ඔබ බලනවා Open Rice Sri Lanka (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo ස්ථාන එකක හෝ වැඩි ගණනක Sri Lanka
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Nasi Goreng
Seafood, chicken, and sausage.
₨480.00 - - 1
Hot and Butter Cuttlefish ₨720.00 - -
Chicken Masala Kottu Roti ₨340.00 - -
Mixed Fried Rice ₨460.00 - -
Chicken Fried Noodles ₨340.00 - -

Rice and Curry

Chicken Rice and Curry ₨240.00 - -
Fish Rice and Curry ₨220.00 - -
Omelet Rice and Curry ₨220.00 - -
Fried Egg Rice and Curry ₨210.00 - -
Vegetable Rice and Curry ₨179.00 - -

Mains (Rice SetMenu)

Nasi Goreng (Mains (Rice SetMenu)) ₨480.00 - -
Singapore Style Black Pepper Chop Suey Rice ₨540.00 - -
Chinese Pack Fried Rice Meal
Egg fried rice, devilled (chicken or fish), fried egg, and vegetable chop suey.
₨460.00 - -

Mongolian Rice

Vegetable Mongolian Rice ₨420.00 - -
Chicken Mongolian Rice ₨520.00 - -
Beef Mongolian Rice ₨580.00 - -
Seafood Mongolian Rice ₨580.00 - -

Dum Biryani

Egg Biryani ₨350.00 - -
Chicken Biryani ₨440.00 - -
Beef Biryani ₨460.00 - -
Prawns Biryani ₨500.00 - -

Special Chop Suey Rice

Vegetable Chop Suey
Served with rice or noodles.
₨360.00 - -
Open Rice Special Chop Suey ₨840.00 - -
Open Rice Seafood Special Chop Suey ₨1,020.00 - -

Crispy Chicken

Crispy Chicken ₨480.00 - -

Burger

Veg Burger ₨360.00 - -
Crispy Chicken Cheese Burger ₨420.00 - -
Chicken Burger ₨420.00 - -
Chicken Burger with Egg ₨444.00 - -
Chicken Double Burger ₨560.00 - -
Chicken Double Burger with Egg ₨580.00 - -
Beef Burger ₨460.00 - -
Beef Double Burger ₨580.00 - -
Beef Double Burger with Egg ₨600.00 - -

Submarine

Chicken Submarine ₨530.00 - -
Beef Submarine ₨520.00 - -
Tuna Submarine ₨540.00 - -

Sandwich

Egg Sandwich ₨300.00 - -
Cheese and Tomato Sandwich ₨300.00 - -
Fish Sandwich ₨300.00 - -
Chicken Sandwich ₨300.00 - -

Club sandwich

Veg Club Sandwich ₨360.00 - -
Chicken Club Sandwich ₨420.00 - -
Tuna Club Sandwich ₨460.00 - -

Pasta

Cheese Tomato Creamy Pasta ₨460.00 - -
Chicken Cheese Creamy Pasta ₨520.00 - -
Creamy Seafood Pasta ₨580.00 - -
Chilli Prawns Pasta ₨576.00 - -
Chicken Stroganoff Pasta ₨580.00 - -
Beef Stroganoff Pasta ₨580.00 - -

Fried Rice

Steam Rice in Small Bowl ₨240.00 - -
Vegetable Fried Rice ₨280.00 - -
Egg Fried Rice ₨300.00 - -
Chicken Fried Rice ₨340.00 - -
Fish Fried Rice ₨400.00 - -
Beef Fried Rice ₨400.00 - -
Seafood Fried Rice ₨460.00 - -
Mixed Fried Rice (Fried Rice) ₨460.00 - -
Tom Yam Seafood Rice ₨480.00 - -
Devilled Chicken Fried Rice
Eggs fried rice devilled chicken chili paste.
₨340.00 - -
Chinese Pack Fried Rice Meal (Fried Rice) ₨460.00 - -

Fried Noodles

Vegetable Fried Noodles ₨280.00 - -
Egg Fried Noodles ₨300.00 - -
Chicken Fried Noodles (Fried Noodles) ₨340.00 - -
Fish Fried Noodles ₨400.00 - -
Beef Fried Noodles ₨400.00 - -
Seafood Fried Noodles ₨460.00 - -
Mixed Fried Noodles ₨460.00 - -
Tom Yam Seafood Fried Noodles ₨480.00 - -

Masala Kottu Roti

Egg Masala Kottu Roti ₨300.00 - -
Chicken Masala Kottu Roti (Masala Kottu Roti) ₨340.00 - -
Roast Chicken Masala Kottu Roti ₨360.00 - -
Beef Masala Kottu Roti ₨400.00 - -
Seafood Masala Kottu Roti ₨460.00 - -
Mixed Masala Kottu Roti ₨460.00 - -

Cheese Creamy Kottu

Vegetable Cheese Kottu ₨360.00 - -
Egg Cheese Kottu ₨400.00 - -
Chicken Cheese Kottu ₨460.00 - -
Beef Cheese Kottu ₨500.00 - -
Roast Chicken Cheese Kottu ₨500.00 - -
Seafood Cheese Kottu ₨540.00 - -
Mixed Cheese Kottu ₨540.00 - -

Chicken Dishes

Fried Chicken with Onion Rings ₨480.00 - -
Spicy Devilled Chicken ₨480.00 - -
Chinese Style Chilli Chicken ₨540.00 - -
Pepper Chicken ₨540.00 - -
Kangkung with Chicken ₨540.00 - -
Sweet and Sour Chicken ₨540.00 - -
Chinese Style Mongolian Chicken ₨540.00 - -

Fish Dishes (Thalapath)

Fried Fish Fillets with Onion Rings ₨520.00 - -
Spicy Devilled Fish ₨520.00 - -
Chinese Style Chilli Fish ₨540.00 - -
Sweet and Sour Fish Fillets ₨540.00 - -

Prawns Dishes

Batterd Prawns ₨600.00 - -
Spicy Devilled Prawns ₨600.00 - -
Hot Butter Prawns ₨660.00 - -
Crumb Fried Prawns ₨660.00 - -
Chinese Style Chilli Prawns ₨660.00 - -

Cuttlefish Dishes

Spicy Deviled Cuttlefish ₨660.00 - -
Batterd Cuttlefish ₨660.00 - -
Hot and Butter Cuttlefish (Cuttlefish Dishes) ₨720.00 - -

Beef Dishes

Fried Beef with Onion Rings ₨540.00 - -
Spicy Devilled Beef ₨540.00 - -
Pepper Beef ₨600.00 - -
Kangkung with Beef ₨600.00 - -
Chinese Style Chilli Beef ₨600.00 - -
Fried Beef in Black Bean Sauce ₨600.00 - -

Pork Dishes

Devilled Pork ₨540.00 - -
Peper Pork ₨540.00 - -
Kangkung with Pork ₨540.00 - -
Chinese Style Chilli Pork ₨600.00 - -
Pork Stew ₨600.00 - -

Vegetable Dishes

French Fries ₨300.00 - -
Devilled Mushroom ₨300.00 - -
Hot Butter Mushroom ₨360.00 - -
Boiled Vegetable ₨360.00 - -
Vegetable Chop Suey (Vegetable Dishes) ₨360.00 - -
Kangkung Devilled with Garlic ₨360.00 - -

Omelette Dishes

Sri Lankan Omelette ₨180.00 - -
Cheese Omelette ₨300.00 - -
Chicken Omelette ₨300.00 - -
Chicken Cheese Omelette ₨340.00 - -

Starters

Onion Rings ₨360.00 - -
Battered Cuttlefish ₨600.00 - -
Fried Prawns ₨600.00 - -
Crumb Fried Prawns (Starters) ₨660.00 - -
French Fries (Starters) ₨300.00 - -
Crispy Chicken (Starters) ₨480.00 - -

Salad

Tomato Cucumber Latoos ₨360.00 - -
Mix Salad ₨360.00 - -
Coleslaw ₨420.00 - -

Soups

Vegetable and Sweet Corn ₨220.00 - -
Vegetable, Eggs, and Sweet Corn Soup ₨240.00 - -
Chicken, Eggs, and Sweet Corn Soup ₨270.00 - -
Tom Yam Seafood Soup ₨300.00 - -

Fresh Juice

Lime Fresh Juice ₨150.00 - -
Orange Fresh Juice ₨180.00 - -
Pineapple Fresh Juice ₨180.00 - -
Avocado Fresh Juice ₨180.00 - -
Papaya Fresh Juice ₨180.00 - -
Mixed Fruits Fresh Juice ₨220.00 - -

Milkshake

Ice Coffee Milkshake ₨180.00 - -
Vanilla Milkshake ₨220.00 - -
Chocolate Milkshake ₨220.00 - -
Pineapple Milkshake ₨220.00 - -
Avocado Milkshake ₨220.00 - -
Papaya Milkshake ₨220.00 - -
Mixed Fruits Milkshake ₨240.00 - -

Desserts

Fruit Plate with Ice Cream ₨240.00 - -

Shawarma

Chicken Shawarma ₨360.00 - -
Beef Shawarma ₨400.00 - -
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Nasi Goreng ₨480.00 - -
Hot and Butter Cuttlefish ₨720.00 - -
Chicken Masala Kottu Roti ₨340.00 - -
Mixed Fried Rice ₨460.00 - -
Chicken Fried Noodles ₨340.00 - -

Indian Naan Roti (bread)

Naan Set
Two plai naans, kadhai chicken, and chana masala.
₨420.00 - -
Plain Naan ₨100.00 - -
Butter Naan ₨160.00 - -
Garlic Naan ₨160.00 - -
Cheese Naan ₨220.00 - -

Indian Naan Dishes

Chana Masala ₨240.00 - -
Dal Fry ₨240.00 - -
Mix Vegetable Korma ₨240.00 - -
Kadhai Chicken ₨360.00 - -
Chicken Korma (3 pcs) ₨420.00 - -
Butter Chicken ₨420.00 - -
Chicken Masala ₨420.00 - -
Chicken Tikka Masala ₨420.00 - -
Kadhai Fish ₨420.00 - -
Fish Korma ₨420.00 - -
Fish Masala ₨420.00 - -
Kadhai Beef ₨420.00 - -
Beef Korma ₨420.00 - -
Beef Masala ₨420.00 - -

Mains (Rice SetMenu)

Nasi Goreng (Mains (Rice SetMenu)) ₨480.00 - -
Singapore Style Black Pepper Chop Suey Rice ₨540.00 - -
Chinese Pack Fried Rice Meal ₨460.00 - -

Mongolian Rice

Vegetable Mongolian Rice ₨420.00 - -
Chicken Mongolian Rice ₨520.00 - -
Beef Mongolian Rice ₨580.00 - -
Seafood Mongolian Rice ₨580.00 - -

Dum Biryani

Egg Biryani ₨350.00 - -
Chicken Biryani ₨440.00 - -
Beef Biryani ₨460.00 - -
Prawns Biryani ₨500.00 - -

Special Chop Suey Rice

Vegetable Chop Suey ₨360.00 - -
Open Rice Special Chop Suey ₨840.00 - -
Open Rice Seafood Special Chop Suey ₨1,020.00 - -

Crispy Chicken

Crispy Chicken ₨480.00 - -

Burger

Veg Burger ₨360.00 - -
Crispy Chicken Cheese Burger ₨420.00 - -
Chicken Burger ₨420.00 - -
Chicken Burger with Egg ₨444.00 - -
Chicken Double Burger ₨560.00 - -
Chicken Double Burger with Egg ₨580.00 - -
Beef Burger ₨460.00 - -
Beef Double Burger ₨580.00 - -
Beef Double Burger with Egg ₨600.00 - -

Submarine

Chicken Submarine ₨530.00 - -
Beef Submarine ₨520.00 - -
Tuna Submarine ₨540.00 - -

Sandwich

Egg Sandwich ₨300.00 - -
Cheese and Tomato Sandwich ₨300.00 - -
Fish Sandwich ₨300.00 - -
Chicken Sandwich ₨300.00 - -

Club sandwich

Veg Club Sandwich ₨360.00 - -
Chicken Club Sandwich ₨420.00 - -
Tuna Club Sandwich ₨460.00 - -

Pasta

Cheese Tomato Creamy Pasta ₨460.00 - -
Chicken Cheese Creamy Pasta ₨520.00 - -
Creamy Seafood Pasta ₨580.00 - -
Chilli Prawns Pasta ₨576.00 - -
Chicken Stroganoff Pasta ₨580.00 - -
Beef Stroganoff Pasta ₨580.00 - -

Fried Rice

Steam Rice in Small Bowl ₨240.00 - -
Vegetable Fried Rice ₨280.00 - -
Egg Fried Rice ₨300.00 - -
Chicken Fried Rice ₨340.00 - -
Fish Fried Rice ₨400.00 - -
Beef Fried Rice ₨400.00 - -
Seafood Fried Rice ₨460.00 - -
Mixed Fried Rice (Fried Rice) ₨460.00 - -
Tom Yam Seafood Rice ₨480.00 - -
Devilled Chicken Fried Rice ₨340.00 - -
Chinese Pack Fried Rice Meal (Fried Rice) ₨460.00 - -

Fried Noodles

Vegetable Fried Noodles ₨280.00 - -
Egg Fried Noodles ₨300.00 - -
Chicken Fried Noodles (Fried Noodles) ₨340.00 - -
Fish Fried Noodles ₨400.00 - -
Beef Fried Noodles ₨400.00 - -
Seafood Fried Noodles ₨460.00 - -
Mixed Fried Noodles ₨460.00 - -
Tom Yam Seafood Fried Noodles ₨480.00 - -

Masala Kottu Roti

Egg Masala Kottu Roti ₨300.00 - -
Chicken Masala Kottu Roti (Masala Kottu Roti) ₨340.00 - -
Roast Chicken Masala Kottu Roti ₨360.00 - -
Beef Masala Kottu Roti ₨400.00 - -
Seafood Masala Kottu Roti ₨460.00 - -
Mixed Masala Kottu Roti ₨460.00 - -

Cheese Creamy Kottu

Vegetable Cheese Kottu ₨360.00 - -
Egg Cheese Kottu ₨400.00 - -
Chicken Cheese Kottu ₨460.00 - -
Beef Cheese Kottu ₨500.00 - -
Roast Chicken Cheese Kottu ₨500.00 - -
Seafood Cheese Kottu ₨540.00 - -
Mixed Cheese Kottu ₨540.00 - -

Chicken Dishes

Fried Chicken with Onion Rings ₨480.00 - -
Spicy Devilled Chicken ₨480.00 - -
Chinese Style Chilli Chicken ₨540.00 - -
Pepper Chicken ₨540.00 - -
Kangkung with Chicken ₨540.00 - -
Sweet and Sour Chicken ₨540.00 - -
Chinese Style Mongolian Chicken ₨540.00 - -

Fish Dishes (Thalapath)

Fried Fish Fillets with Onion Rings ₨520.00 - -
Spicy Devilled Fish ₨520.00 - -
Chinese Style Chilli Fish ₨540.00 - -
Sweet and Sour Fish Fillets ₨540.00 - -

Prawns Dishes

Batterd Prawns ₨600.00 - -
Spicy Devilled Prawns ₨600.00 - -
Hot Butter Prawns ₨660.00 - -
Crumb Fried Prawns ₨660.00 - -
Chinese Style Chilli Prawns ₨660.00 - -

Cuttlefish Dishes

Spicy Deviled Cuttlefish ₨660.00 - -
Batterd Cuttlefish ₨660.00 - -
Hot and Butter Cuttlefish (Cuttlefish Dishes) ₨720.00 - -

Beef Dishes

Fried Beef with Onion Rings ₨540.00 - -
Spicy Devilled Beef ₨540.00 - -
Pepper Beef ₨600.00 - -
Kangkung with Beef ₨600.00 - -
Chinese Style Chilli Beef ₨600.00 - -
Fried Beef in Black Bean Sauce ₨600.00 - -

Pork Dishes

Devilled Pork ₨540.00 - -
Peper Pork ₨540.00 - -
Kangkung with Pork ₨540.00 - -
Chinese Style Chilli Pork ₨600.00 - -
Pork Stew ₨600.00 - -

Vegetable Dishes

French Fries ₨300.00 - -
Devilled Mushroom ₨300.00 - -
Hot Butter Mushroom ₨360.00 - -
Boiled Vegetable ₨360.00 - -
Vegetable Chop Suey (Vegetable Dishes) ₨360.00 - -
Kangkung Devilled with Garlic ₨360.00 - -

Omelette Dishes

Sri Lankan Omelette ₨180.00 - -
Cheese Omelette ₨300.00 - -
Chicken Omelette ₨300.00 - -
Chicken Cheese Omelette ₨340.00 - -

Starters

Onion Rings ₨360.00 - -
Battered Cuttlefish ₨600.00 - -
Fried Prawns ₨600.00 - -
Crumb Fried Prawns (Starters) ₨660.00 - -
French Fries (Starters) ₨300.00 - -
Crispy Chicken (Starters) ₨480.00 - -

Salad

Tomato Cucumber Latoos ₨360.00 - -
Mix Salad ₨360.00 - -
Coleslaw ₨420.00 - -

Soups

Vegetable and Sweet Corn ₨220.00 - -
Vegetable, Eggs, and Sweet Corn Soup ₨240.00 - -
Chicken, Eggs, and Sweet Corn Soup ₨270.00 - -
Tom Yam Seafood Soup ₨300.00 - -

Fresh Juice

Lime Fresh Juice ₨150.00 - -
Orange Fresh Juice ₨180.00 - -
Pineapple Fresh Juice ₨180.00 - -
Avocado Fresh Juice ₨180.00 - -
Papaya Fresh Juice ₨180.00 - -
Mixed Fruits Fresh Juice ₨220.00 - -

Milkshake

Ice Coffee Milkshake ₨180.00 - -
Vanilla Milkshake ₨220.00 - -
Chocolate Milkshake ₨220.00 - -
Pineapple Milkshake ₨220.00 - -
Avocado Milkshake ₨220.00 - -
Papaya Milkshake ₨220.00 - -
Mixed Fruits Milkshake ₨240.00 - -

Desserts

Fruit Plate with Ice Cream ₨240.00 - -

Shawarma

Chicken Shawarma ₨360.00 - -
Beef Shawarma ₨400.00 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.
Back to Top