ඔබ බලනවා Ponnusamy Chettinad Non-Veg Restaurant - Colombo 5 (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo පහත ස්ථානයේ:
519 Elvitigala Mawatha, Colombo, LK 9(411) 236-9473
මාර්ගගතව ඇණවුම් කරන්න
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Special Family Pack Chicken & Mutton Biriyani(15% offer)

Special Family Pack (Chicken)
Chicken Biriyani (6PCs), Chicken Masala (6Pcs), Onion Raitha, Malay Pickle, Maldives Fish Sambol, Pineapple (6PCs), Boiled Eggs (6PCs) and Indian Sweets
₨4,250.00 - -
Special Family Pack (Mutton)
Mutton Biriyani (12PCs), Mutton Masala (6Pcs), Onion Raitha, Malay Pickle, Maldives Fish Sambol, Pineapple (6PCs), Boiled Eggs (6PCs) and Indian Sweets
₨5,250.00 - -

Fish Indian Dishes

Fish Fry ₨660.00 - -
Fish Poriyal ₨660.00 - -
Fish Finger ₨660.00 - -
Fish 65 ₨660.00 - -
Fish Curry ₨660.00 - -
Fish Tikka ₨660.00 - -
Nethili Fry ₨660.00 - -
Pomfret Fry ₨660.00 - -
Cuttlefish Pepper Fry ₨560.00 - -
Cuttlefish Masala ₨560.00 - -
Golden Fry Cuttlefish ₨610.00 - -
Shark Puttu ₨640.00 - -

Prawn Indian Dishes

Prawns Fry ₨695.00 - -
Prawns Masala ₨695.00 - -
Golden Prawn ₨750.00 - -
Chilli Prawn ₨750.00 - -
Prawns 65 ₨695.00 - -
Prawn Manchurian ₨695.00 - -

Crab Indian Dishes

Crab Masala ₨750.00 - -
Crab Pepper Fry ₨750.00 - -
Singapore Chilli Crab ₨795.00 - -
Crab Meat ₨795.00 - -

Non Veg Rice

Chicken Fried Rice ₨560.00 - -
Mutton Fried Rice ₨660.00 - -
Egg Fried Rice ₨420.00 - -
Prawn Fried Rice ₨660.00 - -
Fish Fried Rice ₨660.00 - -
Singapore Fried Rice ₨610.00 - -
Shanghai Fried Rice ₨605.00 - -
Chicken Schezwan Fried Rice ₨560.00 - -
Mutton Schezwan Fried Rice ₨710.00 - -
Egg Schezwan Fried Rice ₨460.00 - -
Prawn Schezwan Fried Rice ₨705.00 - -
Seafood Fried Rice ₨695.00 - -
Mix Fried Rice ₨660.00 - -

Non Veg Noodles

Mutton Noodles ₨660.00 - -
Egg Noodles ₨420.00 - -
Prawn Noodles ₨660.00 - -
Fish Noodles ₨660.00 - -
Singapore Noodles ₨610.00 - -
Shanghai Noodles ₨605.00 - -
Chicken Schezwan Noodles ₨560.00 - -
Mutton Schezwan Noodles ₨710.00 - -
Egg Schezwan Noodles ₨460.00 - -
Prawn Schezwan Noodles ₨705.00 - -
Chicken Noodles ₨560.00 - -

Non Veg Chop Suey

American Non Veg Chop Suey ₨705.00 - -
Chinese Non Veg Chop Suey ₨705.00 - -

Egg Dishes

Egg Omelette ₨100.00 - -
Egg Podimas ₨90.00 - -
Egg Masala ₨165.00 - -
Egg Curry ₨165.00 - -
Egg Kalaki ₨165.00 - -
Boiled Egg ₨50.00 - -

Veg Dry Dishes

Gobi 65 ₨550.00 - -
Mushroom 65 ₨600.00 - -
Paneer 65 ₨600.00 - -
Chilli Gobi ₨450.00 - -
Chilli Mushroom ₨650.00 - -
Mushroom Fry ₨650.00 - -
Chilli Paneer ₨650.00 - -
Paneer Tikka ₨600.00 - -
Veg Spring Roll ₨300.00 - -
Onion Pakoda ₨200.00 - -

Veg Rice

Veg Pulav ₨500.00 - -
Paneer Pulav ₨600.00 - -
Peas Pulav ₨450.00 - -
Kashmir Pulav ₨550.00 - -
Jeera Rice ₨400.00 - -
Cashewnut Fried Rice
Kaju.
₨550.00 - -
Veg Fried Rice ₨450.00 - -
Gobi Fried Rice ₨500.00 - -
Mushroom Fried Rice ₨500.00 - -
Paneer Fried Rice ₨600.00 - -
Mixed Fried Rice ₨600.00 - -
Singapore Fried Rice (Veg Rice) ₨550.00 - -
Shanghai Fried Rice (Veg Rice) ₨550.00 - -
Veg Schezwan Fried Rice ₨550.00 - -

Veg Noodles

Cashew Nut Noodles ₨550.00 - -
Veg Noodles ₨450.00 - -
Gobi Noodles ₨500.00 - -
Mushroom Noodles ₨500.00 - -
Paneer Noodles ₨600.00 - -
Mixed Noodles ₨600.00 - -
Singapore Fried Noodles ₨550.00 - -
Shanghai Fried Noodles ₨550.00 - -
Veg Schezwan Fried Noodles ₨550.00 - -

Chettinad Non Veg Soup

Mutton Elumbu Soup ₨375.00 - -
Nattu Kozhi Soup ₨330.00 - -

Chinese Non Veg Soup

Chicken Soup ₨290.00 - -
Chicken Clear Soup ₨290.00 - -
Sweet Corn Chicken Soup ₨300.00 - -
Hot and Sour Chicken Soup ₨290.00 - -
Mutton Clear Soup ₨375.00 - -
Hot and Sour Mutton Soup ₨375.00 - -
Crab Soup ₨420.00 - -

Biryani (South India)

Chicken Biryani ₨530.00 - -
Mutton Biryani ₨690.00 - -
Prawns Biryani ₨660.00 - -
Fish Biryani ₨620.00 - -
Egg Biryani ₨400.00 - -
Country Chicken Biryani ₨660.00 - -
Plain Biryani ₨330.00 - -

Accompaniments

Plain Papad ₨45.00 - -
Plain Curd ₨90.00 - -
Extra Gravy ₨145.00 - -

Starters

Onion Pakoda (Starters) ₨200.00 - -
Onion Rings ₨300.00 - -
Baby Corn Golden Fry ₨600.00 - -
Chilli Paneer Dry ₨600.00 - -
Veg Manchurian Dry ₨550.00 - -
Gobi 65 (Starters) ₨550.00 - -
Paneer 65 (Starters) ₨600.00 - -
Mushroom 65 (Starters) ₨600.00 - -
Chicken Pakora ₨330.00 - -
Chicken 65 ₨540.00 - -
Chicken Lollipop ₨560.00 - -
Prawns 65 (Starters) ₨710.00 - -
Vegetable Pakoda ₨240.00 - -
Ulundu Vadai ₨100.00 - -

Chicken

Chettinad Chicken Roast ₨580.00 - -
Ponnusamy Special Chicken ₨630.00 - -
Chilli Chicken ₨610.00 - -
Chettinad Special Chicken with Egg ₨650.00 - -
Chettinad Chicken Curry ₨550.00 - -
Chettinad Chicken Masala ₨610.00 - -
Country Chicken Fry ₨710.00 - -
Chicken Manchurian ₨590.00 - -
Ginger Chicken ₨590.00 - -
Garlic Chicken ₨590.00 - -
Cashew Nut Chicken (Kaju) ₨710.00 - -
Butter Chicken ₨610.00 - -
Dry Corn Chicken ₨660.00 - -
Chicken Tikka Masala ₨660.00 - -
Chilli Chicken Gravy ₨620.00 - -
Country Chicken Masala ₨710.00 - -

Grill BBQ

Grill Chicken ₨880.00 - -
BBQ Chicken ₨880.00 - -

Tandoori Dry Dishes

Chicken Drumstick ₨540.00 - -
Chicken Spring Roll ₨380.00 - -
Chicken 555 ₨560.00 - -
Chicken Tikka ₨590.00 - -
Tangdi Kebab ₨590.00 - -
Tandoori Chicken ₨560.00 - -
Malai Tikka ₨560.00 - -
Reshmi Kebab ₨590.00 - -
Chicken Oil Fry ₨610.00 - -
Dragon Chicken ₨630.00 - -

Mutton

Mutton Pepper Fry ₨750.00 - -
Mutton Masala ₨750.00 - -
Mutton Curry ₨750.00 - -
Mutton Chops ₨800.00 - -
Mutton Kola ₨820.00 - -
Mutton Kola Curry ₨800.00 - -
Mutton Thala Curry ₨750.00 - -
Brain Fry ₨680.00 - -
Egg Brain Fry ₨850.00 - -
Liver Fry ₨850.00 - -
Kidney Fry ₨750.00 - -
Mutton Rogan Josh ₨750.00 - -

Veg Chopsuey

American Chopsuey ₨470.00 - -
Chinese Chopsuey ₨470.00 - -

Salads

Onion Salad ₨200.00 - -
Cucumber Salad ₨250.00 - -
Veg Salad ₨250.00 - -

Veg Gravys

Veg Kurma ₨550.00 - -
Gobi Masala ₨450.00 - -
Aloo Gobi Masala ₨450.00 - -
Mushroom Masala ₨550.00 - -
Paneer Butter Masala ₨550.00 - -
Green Peas Masala ₨500.00 - -
Aloo Matar ₨420.00 - -
Malai Kofta ₨500.00 - -
Panner Tikka Masala ₨600.00 - -
Chana Masala ₨500.00 - -
Gobi Matar Masala ₨450.00 - -
Dal Butter Fry ₨400.00 - -

Veg Manchurian

Veg Manchurian ₨550.00 - -
Gobi Manchurian ₨600.00 - -
Mushroom Manchurian ₨650.00 - -
Paneer Manchurian ₨650.00 - -
Baby Corn Manchurian ₨600.00 - -

Deserts

Fruit Salad ₨200.00 - -
Fruit Salad with Ice Cream ₨250.00 - -

Fresh Juice

Lassi ₨250.00 - -
Apple Fresh Juice ₨275.00 - -
Orange Fresh Juice ₨275.00 - -
Papaya Fresh Juice ₨275.00 - -
Pineapple Fresh Juice ₨275.00 - -
Watermelon Fresh Juice ₨250.00 - -
Passion Fruit Juice ₨250.00 - -
Lemon Juice ₨210.00 - -
Lemon Soda ₨250.00 - -
Mango Lassi ₨275.00 - -
Wood Apple Juice ₨250.00 - -
Mango Juice
Seasonal.
₨275.00 - -

Snacks

Ulundu Vadai Each ₨100.00 - -
Sambhar Vadai Each ₨125.00 - -
Special Vadai Each ₨125.00 - -

Veg Soup

Rasam ₨150.00 - -
Tomato Soup ₨200.00 - -
Vegetable Soup ₨200.00 - -
Sweet Corn Soup ₨220.00 - -
Veg Clear Soup ₨220.00 - -
Mushroom Soup ₨220.00 - -
Hot and Sour Soup ₨220.00 - -

Lunch

Madras Meals ₨400.00 - -
South Indian Thali ₨550.00 - -
North Indian Thali ₨650.00 - -
Vasanta Bhavan Special ₨750.00 - -

Variety Rice

Curd Rice ₨250.00 - -
Sambhar Rice ₨300.00 - -
Tomato Rice ₨300.00 - -
Lemon Rice ₨300.00 - -
Veg Biryani ₨350.00 - -

Side Dishes

Dal Butter Fry (Side Dishes) ₨400.00 - -
Malai Kofta (Side Dishes) ₨500.00 - -
Paneer Butter Masala (Side Dishes) ₨550.00 - -
Green Peas Masala (Side Dishes) ₨500.00 - -
Chana Masala (Side Dishes) ₨500.00 - -
Kadhai Vegetable ₨500.00 - -
Veg Curry ₨450.00 - -
Chilli Mushroom (Side Dishes) ₨650.00 - -
Veg Kofta ₨450.00 - -
Plain Palak ₨450.00 - -
Aloo Palak ₨450.00 - -
Aloo Fry ₨450.00 - -
Aloo Gobi Masala (Side Dishes) ₨450.00 - -
Gobi Masala (Side Dishes) ₨450.00 - -
Gobi Mushroom Fry ₨600.00 - -
Chilli Gobi Fry ₨550.00 - -
Cauliflower Manchurian ₨550.00 - -
Veg Manchurian (Side Dishes) ₨550.00 - -
Mushroom Veg Chilli Fry ₨600.00 - -
Mushroom Chettinad Masala ₨600.00 - -
Paneer Kofta ₨600.00 - -
Chilli Paneer Gravy ₨600.00 - -
Palak Paneer ₨600.00 - -
Paneer Mushroom Fry ₨650.00 - -
Kadhai Paneer ₨600.00 - -
Paneer Tikka Masala ₨600.00 - -

Indian Roti

Naan ₨150.00 - -
Butter Naan ₨200.00 - -
Garlic Naan ₨220.00 - -
Paneer Naan ₨250.00 - -
Roti ₨150.00 - -
Butter Roti ₨200.00 - -
Masala Kulcha ₨220.00 - -
Kulcha ₨170.00 - -
Phulka (2 pcs) ₨190.00 - -
Onion Pulka ₨190.00 - -
Tandoori Paratha ₨200.00 - -
Aloo Paratha ₨220.00 - -

Milkshakes

Falooda ₨350.00 - -
Milkshake ₨350.00 - -
Filter Coffee ₨110.00 - -
Tea ₨80.00 - -
Masala Tea ₨100.00 - -

Veg Kottu

Veg Cheese kottu ₨500.00 - -
Veg kottu ₨450.00 - -
Malaysian kottu ₨480.00 - -

Beverages

Mineral Water (500 ml) ₨60.00 - -

Dinner

Idli ₨200.00 - -
Chapati ₨300.00 - -
Parotta ₨300.00 - -
Egg Parotta Kothu ₨400.00 - -
Chicken Parotta Kothu ₨470.00 - -
Mutton Kothu ₨600.00 - -
Ceylon Parotta ₨250.00 - -
Ceylon Egg Parotta ₨275.00 - -
Veechu Parotta ₨220.00 - -
Plain Dosai ₨200.00 - -
Kal Dosai ₨300.00 - -
Onion Dosai ₨310.00 - -
Uttapam ₨275.00 - -
Egg Uttapam ₨300.00 - -
Paper Roast ₨360.00 - -
Puri Masala ₨300.00 - -
Ghee Roast ₨300.00 - -
Egg Dosai ₨280.00 - -
Egg Kal Dosai ₨280.00 - -
Chicken Dosai ₨350.00 - -
Chilli Paratha ₨350.00 - -
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Tiffins

Idli (2 pcs) ₨200.00 - -
Chapati (2 pcs) ₨300.00 - -
Paratha (2 pcs) ₨300.00 - -
Egg Paratha (Kottu)
Indian preparation only dinner.
₨400.00 - -
Chicken Paratha (Kottu) ₨470.00 - -
Mutton Paratha (Kottu) ₨600.00 - -
Ceylon Paratha ₨250.00 - -
Ceylon Egg Paratha ₨275.00 - -
Veechu Paratha ₨220.00 - -
Dosa ₨200.00 - -
Kal Dosa ₨300.00 - -
Onion Dosa ₨310.00 - -
Uttapam ₨275.00 - -
Egg Uttapam ₨300.00 - -
Paper Roast ₨360.00 - -
Puri Masala ₨300.00 - -
Egg Omelette ₨100.00 - -
Ghee Roast ₨360.00 - -
Ghee Dosa ₨280.00 - -
Egg Dosa ₨280.00 - -
Egg Kal Dosa ₨280.00 - -
Chicken Dosa ₨350.00 - -
Chilli Paratha ₨350.00 - -
Mutton Dosa ₨360.00 - -
Masala Dosa ₨310.00 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.
Back to Top