ඔබ බලනවා Moti Mahal (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo පහත ස්ථානයේ:
8 Flower Rd, Colombo, LK 9(477) 733-3267
මාර්ගගතව ඇණවුම් කරන්න
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Tawa Chicken
Boneless pieces of chicken tossed in thick masala and cooked on tawa.
₨950.00 - -
Hot Butter Cuttlefish ₨1,190.00 - -
Brain Masala
A chefs special recipe, lambs brain is cooked with chopped onions, tomatoes, green chillies, and spices.
₨950.00 - -
Palak Nalli Mutton
Mutton saute with ginger and garlic whole and cooked in spinach and mutton gravy added cinnamon flavour.
₨1,130.00 - -
Paneer Makhani (Moti Mahals Original)
Cottage cheese cooked in chef special gravy.
₨830.00 - -

Biryani

Veg Dum Biryani
Basmati rice cooked with assorted vegetables in aromatic spices.
₨590.00 - -
Murgh Dum Biryani
Layers of rice and tender chicken sealed and slow cooked with the rich and aromatic masala.
₨830.00 - -
Murgh Hyderabadi Biryani
Basmati rice cooked with chicken in traditional Hyderabad style.
₨890.00 - -
Gosht Dum Biryani
Layers of rice and tender lamb meat sealed and slow cooked with the rich and aromatic masala.
₨1,070.00 - -
Gosht Hyderabadi Biryani
Aromatic basmati rice cooked with mutton in traditional Hyderabad style.
₨1,130.00 - -
Egg Masala Biryani
Basmati rice cooked in dumpukht style with egg and Indian spices.
₨650.00 - -

Executive Chinese Lunch and Dinner Packets

Vegetable
Vegetable fried rice, wok fried vegetable, Chinese omelette, and chilli paste.
₨650.00 - -
Chicken
Vegetable fried rice, chicken, wok fried vegetable, Chinese omelette, and chilli paste.
₨700.00 - -
Fish
Vegetable fried rice, fish, wok fried vegetable, Chinese omelette, and chilli paste.
₨770.00 - -
Prawn
Vegetable fried rice, prawns, wok fried vegetable, Chinese omelette, and chilli paste.
₨830.00 - -
Chicken Nasi Goreng
Chicken nasi goreng, fried egg, prawn crackers, and chilli paste.
₨770.00 - -
Prawn Nasi Goreng
Prawn nasi goreng, fried egg, prawn crackers, and chilli paste.
₨950.00 - -

Vegetarian Soup

Dal Shorba
Moong dal stock cooked with Indian spicy and herbs.
₨400.00 - -
Tomato Shorba
Tomato shorba Indian version of tomato soup.
₨400.00 - -
Sweet Corn Soup ₨350.00 - -
Hot and Sour Soup ₨350.00 - -
Manchow Soup ₨350.00 - -
Talumein Soup ₨350.00 - -
Lemon Coriander Soup ₨400.00 - -

Non Vegetarian Soup

Cream of Chicken Soup ₨470.00 - -
Murgh Badam Shorba
Chicken and almond soup.
₨470.00 - -
Egg and Sweet Corn Soup ₨350.00 - -
Chicken Sweet Corn Soup ₨400.00 - -
Chicken Hot and Sour Soup ₨400.00 - -

Salad and Raita

Mix Raita ₨320.00 - -
Pineapple Raita ₨320.00 - -
Fresh Green Salad ₨350.00 - -
Slice Onion Salad ₨200.00 - -
Chef Special Onion Ring Masala ₨230.00 - -

Chinese Dim Sum

Vegetable Crystal Dumpling ₨890.00 - -
Chicken Siu Mai ₨950.00 - -
Chicken and Basil Dumpling ₨990.00 - -
Chicken and Lemongrass Dumpling ₨990.00 - -
Prawn Har Gow ₨1,070.00 - -

Tandoori Vegetarian Specialities

Sesame Corn Seekh Kebab
Smooth blend of corn and sesame with aromatic spices skewered and grilled to perfection.
₨650.00 - -
Dahi ke Kebab
Mashed cottage cheese blended with curd, white pepper and choicest herbs, and roasted in the charcoal oven.
₨650.00 - -
Veg Hariyali Kebab
An exotic medley of spinach and vegetable rolls with delicate flavour cooked to perfection.
₨650.00 - -
Tandoori Mushroom Kalimirch
Wild mushrooms marinated with tandoori masala with hint of black pepper and grilled to perfection.
₨700.00 - -
Paneer Tikka Shashlik
Cottage cheese marinated in spices, garnished with capsicum, onion, tomato, and barbecued in charcoal oven.
₨700.00 - -
Achari Paneer Tikka
Cottage cheese marinated in selected spices blended with pickles and barbecued.
₨700.00 - -
Pudina Paneer Tikka
Mint flavoured marinated succulent cottage cheese chunks grilled to perfection.
₨700.00 - -
Paneer Malai Tikka
Cottage cheese blended with yoghurt and cheese and roasted in clay oven.
₨700.00 - -
Kurkure Paneer Tikka
Tender cottage cheese and battered fried with bread crumbs with Indian spices and herbs.
₨700.00 - -
Mirch Basil Paneer Tikka
Cottage cheese chunks marinated with chefs special pepper and basil mix grilled to perfection.
₨700.00 - -

Tandoori Chicken Specialities

Pudina Chicken Tikka
Chicken marinated with mint and grilled to perfection.
₨830.00 - -
Achari Chicken Tikka
Boneless pieces of chicken marinated with pickled spices and barbecued.
₨830.00 - -
Till Wala Chicken Tikka
Tender chicken pieces marinated with fresh mildly spiced yoghurt and sesame seed.
₨830.00 - -
Murgh Reshmi Kebab
Boneless pieces of chicken seasoned skewered and grilled in tandoor.
₨830.00 - -
Tandoori Chicken
Moti mahals savoury gift to the world.
₨950.00 - -
Afghani Chicken
Tender chicken marinated in cream yoghurt and barbecued.
₨990.00 - -
Kashmiri Chicken Seekh Kebab
Tender chicken kebabs marinated with aromatic Kashmiri spice mix, skewed, and grilled to perfection.
₨890.00 - -
Chicken Seekh Kebab
Chicken blended with yoghurt, cheese, and roasted in tandoor.
₨890.00 - -
Murgh Malai Tikka ₨830.00 - -
Chicken Lehsuni Kebab
Boneless chicken marinated in garlic, yoghurt, and grilled over charcoal.
₨890.00 - -
Basil Chicken Tikka
Tender fish cubes grilled with basil marinade mildly spiced.
₨890.00 - -
Chicken Kastoori Kebab
Boneless chicken seasoned and grilled with egg coating.
₨890.00 - -
Chicken Kalmi Kebab (A Moti Mahal Speciality)
Chicken drum stick marinated with creamy marinate grill to perfection.
₨890.00 - -
Punjabi Chicken Tikka
Tender chicken cubes marinated with special Punjabi (a region in North India) and grilled in Indian traditional oven.
₨1,070.00 - -

Tandoori Mutton Specialities

Mutton Seekh Kebab
Mutton blended with yoghurt, cheese, and roasted in tandoor.
₨1,070.00 - -
Mutton Burra Kebab
Tender lamb meat on bone, marinated with Indian spices, yoghurt, and grilled.
₨1,070.00 - -

Tandoori Seafood Specialities

Tandoori Prawn
Fresh prawn marinated with aromatic Indian spicy and grilled.
₨1,190.00 - -
Tandoori Fish Tikka
Fresh fish marinated with aromatic Indian spicy and grilled.
₨990.00 - -
Basil Fish Tikka ₨990.00 - -
Achari Fish Tikka
A tangy and spicy fish grilled in Indian traditional oven.
₨990.00 - -
Fish Amritsari
Tender fish better fried serve with special sauce.
₨990.00 - -
Ajwaini Fish Tikka
Fresh river fish marinated with special marinade with a hint of carom seeds.
₨990.00 - -

Vegetarian Main Course

Paneer Methi Malai
Fenugreek leaves and green peas cooked with milk and cream.
₨830.00 - -
Paneer Pasanda
Fine slices of cottage cheese puffed with dry fruits and rich creamy onion curry.
₨830.00 - -
Kadhai Paneer
Tender cottage cheese roasted with fresh herbs and special spices.
₨830.00 - -
Paneer Makhani Bhurji
Moti Mahal signature dish.
₨830.00 - -
Saag Paneer
Cubes of cottage cheese cooked in spinach.
₨830.00 - -
Paneer Tikka Masala
Classic cottage cheese tikka roasted in clay tandoor cooked with rich tomatoes and onion gravy.
₨830.00 - -
Paneer Lababdar
Cottage cheese sauteed in capsicum and onion gravy mixed with Moti Mahals makhani gravy.
₨830.00 - -
Paneer Makhani (Moti Mahals Original) (Vegetarian Main Course) ₨830.00 - -
Balti Imli Paneer
Chef special cottage cheese preparation with hint to tamarind and aromatic spices.
₨830.00 - -
Shahi Paneer
Fine slices of cottage cheese cooked with rich creamy onion gravy and shahi paste.
₨830.00 - -
Paneer Butter Masala
Cottage cheese pieces cooked with rich tomato and onion gravy.
₨830.00 - -
Kashmiri Dum Aloo
Stuffed potato cooked in special red gravy.
₨770.00 - -
Hing Jeera Aloo
Small pieces of potatoes blended with roasted cumin seeds.
₨770.00 - -
Corn Mushroom Masala
Fresh Mushroom cooked in chefs special gravy.
₨770.00 - -
Mix Vegetable
Selected vegetables cooked in chefs special gravy.
₨770.00 - -
Vegetable Diwani Handi
Baby potatoes, mushroom, and sliced onions with assorted vegetable cooked with special spices and gravy.
₨770.00 - -
Dal Makhni (Moti Mahal Special)
A Moti Mahal invention a creamy buttery black lentil dish delicately spice.
₨830.00 - -
Punjabi Dal Tadka
Yellow lentil cooked with cumin seeds, garlic, and red chilli.
₨770.00 - -

Egg Main Course

Egg Curry
A two egg curry delight in aromatic gravy.
₨950.00 - -

Chicken Main Course

Butter Chicken
The original Moti Mahal recipe.
₨950.00 - -
Kadhai Chicken
Tender chicken, roasted with fresh herbs, and special spices.
₨950.00 - -
Chicken Laung Latta
Chicken marinated with ginger garlic paste cooked in spinach, mint, and coriander gravy flavoured with cloves served semi dry.
₨950.00 - -
Balti Imli Chicken
Chef special chicken preparation with hint to tamarind and aromatic spices.
₨950.00 - -
Chicken Curry
Our chefs special chicken curry.
₨950.00 - -
Chicken Tikka Masala
The Indian recipe that British copied and claimed as their own.
₨950.00 - -
Tawa Chicken (Chicken Main Course) ₨950.00 - -
Chicken Lababdar
Boneless chicken in special gravy.
₨950.00 - -
Saag Chicken
Tender chicken cooked in lightly spiced spinach Moti Mahal style.
₨950.00 - -
Chicken Methi Malai
Tender boneless chicken marinated and roasted stir fired in fenugreek flavoured Indian creamy gravy.
₨950.00 - -
Bhuna Chicken Masala
Roasted chicken stir fried tomato and onion gravy and roasted spices.
₨950.00 - -
Chicken Shahi Korma
Boneless chicken cooked in lightly spiced spinach Moti Mahal style.
₨950.00 - -
Murgh Musallam
Barbecued chicken with mushroom egg garnished and minced chicken.
₨990.00 - -
Murgh Bemisal
Roasted chicken tossed in minced lamb masala and egg.
₨990.00 - -
Chicken Taka Tak
Marinated in boneless chicken half cooked on grill and then on a griddle with red onions, tomatoes, coriander, ginger garlic, and garam masala.
₨950.00 - -

Mutton Main Course

Brain Masala (Mutton Main Course) ₨950.00 - -
Mutton Masala Chaap
Tandoor cooked mutton chop prepared in onion and tomato thick gravy seasoned with Indian spices.
₨1,130.00 - -
Mutton Boti Masala
Mutton boti marinated with tandoori masala cooked in tandoor oven and tossed with onion, tomato, and bhuna masala.
₨1,130.00 - -
Mutton Bhuna Masala
Tender lamb cooked in spicy gravy Moti Mahal style.
₨1,130.00 - -
Mutton Rogan Josh
Tender pieces of lamb with diced capsicum cooked in traditional Indian spices and yoghurt.
₨1,290.00 - -
Saag Mutton
Tender pieces of mutton cooked in selected spices and spinach.
₨1,130.00 - -
Palak Nalli Mutton (Mutton Main Course) ₨1,130.00 - -
Keema Kaleji
Minced meat and lamb liver cooked in rich tomato and onion gravy with aromatic North Indian Spices garnished with fresh coriander.
₨1,130.00 - -
Mutton Pepper Fry
Spicy, hot, and delicious South Indian mutton fry.
₨1,130.00 - -
Rara Mutton
Tender pieces of lamb blended with minced meat cooked in brown gravy.
₨1,130.00 - -
Mutton Shahi Korma
Tender mutton cooked in rich spices specialities seafood (seasonal).
₨1,130.00 - -

Seafood Main Course

Prawn Mirch Masala
Fresh prawns marinated with special chilli marinade grilled and stir fried with rich tomato and onion gravy tempered with green chilli.
₨1,190.00 - -
Kadhai Prawn
Marinated prawns cooked in tomato, onion, and capsicum semi dry gravy with a hint of garlic.
₨1,250.00 - -
Fish Tikka Masala
Tender fish cubes grilled and stir fried with special tomato, onion, and bell pepper semi dry gravy.
₨1,190.00 - -

Chettinad Main Course

Chicken Chettinad
Chicken cooked in tomato and onion gravy tossed with coconut powder seasoned with Indian spices.
₨950.00 - -
Mutton Chettinad
Mutton marinated with ginger garlic paste and cooked with tomato and onion gravy than tossed with lemon and coriander leaves.
₨1,130.00 - -
Fish Chettinad
Fish marinated with ginger garlic paste and cooked with tomato and onion gravy then tossed with lemon and coriander leaves.
₨1,070.00 - -
Eral Thokku Chettinad (Prawn)
Prawn masala made with every day Indian spices cooked in tomato and curry leaves.
₨1,190.00 - -

Indian Breads

Naan ₨230.00 - -
Butter Naan ₨230.00 - -
Garlic Naan ₨290.00 - -
Stuffed Naan ₨290.00 - -
Keema Naan ₨290.00 - -
Cheese Naan ₨290.00 - -
Roti ₨230.00 - -
Butter Roti ₨230.00 - -
Missi Roti ₨230.00 - -
Lachha Paratha ₨290.00 - -
Chilli Paratha ₨290.00 - -
Pudina Paratha ₨290.00 - -
Chur Chur Paratha ₨290.00 - -
Paneer Paratha ₨350.00 - -
Stuffed Kulcha ₨290.00 - -
Onion Kulcha ₨290.00 - -

Indian Rice

Steamed Rice ₨400.00 - -
Jeera Rice ₨470.00 - -

Chinese Vegetarian Appetizers

Vegetable Spring Roll ₨530.00 - -
Crispy Lotus Steam ₨830.00 - -
Stir Fried Teriyaki Mushroom ₨830.00 - -

Chinese Non Vegetarian Appetizers

Dynamite Prawns ₨1,190.00 - -
Chicken Spring Rolls ₨650.00 - -
Chicken Wings ₨830.00 - -
Hot Butter Cuttlefish (Chinese Non Vegetarian Appetizers) ₨1,190.00 - -
Teriyaki Chicken ₨890.00 - -

Chinese Vegetarian Main Course

Wok Tossed Kankun with Garlic ₨770.00 - -
Stir Fried Vegetables ₨830.00 - -
Steamed Chinese Greens in a Mild Ginger Sauce ₨830.00 - -

Chinese Non Vegetarian Main Course

Tsing Hoi Chicken ₨890.00 - -
General Taos Chicken ₨890.00 - -
Smoked Chilli Chicken ₨950.00 - -
Chicken with Ginger and Greens ₨890.00 - -
Lamb in Black Pepper Sauce ₨1,250.00 - -
Prawn in Smoked Chilli Sauce ₨1,190.00 - -
Wok Tossed Chilli Garlic Prawn with Egg White ₨1,250.00 - -
Grouper in Your Favourite Sauce ₨1,070.00 - -
Hot Basil Fish ₨1,070.00 - -
Sweet and Sour Fish ₨1,070.00 - -

Chinese Vegetarian Rice and Noodles

Steamed Jasmine Rice ₨400.00 - -
Vegetable Fried Rice ₨590.00 - -
Vegetable Noodles ₨590.00 - -
Vegetable Singapore Rice Noodles ₨700.00 - -

Chinese Non Vegetarian Rice and Noodles

Chicken Fried Rice ₨700.00 - -
Prawn Fried Rice ₨830.00 - -
Chicken Noodles ₨950.00 - -
Chicken Singapore Rice Noodles ₨1,070.00 - -
Prawn Noodles ₨950.00 - -
Prawn Singapore Rice Noodles ₨1,130.00 - -

Desserts

Gulab Jamun Double ₨230.00 - -
Kesar Gulab Phirni ₨350.00 - -
Sizzling Brownie ₨530.00 - -
Mango Pudding ₨590.00 - -

Beverages

Fresh Lime Soda ₨350.00 - -
Sweet Lassi ₨350.00 - -
Salted Lassi ₨350.00 - -
Vanilla Milkshake ₨400.00 - -
Chocolate Milkshake ₨400.00 - -
Strawberry Milkshake ₨400.00 - -
Mango Milkshake ₨470.00 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.
Back to Top