ඔබ බලනවා Organic Life Teas (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo පහත ස්ථානයේ:
45 Braybrooke St, Colombo, Western Province 00200 LK 9(477) 365-8779
මාර්ගගතව ඇණවුම් කරන්න
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Cleanse Turmeric Blendi (22.5 gms) ₨300.00 - -
Organic Cacao Coconut Jam (200 gms) ₨400.00 - -
Virgin Coconut Oil ₨450.00 - -
Earl Grey Earl Grey (40 gms) ₨450.00 - -
Lemongrass and Ginger (50 gms)
Loose leaf in paper canisters.
₨450.00 - -

Loose Leaf Tea (Black Tea)

Black Tea OP (70 gms) ₨400.00 - -

Loose Leaf Tea (Herbal Teas)

Lemongrass and Ginger (50 gms) (Loose Leaf Tea (Herbal Teas)) ₨450.00 - -
Earl Grey BOP (400 gms)
Loose leaf in kraft paper pouch or catering.
₨1,250.00 - -
Earl Grey BOP (100 gms)
Loose leaf in kraft paper pouch retail packs.
₨400.00 - -
English Breakfast OP (100 gms) ₨400.00 - -
BT Chai (100 gms) ₨400.00 - -
Black Tea OP (75 gms) ₨400.00 - -

Pyramid Tea Bags in Tins (Black Tea)

Black Tea Yours Truly Ceylon (40 gms) ₨450.00 - -
Earl Grey Earl Grey (40 gms) (Pyramid Tea Bags in Tins (Black Tea)) ₨450.00 - -
English Breakfast (40 gms) ₨450.00 - -
Cinnamon Tea Summer Cinnamon (40 gms) ₨450.00 - -
Tropical Sunrise (40 gms) ₨450.00 - -

Pyramid Tea Bags in Tins (Green Tea)

Green Tea with Mint Minty Green (40 gms) ₨450.00 - -

Pyramid Tea Bags in Tins (Infusions)

Hibiscus and Cinnamon Sweet and Sour (30 gms) ₨450.00 - -

Pyramid Tea Bags in Kraft Papaer Pouches (Black Tea)

Earl Grey Earl Grey (30 gms) ₨300.00 - -
Chai (22.5 gms) ₨300.00 - -
Tropical Sun Rise (22.5 gms) ₨300.00 - -

Pyramid Tea Bags in Kraft Papaer Pouches (Green Tea)

Green Tea with Mint Minty Green (30 gms) ₨300.00 - -

Pyramid Tea Bags in Kraft Papaer Pouches (Infusions)

Lemongrass and Ginger Thai Trails (22.5 gms) ₨350.00 - -

Pyramid Tea Bags in Kraft Papaer Pouches (Wellness Tea)

Refresh Polpala (22.5 gms) ₨300.00 - -
Lighten Up Garciena (22.5 gms) ₨300.00 - -
Peace Tea Hibiscus (22.5 gms) ₨300.00 - -
Detox Moringa Tea (22.5 gms) ₨300.00 - -
Cleanse Turmeric Blendi (22.5 gms) (Pyramid Tea Bags in Kraft Papaer Pouches (Wellness Tea)) ₨300.00 - -
Glow (22.5 gms) ₨300.00 - -

Condiments (Grinder Packing)

Organic Black Pepper (50 gms) ₨500.00 - -
Organic WEhite Pepper (60 gms) ₨500.00 - -

Condiments (Powder Dispencer)

Organic Curry Powder (50 gms) ₨300.00 - -
Organic Chilli (50 gms) ₨300.00 - -
Organic Black Pepper (50 gms) (Condiments (Powder Dispencer)) ₨300.00 - -
White Pepper (60 gms) ₨500.00 - -

Condiments (Kraft Pouch Pack)

Organic Cinnamon Powder (50 gms) ₨300.00 - -
Organic Black Pepper Powder (75 gms) ₨400.00 - -

Condiments (30 gms Kraft Pouch)

Organic Clove Whole (30 gms) ₨200.00 - -
Organic Cinnamon Chips (30 gms) ₨250.00 - -
Organic Black Pepper Whole (30 gms) ₨200.00 - -

Coconut Products

Virgin Coconut Oil (Coconut Products) ₨450.00 - -
Organic Coconut Milk (400 ml) ₨250.00 - -
Organic Coconut Cream (400 ml) ₨250.00 - -
Organic Coconut Flour (500 gms) ₨400.00 - -
Organic Ginger Coconut Jam (200 gms) ₨400.00 - -
Organic Cacao Coconut Jam (200 gms) (Coconut Products) ₨400.00 - -

Fruits, Moringa, and Cacao

Pineapple Dried Fruits (50 gms) ₨350.00 - -
Papaya Dried Fruits (50 gms) ₨250.00 - -
Pineapple Fruit Bar (40 gms) ₨180.00 - -
Cacao Powder (100 gms) ₨250.00 - -
Moringa Powder (100 gms) ₨500.00 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.
Back to Top