ඔබ බලනවා Harpo's Pizza - Colombo 07 (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo පහත ස්ථානයේ:
79 R G Senanayake Mawatha, Colombo, LK 9(411) 269-5920
මාර්ගගතව ඇණවුම් කරන්න
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Italian and Home Grown Range

Pizza Margherita
Tomato, mozzarella, oregano, and parmesan.
S1,001.70 - -
Pizza Mediterranean
Tomato, mozzarella, mixed peppers, grilled aubergine, grilled zucchini, mushrooms bocconcini, sliced black olives, and oregano.
S1,044.30 - -
Hot Pizza Italian
Spicy. Tomato, mozzarella, pepperoni, beef, mixed peppers, green chilli, and red onions.
S1,044.30 - -
Pizza Spicy Sri Lankan
Spicy. Tomato, mozzarella, curry flavoured chicken, green chilli, red onion, and spicy omelette.
S1,087.00 - -
Pizza Con Tonno
Spicy. Tomato, mozzarella, tuna, black olives, green chilli, onion, and basil.
S1,044.30 - -
Pizza Piccante e Gorgonzola
Tomato, bacon, chicken gorgonzola and mozzarella, rosemary, and mushrooms.
S1,172.20 - -
Pizza Cajun Crisp
Spicy. Tomato, mozzarella, jalapeno peppers, red chilli, curried mince chicken, and red onions.
S1,129.60 - -
Pizza Pollo
Spicy. Tomato, mozzarella, spicy chicken breast, roasted capsicum, and sauteed onions.
S1,087.00 - -
Pizza Marco Polo
Tomato, mozzarella, ham, chicken, beef, sausages, feta, and gorgonzola cheese.
S1,087.00 - -
Pizza Romagna
Tomato, mozzarella, bacon, smoked chicken, and mushrooms.
S1,129.60 - -
Pizza Grecia
Tomato, mozzarella, rosemary coated roast lamb, roasted capsicum, black olives, and feta.
S1,129.60 - -
Pizza Tikka
Tomato, mozzarella, chicken tikka, mixed peppers, mushrooms, green chiIli, and onions.
S1,087.00 - -
Pizza BBQ
Tomato, mozzarella, chicken, sweet corn, roasted bell peppers, and pineapple in BBQ sauce.
S1,087.00 - -
Pepper Pork Pizza
Spicy. Tomato, mozzarella, and peppered pork.
S1,087.00 - -
Pizza Tropical
Ham, sausage, pineapple, tomato, and mozzarella.
S1,087.00 - -
Pizza Con Pepperoni e Olive
Tomato, mozzarella, pepperoni, black olives, and mushroom.
S1,044.30 - -
Pizza Marinara
Spicy. Mozzarella, marinated prawns, calamari, fish, chilli, and garlic with fresh tomato.
S1,129.60 - -
Pizza Calzone
Tomato, mozzarella, ham, sausage, salami, garlic, mushrooms, and roasted bell peppers.
S1,044.30 - -
Pizza Al Quattro Formagi
Tomato, mozzarella, gorgonzola, parmesan, and feta cheese.
S1,044.30 - -
Pizza Torino
Tomato, mozzarella, pepperoni, beef, ham, keema, and chicken.
S1,257.50 - -
Pizza Fra Diavolo
Tomato, mozzarella, onion, and garlic with prawns marinated in red wine sauce.
S1,129.60 - -
Pizza Keema
Spicy. Tomato, mozzarella, minced mutton, jalapeno peppers, curry paste, green peas, and coriander.
S1,172.20 - -
Pizza Salmon Affumicato
Tomato, mozzarella, and smoked salmon.
S1,402.40 - -
Pizza Pancetta and Parmigiana
Crispy bacon, tomato, mozzarella, and parmesan cheese.
S1,087.00 - -
Pizza Cacciatore
Tomato mozzarella, bell peppers, chilli, onion, mushroom, sliced chicken, black olive, and fresh mozzarella.
S1,129.60 - -

9" Regular Italian and Home Grown Range Pizza

9" Regular Margherita Pizza S1,001.71 - -
9" Regular Mediterranean Pizza S1,044.33 - -
9" Regular Italian Hot Pizza S1,044.33 - -
9" Regular Spicy Sri Lankan Pizza S1,086.96 - -
9" Regular Con Tonno Pizza S1,044.33 - -
9" Regular Piccante E Gorgonzola Pizza S1,172.21 - -
9" Regular Cajun Crispy Pizza S1,129.58 - -
9" Regular Pollo Pizza S1,086.96 - -
9" Regular Marco Polo Pizza S1,086.96 - -
9" Regular Romagna Pizza S1,129.58 - -
9" Regular Grecia Pizza S1,129.58 - -
9" Regular Tikka Pizza S1,086.96 - -
9" Regular BBQ Pizza S1,086.96 - -
9" Regular Pepper Pork Pizza S1,086.96 - -
9" Regular Tropical Pizza S1,086.96 - -
9" Regular Con Pepperoni E Olive Pizza S1,044.33 - -
9" Regular Marinara Pizza S1,129.58 - -
9" Regular Calzone Pizza S1,044.33 - -
9" Regular Ai Quattro Formaggi Pizza S1,044.33 - -
9" Regular Torino Pizza S1,257.46 - -
9" Regular Fra Diavolo Pizza S1,129.58 - -
9" Regular Keema Pizza S1,172.21 - -
9" Regular Salmone Affumicato Pizza S1,402.39 - -
9" Regular Pancetta and Parmigiana Pizza S1,086.96 - -
9" Regular Cacciatore Pizza S1,129.58 - -

Pizza of the Month 🍕

9" Pork Loin Pizza
Tomato Mozzarella, Roast Pork Loin & BBQ Sauce
S1,450.00 - -
12" Pork Loin Pizza S2,230.00 - -

Gluten Crust Pizza

Pizza Margherita (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozarella, oregano, and parmesan.
S1,001.70 - -
Pizza Mediterranean (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, mixed peppers, grilled aubergine, grilled zucchini, mushrooms, bocconcini, sliced black olives, and oregano.
S1,044.30 - -
Pizza Italian (Hot) (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozarella, pepperoni, beef, mixed peppers, green chilli, and red onions.
S1,044.30 - -
Pizza Spicy Sri Lankan (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, curry flavoured chicken, green chilli, red onion, and spicy omelette.
S1,087.00 - -
Pizza Con Tonno (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, tuna, black olives, green chilli, onion, and basil.
S1,044.30 - -
Pizza Picante Gorgonzola (Gluten Crust Pizza)
Tomato, bacon, chicken gorgonzola, mozzarella, rosemary, and mushrooms.
S1,172.20 - -
Pizza Cajun Crisp (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, jalapeno peppers, red chilli, curried mince chicken, and red onions.
S1,129.60 - -
Pizza Pollo (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, spicy chicken, breast, roasted capsicum, and sauteed onions.
S1,087.00 - -
Pizza Marco Polo (Gluten Crust Pizza) S1,087.00 - -
Pizza Romagna (Gluten Crust Pizza) S1,129.60 - -
Pizza Grecia (Gluten Crust Pizza) S1,129.60 - -
Pizza Tikka (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, chicken tikka, mixed peppers, mushrooms, green chilli, and onions.
S1,087.00 - -
Pizza BBQ (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, chicken, sweet corn, roasted bell peppers, mushrooms, green chilli, and onions.
S1,087.00 - -
Pepper Pork Pizza (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, and peppered pork.
S1,087.00 - -
Pizza Tropical (Gluten Crust Pizza) S1,087.00 - -
Pizza Con Pepperoni E Olive (Gluten Crust Pizza) S1,044.30 - -
Pizza Marinara (Gluten Crust Pizza)
Mozzarella, marinated prawns, calamari, fish, chilli, and garlic with fresh tomato.
S1,129.60 - -
Pizza Calzone (Gluten Crust Pizza)
Tomato mozzarella, ham, sausage, salami, garlic, mushrooms, and roasted bell peppers.
S1,044.30 - -
Pizza Ai Quattro Formagi (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, gorgomzola, parmesan, and feta cheese.
S1,044.30 - -
Pizza Torino (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, onion, pepperoni, beef, ham, keema, and chicken.
S1,257.50 - -
Pizza Fra Diavolo (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, onion, garlic with prawns, and marinated in red wine sauce
S1,129.60 - -
Pizza Keema (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, minced mutton, jalapeno peppers, curry, paste, green peas and coriander.
S1,172.20 - -
Pizza Salmone Affumicato (Gluten Crust Pizza) S1,402.40 - -
Pizza Pancetta and Parmigiano (Gluten Crust Pizza) S1,087.00 - -
Pizza Cacciatore (Gluten Crust Pizza)
Tomato mozzarella, bell peppers, chilli, onion, mushroom, sliced chicken, black olives, and fresh mozarella.
S1,129.60 - -
Pizza Buffalo Caprese (Gluten Crust Pizza)
Tomato, premium buffalo mozzarella, oregano, and basil.
S1,129.60 - -
Pizza Salame Piccante (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, mushrooms, and ilaidh bacon salami.
S1,471.00 - -
Pizza Salami Chorizo (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, mushrooms, and Italian chorizo saka (pork).
S1,471.00 - -
Pizza Ai Quattro Formaggi E Pollo (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, gorgonzola, parmesan, feta cheese, and spicy chicken.
S1,215.00 - -
Pizza Four Cheese and Parma Ham (Gluten Crust Pizza)
Tomato, mozzarella, parmesan, blue cheese, buffalo mozzarella, and Italian parma ham with basil leaves.
S1,513.00 - -

12" Large Italian and Home Grown Range Pizza

12" Large Margherita Pizza S1,513.21 - -
12" Large Mediterranean Pizza S1,513.21 - -
12" Large Italian Hot Pizza S1,555.84 - -
12" Large Spicy Sri Lankan Pizza S1,598.47 - -
12" Large Con Tonno Pizza S1,683.72 - -
12" Large Piccante E Gorgonzola Pizza S1,726.34 - -
12" Large Cajun Crispy Pizza S1,683.72 - -
12" Large Pollo Pizza S1,641.09 - -
12" Large Marco Polo Pizza S1,641.09 - -
12" Large Romagna Pizza S1,726.34 - -
12" Large Grecia Pizza S1,726.34 - -
12" Large Tikka Pizza S1,683.72 - -
12" Large BBQ Pizza S1,683.72 - -
12" Large Pepper Pork Pizza S1,641.09 - -
12" Large Tropical Pizza S1,641.09 - -
12" Large Con Pepperoni E Olive Pizza S1,641.09 - -
12" Large Marinara Pizza S1,726.34 - -
12" Large Calzone Pizza S1,641.09 - -
12" Large Ai Quattro Formaggi Pizza S1,641.09 - -
12" Large Torino Pizza S1,811.59 - -
12" Large Fra Diavolo Pizza S1,811.59 - -
12" Large Keema Pizza S1,768.97 - -
12" Large Salmone Affumicato Pizza S2,101.45 - -
12" Large Pancetta and Parmigiana Pizza S1,624.04 - -
12" Large Cacciatore Pizza S1,726.34 - -

Regular 9'' Pizza

9'' Pizza Margarita
Tomato, mozzarella, oregano, and parmesan.
S1,225.00 - -
9'' Pizza Mediterranean
Tomato, mozzarella, mixed peppers, grilledaubergine, grilled zucchini, mushrooms, sliced black olives, and oregano.
S1,275.00 - -
9'' Pizza Italian (Hot)
Tomato, mozzarella, pepperoni, beef, mixed peppers, green chili, and red onions.
S1,275.00 - -
9'' Pizza Spicy Sri Lankan
Tomato, mozzarella, curry flavoured chicken, green chilli, red onion, and spicy omlette.
S1,325.00 - -
9'' Pizza Piccante E Gorgonzola
Tomato, bacon, chicken gorgonzola and mozarella, rosemary, and mushrooms.
S1,425.00 - -
9'' Pizza Cajun Crisp S1,375.00 - -
9'' Pizza Pollo
Tomato, mozzarella, spicy chicken breast, roasted capsicum, and sautéed onions.
S1,325.00 - -
9'' Pizza Marco Polo
Tomato, mozzarella, feta,ham, chicken, minced beef, and sausages.
S1,325.00 - -
9'' Pizza Romagna
Tomato, mozarella, bacon, smoked chicken and mushrooms.
S1,375.00 - -
9'' Pizza Grecia
Tomato, mozzarella, rosemary coated roast lamb, roasted capsicum, black olives and feta.
S1,375.00 - -
9'' Pizza Tikka
Tomato, mozzarella, chicken tikka, mixed peppers, mushrooms, green chilli, and onions
S1,325.00 - -
9'' Pizza Bbq
Tomato, mozzarella, chicken, sweet corn, roasted bell peppers and pineapple in bbq sauce.
S1,325.00 - -
9'' Pepper Pork
Tomato, mozzarella, peppered pork.
S1,325.00 - -
9'' Pizza Tropical
Ham, sausage, pineapple, tomato and mozzarella.
S1,325.00 - -
9'' Pizza Con Pepperoni E Olive
Tomato, mozzarella, beef pepperoni, black olives, and mushroom.
S1,275.00 - -
9'' Pizza Marinara
Mozzarella, marinated prawns, calamari, fish, chilli and garlic with fresh tomato.
S1,375.00 - -
9'' Pizza Calzone
Tomato, mozarella, ham, sausage, beef salami, garlic, mushrooms, and roasted bell peppers.
S1,275.00 - -
9'' Pizza Ai Quattro Formagi S1,275.00 - -
9'' Pizza Kheema
Tomato, mozzarella, minced mutton, jalapeno peppers, curry paste, green peas, and coriander.
S1,425.00 - -
9'' Pizza Salmone Affumicato
Tomato, mozzarella and smoked salmon.
S1,675.00 - -
9'' Pizza Pancetta and Parmigiana
Crispy bacon, tomato, mozzarella and parmesan cheese.
S1,325.00 - -
9'' Pizza Kochchi Pollo
Tomato, mozzarella, kochchi chilli chicken and pesto.
S1,275.00 - -

Large 12'' Pizza

12'' Pizza Margarita S1,825.00 - -
12'' Pizza Mediterranean S1,825.00 - -
12'' Pizza Italian (Hot) S1,875.00 - -
12'' Pizza Spicy Sri Lankan S1,925.00 - -
12'' Pizza Piccante E Gorgonzola S2,075.00 - -
12'' Pizza Cajun Crisp S2,025.00 - -
12'' Pizza Pollo S1,975.00 - -
12'' Pizza Marco Polo S1,975.00 - -
12'' Pizza Romagna S2,075.00 - -
12'' Pizza Grecia S2,075.00 - -
12'' Pizza Tikka S2,025.00 - -
12'' Pizza Bbq S2,025.00 - -
12'' Pepper Pork S1,975.00 - -
12'' Pizza Tropical S1,975.00 - -
12'' Pizza Con Pepperoni E Olive S1,975.00 - -
12'' Pizza Marinara S2,075.00 - -
12'' Pizza Calzone S1,975.00 - -
12'' Pizza Ai Quattro Formagi S1,975.00 - -
12'' Pizza Kheema S2,125.00 - -
12'' Pizza Salmone Affumicato S2,515.00 - -
12'' Pizza Pancetta and Parmigiana S1,955.00 - -
12'' Pizza Kochchi Pollo S2,025.00 - -

Sri Lankan Flavor Pizza

Pollos Pizza S1,023.02 - -
Kochchi Chicken Pizza S1,065.64 - -

19" Gigantic Italian and Home Grown Range Pizza

19" Gigantic Margherita Pizza S3,772.38 - -
19" Gigantic Mediterranean Pizza S3,815.00 - -
19" Gigantic Italian Hot Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Spicy Sri Lankan Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Con Tonno Pizza S3,942.88 - -
19" Gigantic Piccante E Gorgonzola Pizza S3,985.51 - -
19" Gigantic Cajun Crispy Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Pollo Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Marco Polo Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Romagna Pizza S3,900.26 - -
19" Gigantic Grecia Pizza S3,942.88 - -
19" Gigantic Tikka Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic BBQ Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Pepper Pork Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Tropical Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Con Pepperoni E Olive Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Marinara Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Calzone Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Ai Quattro Formaggi Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Torino Pizza S4,028.13 - -
19" Gigantic Fra Diavolo Pizza S4,028.13 - -
19" Gigantic Keema Pizza S3,942.88 - -
19" Gigantic Salmone Affumicato Pizza S4,198.64 - -
19" Gigantic Pancetta and Parmigiana Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Cacciatore Pizza S3,857.63 - -

Gigantic 19" Pizza

19" Pizza Margarita S4,475.00 - -
19" Pizza Mediterranean S4,525.00 - -
19" Pizza Italian (Hot) S4,575.00 - -
19" Pizza Spicy Sri Lankan S4,575.00 - -
19" Pizza Piccante E Gorgonzola S4,725.00 - -
19" Pizza Cajun Crisp S4,575.00 - -
19" Pizza Pollo S4,575.00 - -
19" Pizza Marco Polo S4,575.00 - -
19" Pizza Romagna S4,625.00 - -
19" Pizza Grecia S4,675.00 - -
19" Pizza Tikka S4,575.00 - -
19" Pizza Bbq S4,575.00 - -
19" Pepper Pork S4,575.00 - -
19" Pizza Tropical S4,575.00 - -
19" Pizza Con Pepperoni E Olive S4,575.00 - -
19" Pizza Marinara S4,575.00 - -
19" Pizza Calzone S4,575.00 - -
19" Pizza Ai Quattro Formagi S4,575.00 - -
19" Pizza Kheema S4,675.00 - -
19" Pizza Salmone Affumicato S4,975.00 - -
19" Pizza Pancetta and Parmigiana S4,575.00 - -
19" Pizza Kochchi Pollo S4,575.00 - -

Signature Range

Pizza Buffalo Caprese
Tomato, premium Buffalo mozzarella, oregano, and basil.
S1,129.60 - -
Pizza Salami Piccante
Spicy. Tomato, mozzarella, mushrooms, and Italian bacon salami.
S1,470.60 - -
Pizza Salami Chorizo
Tomato, mozzarella, mushrooms, and Italian chorizo salami (pork).
S1,470.60 - -
Pizza Al Quattro Formaggi Pollo S1,214.80 - -
Pizza Four Cheese and Parma Ham
Tomato, mozzarella, parmesan, blue cheese, Buffalo mozzarella, and Italian parma ham with basil leaves.
S1,513.20 - -

22" Square Italian and Home Grown Range Pizza

22" Square Margherita Pizza S5,349.53 - -
22" Square Mediterranean Pizza S5,392.16 - -
22" Square Italian Hot Pizza S5,477.41 - -
22" Square Spicy Sri Lankan Pizza S5,605.29 - -
22" Square Con Tonno Pizza S5,605.29 - -
22" Square Piccante E Gorgonzola Pizza S5,733.16 - -
22" Square Cajun Crispy Pizza S5,647.91 - -
22" Square Pollo Pizza S5,647.91 - -
22" Square Marco Polo Pizza S5,733.16 - -
22" Square Romagna Pizza S5,733.16 - -
22" Square Grecia Pizza S5,818.41 - -
22" Square Tikka Pizza S5,647.91 - -
22" Square BBQ Pizza S5,647.91 - -
22" Square Pepper Pork Pizza S5,605.29 - -
22" Square Tropical Pizza S5,605.29 - -
22" Square Con Pepperoni E Olive Pizza S5,647.91 - -
22" Square Marinara Pizza S5,775.79 - -
22" Square Calzone Pizza S5,775.79 - -
22" Square Ai Quattro Formaggi Pizza S5,605.29 - -
22" Square Torino Pizza S5,818.41 - -
22" Square Fra Diavolo Pizza S5,733.16 - -
22" Square Keema Pizza S5,775.79 - -
22" Square Salmone Affumicato Pizza S6,074.17 - -
22" Square Pancetta and Parmigiana Pizza S5,605.29 - -
22" Square Cacciatore Pizza S5,690.54 - -

Square 22" Pizza

22'' Pizza Margarita S6,325.00 - -
22'' Pizza Mediterranean S6,375.00 - -
22'' Pizza Italian (Hot) S6,475.00 - -
22'' Pizza Spicy Sri Lankan S6,625.00 - -
22'' Pizza Piccante E Gorgonzola S6,775.00 - -
22'' Pizza Cajun Crisp S6,675.00 - -
22'' Pizza Pollo S6,675.00 - -
22'' Pizza Marco Polo S6,775.00 - -
22'' Pizza Romagna S6,775.00 - -
22'' Pizza Grecia S6,875.00 - -
22'' Pizza Tikka S6,675.00 - -
22'' Pizza Bbq S6,675.00 - -
22'' Pepper Pork S6,625.00 - -
22'' Pizza Tropical S6,625.00 - -
22'' Pizza Con Pepperoni E Olive S6,675.00 - -
22'' Pizza Marinara S6,825.00 - -
22'' Pizza Calzone S6,825.00 - -
22'' Pizza Ai Quattro Formagi S6,625.00 - -
22'' Pizza Kheema S6,825.00 - -
22'' Pizza Salmone Affumicato S7,175.00 - -
22'' Pizza Pancetta and Parmigiana S6,625.00 - -
22'' Pizza Kochchi Pollo S6,575.00 - -

Vegan Pizza

Vegan Pizza
Dairy free thin crust pizza and zesty tomato base with baked vegetables adding flavour and spice
S1,023.02 - -
Vegan Pineapple & Zucchini Pizza S1,023.02 - -

9" Regular Signature Range Pizza

9" Regular Buffalo Caprese Pizza S1,129.58 - -
9" Regular Salami Piccante Pizza S1,470.59 - -
9" Regular Salami Chorizo Pizza S1,470.59 - -
9" Regular Ai Quattro Formagi E Pollo Pizza S1,214.83 - -
9" Regular Four Cheese and Parma Ham Pizza S1,513.21 - -

9'' Signature Range Pizza

9'' Pizza Buffalo Caprese
Tomato, premium buffalo mozzarella, oregano and basil.
S1,375.00 - -
9'' Pizza Salami Piccante
Tomato, mozzarella, mushrooms and Italian bacon.
S1,775.00 - -
9'' Pizza Salami Chorizo
Tomato, mozzarella, mushrooms and Italian chorizo.
S1,775.00 - -
9'' Pizza Four Cheese and Parma Ham
Tomato, mozzarella, parmesan, blue cheese, buffalo mozzarella and Italian parma ham with basil leaves.
S1,825.00 - -

12" Large Signature Range Pizza

12" Large Buffalo Caprese Pizza S1,555.84 - -
12" Large Salami Piccante Pizza S2,152.60 - -
12" Large Salami Chorizo Pizza S2,152.60 - -
12" Large Ai Quattro Formagi E Pollo Pizza S1,854.22 - -
12" Large Four Cheese and Parma Ham Pizza S2,280.48 - -

12'' Signature Range Pizza

12'' Pizza Buffalo Caprese S1,875.00 - -
12'' Pizza Salami Piccante S2,575.00 - -
12'' Pizza Salami Chorizo S2,575.00 - -
12'' Pizza Four Cheese and Parma Ham S2,725.00 - -

19" Gigantic Signature Range Pizza

19" Gigantic Buffalo Caprese Pizza S3,857.63 - -
19" Gigantic Salami Piccante Pizza S4,283.89 - -
19" Gigantic Salami Chorizo Pizza S4,283.89 - -
19" Gigantic Ai Quattro Formagi E Pollo Pizza S4,113.38 - -
19" Gigantic Four Cheese and Parma Ham Pizza S4,454.39 - -

19'' Gigantic Signature Range Pizza

19'' Pizza Buffalo Caprese S4,575.00 - -
19'' Pizza Salami Piccante S5,075.00 - -
19'' Pizza Salami Chorizo S5,075.00 - -
19'' Pizza Four Cheese and Parma Ham S5,275.00 - -

22" Square Signature Range Pizza

22" Square Buffalo Caprese Pizza S5,392.16 - -
22" Square Salami Piccante Pizza S6,074.17 - -
22" Square Salami Chorizo Pizza S6,074.17 - -
22" Square Ai Quattro Formagi E Pollo Pizza S5,946.29 - -
22" Square Four Cheese and Parma Ham Pizza S6,159.42 - -

22'' Square Signature Range Pizza

22'' Pizza Buffalo Caprese S6,375.00 - -
22'' Pizza Salami Piccante S7,175.00 - -
22'' Pizza Salami Chorizo S7,175.00 - -
22'' Pizza Four Cheese and Parma Ham S7,275.00 - -

Pasta

Spaghetti Agliolio e Peperonico Rosse
Spaghetti tossed with garlic chilli olive oil parsley and fresh tomato.
S1,025.00 - -
Spaghetti Bolognese
Spaghetti cooked in a beef sauce with tomato and herbs.
S1,125.00 - -
Spaghetti Carbonara
Spaghetti cooked in a creamy egg yolk with chopped bacon or chicken, parmesan cheese and parsley.
S1,125.00 - -
Penne Alla Arrabbiata
Short pasta tossed with tomato, garlic, chilli, and basil.
S975.00 - -
Penne Con Formaggi
Short pasta with cream cheese sauce
S1,125.00 - -
Fussili Con Papaliana
Fussili pasta tossed with ham, mushroom cream, parmesan and cheese sauce.
S1,125.00 - -
Spaghetti Orientale Con Pollo
Spaghetti cooked with curry flavoured chicken with coconut milk.
S1,125.00 - -

Fresh Pasta

Tagliolini Frutti Di Mare
Thin pasta tossed with seafood garlic , chilli parsley tomato and white wine sauce.
S1,305.00 - -
Tagliatelle Pollo Al Pesto
Home made pasta with chicken, pesto in light cream.
S1,125.00 - -
Fettuccine Con Gamberetti
Home made pasta with garlic, chilli prawns, and fresh tomato.
S1,125.00 - -
Tagliatelle Verdi Con Prosciutto
Home made spinach pasta tossed with ham, mushroom, bacon, cream and parmesan cheese.
S1,225.00 - -
Tagliatelle Alla Vegetali
Home made beetroot pasta tossed with grilled vegetables, garlic, chilli, basil, tomato and parmesan.
S1,055.00 - -
Cannelloni Con Granchio and Argosta
Home made tube pasta filled with crab and shoe lobster gratin with , white cream & mozzarella.
S1,425.00 - -
Manicotti Con Funghi
Spinach ravioli with mixed mushroom and parmesan served with a cream cheese sauce
S1,125.00 - -
Ravioli Di Gamberetti Con Arabiatta
Ravioli stuffed with shrimps, béchamel, parmesan cheese served with a spicy pomodora sauce.
S1,225.00 - -
Tagliatelle Con Arrosto Di Agnello
Tagliatelle pasta filled with lamb & served with bellpeppers and tomato cream sauces.
S1,275.00 - -
Lasagna Della Casa
Layered oven baked pasta with a rich beef ragout.
S1,225.00 - -
Lasagna Alla Primavera
Layers of oven baked pasta with mixed vegetables béchamel and cheese.
S1,075.00 - -
Chicken Lasagna
Layered oven baked pasta with a chicken ragout.
S1,225.00 - -

Sides

Garlic Bread S375.00 +S97.93 +35.34%
Mustard Chicken Salad S775.00 - -
Crispy Chicken Wings S775.00 +S156.93 +25.39%
Spiced Pork Riblets S800.00 - -
Focaccia With Tomato S475.00 - -
Potato Wedges S525.00 - -
Mixed Salad S775.00 - -
Caesar Salad S975.00 - -
Greek Salad S795.00 - -
Crispy Calamari S795.00 - -

Desserts

Nutella and Marshmallow S'more Pizza S995.00 - -
Tiramisu S725.00 - -
Lava Cake S615.00 - -
Chocolate Brownie S625.00 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.