ඔබ බලනවා Maharaja Palace (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo පහත ස්ථානයේ:
1A Rajakeeya Mawatha, Colombo, Western Province 00700 LK 9(411) 488-6000
මාර්ගගතව ඇණවුම් කරන්න
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Carrot Halwa S600.00 +S250.00 +71.43%
Chole Bhature S1,000.00 +S150.00 +17.65%
Dal Makhani S875.00 +S125.00 +16.67%
Mahahraja Falooda S550.00 +S150.00 +37.50%
Chicken Malai Tikka S1,250.00 +S400.00 +47.06%

Accompaniments

Masala Papad S300.00 +S100.00 +50.00%
Kachumber Onion Salad S350.00 +S100.00 +40.00%
Green Salad S350.00 +S100.00 +40.00%
Raita S300.00 - -

Breads and Rotis

Tandoori Roti S250.00 +S50.00 +25.00%
Khasta Roti S300.00 +S100.00 +50.00%
Missi Roti S300.00 +S100.00 +50.00%
Puri S325.00 +S125.00 +62.50%
Lachha Parata S300.00 +S100.00 +50.00%
Kulcha Butter S350.00 +S150.00 +75.00%
Rumali Roti S300.00 +S50.00 +20.00%
Aloo Paratha S400.00 +S150.00 +60.00%
Kulcha Potato S400.00 +S150.00 +60.00%
Kulcha Paneer S400.00 +S150.00 +60.00%
Butter Naan S325.00 +S75.00 +30.00%
Cheese Naan S450.00 +S150.00 +50.00%
Peshawari Naan S450.00 +S150.00 +50.00%
Kulcha Mutton Keema S575.00 +S125.00 +27.78%
Plain Naan S325.00 +S75.00 +30.00%
Onion Naan S325.00 +S75.00 +30.00%
Garlic Naan S325.00 +S75.00 +30.00%
Chilli Naan S325.00 +S75.00 +30.00%
Tandoori Butter Roti S300.00 - -

Cream Soup

Cream of Vegetable Soup S450.00 +S100.00 +28.57%
Cream of Tomato Soup S450.00 +S100.00 +28.57%
Cream of Mushroom Soup S500.00 +S100.00 +25.00%
Cream of Chicken Soup S500.00 +S50.00 +11.11%
Cream of Seafood Soup S700.00 +S150.00 +27.27%
Aloo Chips S350.00 - -

Curries and Mains (Non Veg)

Kadhai Chicken S1,250.00 +S400.00 +47.06%
Chicken Jhalfrezi S850.00 - -
Chicken Jalfrezi S1,250.00 - -
Chicken Achaari S1,250.00 +S400.00 +47.06%
Chicken Chilli Masala S1,250.00 +S400.00 +47.06%
Chicken Vindaloo S1,250.00 +S400.00 +47.06%
Garlic Chicken S1,250.00 +S400.00 +47.06%
Chicken Hyderabadi S1,250.00 +S400.00 +47.06%
Chicken Kolhapuri S1,250.00 +S400.00 +47.06%
Chicken Kalimiri Masala S900.00 - -
Chicken Kalimirch Masala S1,200.00 - -
Chicken Korma S1,200.00 +S300.00 +33.33%
Butter Chicken S1,300.00 +S350.00 +36.84%
Chicken Tikka Masala S1,250.00 +S300.00 +31.58%
Keema Matar S1,500.00 +S300.00 +25.00%
Mutton Rogan Josh S1,500.00 +S250.00 +20.00%
Lucknowi Mutton Korma S1,500.00 +S250.00 +20.00%
Mutton Tikka Masala S1,500.00 +S200.00 +15.38%
Mutton Rara S1,500.00 +S250.00 +20.00%
Mutton Bhuna S1,500.00 +S250.00 +20.00%
Mutton Chilli Masala S1,500.00 +S250.00 +20.00%
Dal Gosht S1,500.00 +S250.00 +20.00%
Mutton Achaari S1,500.00 +S250.00 +20.00%
Mutton Vindaloo S1,500.00 +S250.00 +20.00%
Mutton Kadhai S1,500.00 +S250.00 +20.00%
Fish Maharaja S1,300.00 +S200.00 +18.18%
Fish Vindaloo S1,300.00 +S200.00 +18.18%
Fish Chilli Masala S1,300.00 +S200.00 +18.18%
Fish Goan Curry S1,300.00 +S200.00 +18.18%
Fish Achaari S1,100.00 - -
Fish Achari S1,300.00 - -
Pan Fried Fish S1,500.00 +S400.00 +36.36%
Crab Meat Bhuna S1,500.00 +S400.00 +36.36%
Cuttlefish Chilli Masala S1,300.00 +S200.00 +18.18%
Cuttlefish Achaari S1,100.00 - -
Cuttlefish Achari S1,300.00 - -
Cuttlefish Kalimiri S1,300.00 +S200.00 +18.18%
Goan Cuttlefish S1,300.00 +S200.00 +18.18%
Prawns Maharaja S1,475.00 +S225.00 +18.00%
Prawns Suhana S1,475.00 +S125.00 +9.26%
Bhuna Prawns S1,475.00 +S225.00 +18.00%
Prawns Goan Curry S1,475.00 +S225.00 +18.00%
Prawns Achari S1,475.00 - -
Prawns Achaari S1,250.00 - -
Prawns Chilli Masala S1,475.00 +S225.00 +18.00%
Prawns Kalimiri Masala S1,475.00 +S225.00 +18.00%
Prawns Vindaloo S1,475.00 +S225.00 +18.00%
Butter Prawns S1,475.00 +S175.00 +13.46%
Egg Masala S900.00 +S300.00 +50.00%

Curries and Mains (Veg)

Brinjal Masala S900.00 +S150.00 +20.00%
Brinjal Salan S900.00 +S150.00 +20.00%
Vegetable Kofta S900.00 +S150.00 +20.00%
Dum Aloo S900.00 +S150.00 +20.00%
Aloo Chilli Masala S900.00 +S150.00 +20.00%
Chana Masala S875.00 +S125.00 +16.67%
Chana Dal S875.00 +S125.00 +16.67%
Dal Tadka S875.00 +S125.00 +16.67%
Dal Makhani (Curries and Mains (Veg)) S875.00 - -
Vegetable Jalfrezi S1,000.00 - -
Vegetable Jhalfrezi S800.00 - -
Brinjal Bharta S1,000.00 +S200.00 +25.00%
Vegetable Kadhai S1,000.00 +S200.00 +25.00%
Saffron Malai Kofta S1,000.00 +S200.00 +25.00%
Vegetable Kolhapuri S1,000.00 +S200.00 +25.00%
Tawa Paneer S1,100.00 +S300.00 +37.50%
Paneer Chilli Masala S1,100.00 +S300.00 +37.50%
Paneer Makhani S1,100.00 +S300.00 +37.50%
Palak Paneer S1,100.00 +S300.00 +37.50%
Matar Paneer S1,100.00 +S300.00 +37.50%
Kadhai Paneer S1,100.00 +S300.00 +37.50%
Vegetable Satranji S1,100.00 +S250.00 +29.41%
Navaratna Korma S1,100.00 +S250.00 +29.41%
Aloo Gobi S1,100.00 +S250.00 +29.41%
Baby Corn and Mushroom Jalfrezi S1,100.00 - -
Baby Corn and Mushroom Jhalfrezi S850.00 - -
Mushroom Dopiaza S1,100.00 +S250.00 +29.41%
Corn Capsicum Masala S1,000.00 +S150.00 +17.65%
Chole Bhature (Curries and Mains (Veg)) S1,000.00 - -
Paneer Tikka Masala S1,100.00 +S200.00 +22.22%
Okra Masala S900.00 +S50.00 +5.88%
Paneer Butter Masala S1,100.00 +S300.00 +37.50%
Aloo Palak S850.00 - -
Aloo Matar S850.00 - -

Kebabs and Grill (Non Veg)

Tandoori Chicken Wings S1,200.00 +S400.00 +50.00%
Tandoori Chicken S1,200.00 +S350.00 +41.18%
Chicken Tikka S1,200.00 +S350.00 +41.18%
Chicken Malai Tikka (Kebabs and Grill (Non Veg)) S1,250.00 - -
Chicken Kalimiri Tikka S1,200.00 +S350.00 +41.18%
Chicken Achari Tikka S1,200.00 - -
Chicken Achaari Tikka S850.00 - -
Chicken Khatta Pyaza Tikka S1,200.00 +S350.00 +41.18%
Chicken Hariyali Tikka S1,200.00 +S350.00 +41.18%
Chicken Lehsuni Tikka S1,200.00 +S350.00 +41.18%
Chicken Banjara Kebab S1,200.00 +S350.00 +41.18%
Chicken Hazarvi Kebab S1,250.00 +S300.00 +31.58%
Punjabi Chicken Seekh Kebab S1,200.00 +S250.00 +26.32%
Mutton Seekh Kebab S1,400.00 +S200.00 +16.67%
Mutton Boti Kebab S1,400.00 +S200.00 +16.67%
Mutton Shami Kebab S1,200.00 - -
Mutton Shammi Kebab S1,200.00 - -
Raan Musallam S3,750.00 +S1,000.00 +36.36%
Fish Tikka S1,300.00 +S200.00 +18.18%
Fish Achari Tikka S1,300.00 - -
Fish Achaari Tikka S1,100.00 - -
Fish Hariyali Tikka S1,300.00 +S200.00 +18.18%
Tandoori Pomfret S2,000.00 +S500.00 +33.33%
Cuttlefish Maharaja S1,500.00 +S400.00 +36.36%
Prawns Koliwada S1,400.00 +S200.00 +16.67%
Amritsari Machli S1,300.00 - -
Amritsari Machhli S1,200.00 - -
Prawns Kalimiri S1,400.00 - -
Prawns Kalimiri Tikka S1,200.00 - -
Prawns Khatta Pyaza S1,400.00 +S200.00 +16.67%
Tandoori Jumbo Prawns S3,000.00 +S500.00 +20.00%
Tandoori Lobster S7,000.00 +S2,000.00 +40.00%
KKR Vegetable S925.00 +S175.00 +23.33%
KKR Paneer S975.00 +S125.00 +14.71%
KKR Chicken S1,150.00 +S200.00 +21.05%
KKR Mutton S1,300.00 +S100.00 +8.33%
KKR Prawns S1,400.00 - -
Cuttlefish Koliwada S1,100.00 - -
Cuttlefish Tikka S1,100.00 - -

Kebabs and Grill (Veg)

Hara Bhara Kebab S900.00 +S300.00 +50.00%
Onion Bhajia S750.00 +S150.00 +25.00%
Aloo Corn Tikka S800.00 +S200.00 +33.33%
Okara Rajasthani S800.00 +S150.00 +23.08%
Veg Chilli Milli Seekh Kebab S1,100.00 +S350.00 +46.67%
Paneer Seekh Kebab S1,100.00 +S300.00 +37.50%
Paneer Achaari Tikka S1,100.00 +S300.00 +37.50%
Paneer Tikka S1,100.00 +S300.00 +37.50%
Paneer Malai Tikka S1,100.00 +S300.00 +37.50%
Paneer Hariyali Tikka S1,100.00 +S300.00 +37.50%
Mushroom Maharaja S1,300.00 +S350.00 +36.84%
Paneer Tikka Maharaja S1,300.00 +S400.00 +44.44%
Assorted Vegetable Pakora S1,000.00 - -

Beverages

Mahahraja Falooda (Beverages) S550.00 - -
Banana Lassi S375.00 - -
Orange Juice S600.00 +S150.00 +33.33%
Avocado S500.00 +S100.00 +25.00%
Lime Juice S550.00 +S200.00 +57.14%
Chaas S300.00 +S100.00 +50.00%
Pineapple S400.00 - -
Papaya S400.00 - -
Watermelon S400.00 - -
Watermelon Juice S500.00 - -
Strawberry Lassi S525.00 +S150.00 +40.00%
Pineapple Lassi S525.00 +S150.00 +40.00%
Mango Lassi S525.00 +S150.00 +40.00%
Avacado Lassi S525.00 +S150.00 +40.00%
Sweet Lassi S525.00 +S150.00 +40.00%
Salted Lassi S525.00 +S150.00 +40.00%
Lime Soda S350.00 - -
Papaya Lassi S525.00 - -
Avacado Juice S500.00 - -
Pineapple Juice S500.00 - -
Papaya Juice S500.00 - -

Assorted Cold Drinks

Lemonade S200.00 +S25.00 +14.29%
Cream Soda S175.00 - -
Soda S175.00 +S25.00 +16.67%
Ginger Ale S175.00 +S25.00 +16.67%
Orange Crush S200.00 - -

Milkshakes

Vanila Milkshake S400.00 +S25.00 +6.67%
Strawberry Milkshake S400.00 +S25.00 +6.67%
Chocolate Milkshake S400.00 +S25.00 +6.67%
Banana Milkshake S375.00 - -
Mango Milkshake S400.00 +S25.00 +6.67%

Mineral Water

Water Bottle S150.00 +S50.00 +50.00%
Perrier Water (330 ml) S450.00 - -

Rice

Maharaja Chicken Dum Biryani S1,250.00 +S275.00 +28.21%
Maharaja Mutton Dum Biryani S1,500.00 +S300.00 +25.00%
Maharaja Fish Dum Biryani S1,350.00 +S150.00 +12.50%
Maharaja Prawns Dum Biryani S1,400.00 +S50.00 +3.70%
Maharaja Veg Dum Biryani S1,000.00 +S150.00 +17.65%
Veg Pulao S900.00 +S200.00 +28.57%
Peas Pulao S800.00 +S200.00 +33.33%
Zeera Pulao S500.00 - -
Jeera Pulao S800.00 - -
Steamed Rice S500.00 +S300.00 +150.00%
Chicken Biryani Pack S600.00 - -
Vegetable Biryani Pack S500.00 - -
Maharaja Egg Dum Biryani S1,000.00 - -
Dal Khichdi S900.00 - -

Tea and Coffee

Iced Tea S250.00 - -
Tea S250.00 - -
Masala Tea S250.00 - -
Green Tea S250.00 - -
Coffee S250.00 - -

Desserts

Gulab Jamun S600.00 +S150.00 +33.33%
Fruit Salad with Ice cream S725.00 +S225.00 +45.00%
Carrot Halwa (Desserts) S600.00 - -
Shahi Kheer S600.00 +S150.00 +33.33%
Fruit Salad S500.00 - -
Ice Cream Strawberry S450.00 - -
Ice Cream Vanilla S450.00 - -
Ice Cream Chocolate S450.00 - -
Ice Cream Mango S450.00 - -
Ice Cream Fruit and Nut S450.00 - -
Kulfi Pista S450.00 - -
Malai Kulfi S625.00 - -
Mahahraja Falooda (Desserts) S550.00 - -
Fresh Fruit Platter S700.00 +S200.00 +40.00%
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Soup

Chicken Mulligatawny S400.00 - -

Bites

Mutton Cutlets S600.00 - -
Fish Cutlets S350.00 - -
Deep Fried Handallas Cutlets S600.00 - -
Prawn Devilled S950.00 - -
Chicken Devilled S700.00 - -
Mutton Devilled S1,300.00 - -
Cuttle Fish Devilled S750.00 - -

Curries

Sea Crab S2,300.00 - -
Lagoon Crab S2,650.00 - -
Isso Thel Dhala S950.00 - -
Prawn White Curry S950.00 - -
Prawn Red Curry S950.00 - -
Cuttlefish Kalu Pol Curry S800.00 - -
Seer Fish Mustard Curry S850.00 - -
Seer Fish Red Curry S850.00 - -
Ambul Thiyal S600.00 - -
Fish Head Curry S450.00 - -
Spicy Mutton Curry S1,500.00 - -
Pol Kiri Badam Mutton S1,500.00 - -
Chicken Red Curry S600.00 - -

Rice

Chicken Lamprais S800.00 - -

Vegetables

Banana Flower Salad S400.00 - -
Cadju Curry S700.00 - -
Tomato Ambu S350.00 - -
Brinjal Moju S550.00 - -
Pineapple Curry S425.00 - -
Tempered Potatoes S400.00 - -
Dal Curry S400.00 - -
Kiri Hodi S200.00 - -
Pol Sambol S250.00 - -
Pol Mallum S250.00 - -
Kuni Mallum S350.00 - -
Katta Sambol S300.00 - -
Lunu Miris S250.00 - -
Seeni Sambol S300.00 - -

Desserts

Maharaja Falooda S450.00 - -
Cream Caramel S450.00 - -
Chocolate Biscuit Pudding S550.00 - -
Watalappam S500.00 - -
Passion Fruit Mousse S500.00 - -
Dark Chocolate Frozen Mousse S500.00 - -
Mocho Ginger Mousse with Pomegranate S650.00 - -
Dark Chocolate and Salted Caramel Tart S600.00 - -
Cashew Nut Tart S650.00 - -
Curd and Honey S400.00 - -
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Combos

Yellow Rice Combo
Yellow rice, devilled potatos, tempered dal curry, aubergine moju, tempered green beans, and chutney papadam.
S700.00 +S50.00 +7.69%
Ghee Rice Combo
Ghee rice, aubergine moju, devilled potatoes, tempered dal curry, pineapple curry, chutney, and papadam.
S700.00 +S50.00 +7.69%
Fried Dried Fish Combo
Steamed white or red rice, two vegetables curried, mallum, fried dried fish, chutney, and papadam.
S600.00 +S100.00 +20.00%
Kan Kun Theldhala Combo
Steamed red or white rice, karola thel dhala, kri kos, kan kun theldhala, pol sambol, and papadam.
S500.00 - -
Kan Kun Theldala Combo
Steamed red or white rice, karola thel dala, kri kos, kan kun theldala, pol sambol, and papadam.
S600.00 - -
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Pol Roti (4 pcs) S450.00 - -

Our Night Specials

Egg Hoppers S125.00 +S5.00 +4.17%
Hopper S75.00 -S5.00 -6.25%
String Hoppers (15 pcs) S250.00 -S50.00 -16.67%
Tempered String Hoppers S450.00 -S150.00 -25.00%
Pol Roti (3 pcs) S350.00 - -
Roast Paan S150.00 - -
Maharaja Fried Rice S600.00 - -
Maharaja Special Kottu with Crab and Prawns S1,500.00 - -
Maharaja Special Kothu with Crab and Prawns S1,500.00 - -
Mutton Kottu S1,500.00 - -
Chicken Kottu S1,200.00 - -
Mutton Kothu S1,500.00 - -
Chicken Kothu S1,200.00 - -
Sri Lankan Crab Omelette S750.00 +S125.00 +20.00%
Pol Roti (4 pcs) (Our Night Specials) S450.00 - -
Plain Godamba Roti S80.00 - -
Egg Godamba Roti S150.00 - -
Pittu S350.00 - -
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Menu 02
Ghee rice, aubergine moju, devilled potatoes, tempered dhal curry, pineapple curry, chutney, and papaddam.
S700.00 - -
Menu 04
Steamed red or white rice, karola thel dhala, kri kos, kan kun theldhala, pol sambol, and papaddam.
S600.00 - -
Menu 01
Yellow rice, devilled potatoes, tempered dal curry, aubergine moju, tempered green beans, chutney, and papaddam.
S700.00 - -
Carrot Halwa S600.00 - -
Shahi Kheer S600.00 - -

Sri Lankan Lunch

Menu 01 (Sri Lankan Lunch) S700.00 - -
Menu 02 (Sri Lankan Lunch) S700.00 - -
Menu 03
Steamed white or red rice, two vegetables curried, mallum, fried dried fish, chutney, and papaddam.
S600.00 - -
Menu 04 (Sri Lankan Lunch) S600.00 - -

Soup

Chicken Mulligatawny S400.00 - -

Bites

Mutton Cutlis S650.00 - -
Fish Cutlis S500.00 - -
Deep Fried Handallas Cutlis S600.00 - -
Fish Devilled S1,300.00 - -
Prawn Devilled S1,400.00 - -
Chicken Devilled S950.00 - -
Mutton Devilled S1,500.00 - -
Cuttlefish Devilled S1,300.00 - -

Curries

Sea Crab S2,900.00 - -
Lagoon Crab S3,200.00 - -
Isso Thel Dhala S1,400.00 - -
Prawn White Curry S1,400.00 - -
Prawn Red Curry S1,400.00 - -
Cuttlefish Kalupol Curry S1,300.00 - -
Hot Butter Cuttlefish S1,300.00 - -
Seer Fish Mustard Curry S1,300.00 - -
Seer Fish Red Curry S1,300.00 - -
Ambul Thiyal S850.00 - -
Fish Head Curry S450.00 - -
Spicy Mutton Curry S1,500.00 - -
Pol Kiri Badum Mutton S1,500.00 - -
Chicken Red Curry S950.00 - -
Chicken Black Curry S950.00 - -

Rice

Chicken Lamprais S800.00 - -

Vegetables

Banana Flower Salad S400.00 - -
Cadju Curry S700.00 - -
Tomato Ambu S350.00 - -
Brinjal Moju S450.00 - -
Pineapple Curry S425.00 - -
Tempered Potatoes S400.00 - -
Dal Curry S400.00 - -
Kiri Hodhi S200.00 - -
Pol Sambol S250.00 - -
Pol Mallum S250.00 - -
Kuni Mallum S350.00 - -
Katta Sambol S300.00 - -
Lunu Miris S250.00 - -
Seeni Sambol S300.00 - -

Desserts

Maharaja Falooda S550.00 - -
Kulfi Malai S625.00 - -
Pistachio S625.00 - -
Gulab Jamun S600.00 - -
Carrot Halwa (Desserts) S600.00 - -
Shahi Kheer (Desserts) S600.00 - -
Creme Caramel S500.00 - -
Chocolate Biscuit Pudding S550.00 - -
Watalappam S500.00 - -
Passion Fruit Mousse S500.00 - -
Dark Chocolate Frozen Mousse S600.00 - -
Mocho Ginger Mousse with Pomegranate S750.00 - -
Dark Chocolated and Salted Caramel Tart S750.00 - -
Curd and Honey S400.00 - -
Fresh Fruit Platter S700.00 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.