North Indian Biriyani with spices for an aromatic flavor
S450.00 - -
Hyderabad Chicken Biriyani (Large)
Serves for 2
S600.00 - -
Hyderabad Biriyani with Tandoori Chicken (Quarter) Regular
Serves 1 Person
S580.00 - -
Hyderabad Biriyani with Tandoori Chicken (Quarter) Large S700.00 - -

Hyderabad Pot Biriyani

Hyderabad Chicken Pot Biriyani
An aromatic flavor with succulent ingredients for an ideal North Indian Biriyani.
S590.00 +S40.00 +7.27%
Chicken Biriyani S550.00 - -
Beef Biriyani S600.00 - -
Mutton Biriyani S750.00 - -
Mix Biriyani
With Chicken,Beef and Mutton.
S950.00 - -
Hyderabad Biriyani with Tandoori Chicken (Quarter) Large (Hyderabad Pot Biriyani) S900.00 - -

Dinner Meal

Chapati Meal - Chicken Kurma
Budget your dinner meal with healthy food. Serves for 1 pax 2 chapati & chicken kurma
S240.00 - -
Chapati Meal - Beef Kurma
Budget your dinner meal with healthy food. Serves for 1 pax 2 chapati & beef kurma
S250.00 - -
2 PAROTTA WITH BEEF KEEMA
SERVES 1 DINNER MEAL
S325.00 - -
CHICKEN KURMA WITH 2 PAROTTA -DINNER MEAL (Dinner Meal) S295.00 - -

Rotti

Chapati S50.00 - -

Dinner meal packet

Chicken Meal
Comes with 2 chappathi With chicken kurma
S240.00 - -
Beef Meal
2 Chappathi with beef
S250.00 - -

String Hopper Pot Biriyani

String Hopper Pot Biriyani - Chicken S630.00 +S50.00 +8.62%
String Hoppers Pot Biriyani - Beef S650.00 +S50.00 +8.33%
HYDERABAD STRING HOPPER POT BIRIYANI CHICKEN - LARGE S900.00 - -
HYDERABAD STRING HOPPER BIRIYANI BEEF - LARGE S990.00 - -
Hyderabad Pot Biriyani with Tandoori Chicken (Quarter)
Serves 1
S650.00 - -

String Hopper Biriyani - Regular Packs

String Hoppers Chicken Biriyani (Regular) S430.00 +S30.00 +7.50%
String Hoppers Biriyani Chicken (Large) S630.00 +S30.00 +5.00%
String Hoppers Biriyani Beef (Regular) (String Hopper Biriyani - Regular Packs) S480.00 - -
String Hoppers Biriyani Beef (Large) (String Hopper Biriyani - Regular Packs) S680.00 - -

Ghee Rice

Ghee Rice - Beef S295.00 +S45.00 +18.00%
Chicken Ghee Rice
Chicken Curry Ghee Rice Dhal Sambal Mango Curry
S245.00 +S25.00 +11.36%

FAMILY MEAL - FRIED RICE

CHICKEN FRIED RICE FAMILY MEAL
Served for 4 pax Served with 2 large portion of Egg Fried Rice Chicken Devil large portion 2 omelets Chili Paste
S990.00 - -
BEEF FRIED RICE FAMILY MEAL
Served for 4 pax Served with 2 large portion of Egg Fried Rice Beef Devil large portion 2 omelets Chili Paste
S1,250.00 - -

KIDU RICE

Chicken Kidu Rice
Serves 1 person only
S280.00 - -
Beef Kidu Rice S320.00 - -

STARTERS

FRENCH FRIES - REGULAR
Served with Mayonnaise and ketchup
S260.00 - -
FRENCH FRIES - LARGE
Served with mayonnaise and ketchup
S380.00 - -

CRISPY CHICKEN

CHICKEN FILLET - 2 PIECES
Succulent boneless crispy chicken fillet served with hellman mayonnaise
S340.00 - -
CHICKEN FILLET - 4 PIECES S620.00 - -
CHICKEN FILLET - 6 PIECES S900.00 - -
CHICKEN FILLET - 8 PIECES S1,190.00 - -

CRISPY CUTTLEFISH RING

CRISPY CUTTLEFISH RINGS - REGULAR
SERVED WITH MAYONNAISE AND KETCHUP
S430.00 - -
CRISPY CUTTLEFISH RINGS-LARGE S680.00 - -

TANDOORI CHICKEN MENU

TANDOORI QUARTER CHICKEN
Served with Italian marinated chicken.
S390.00 - -

INDIAN PAROTTA

INDIAN PAROTTA S60.00 - -
INDIAN GHEE PAROTTA S85.00 - -

INDIAN MASALA

CHICKEN MASALA-REGULAR S390.00 - -
CHICKEN MASALA - LARGE S550.00 - -
BEEF MASALA - REGULAR S520.00 - -
BEEF MASALA - LARGE S700.00 - -
PRAWNS MASALA - REGULAR S800.00 - -
BEEF KEEMA (LARGE)
SERVES 3-4
S715.00 - -

INDIAN CURRY

BEEF KEEMA (REGULAR) S455.00 - -

DESSERTS

WATTALAPAN - MINI S105.00 - -
WATALAPPAN - LARGE S390.00 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.