ඔබ බලනවා Ponnusamy Non-Veg Chettinad - Colombo 11 (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo පහත ස්ථානයේ:
, Colombo, WP 01300 LK 9(411) 233-3813
මාර්ගගතව ඇණවුම් කරන්න
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

South India Biryani

Chicken Biryani ₨410.00 -₨190.00 -31.67%
Mutton Biryani ₨495.00 -₨280.00 -36.13%
Prawns Biryani ₨495.00 -₨255.00 -34.00%
Fish Biryani ₨495.00 -₨205.00 -29.29%
Egg Biryani ₨275.00 -₨175.00 -38.89%

Chettinad Non Veg Soups

Mutton Elumbu Soup ₨240.00 -₨160.00 -40.00%
Mutton Soup ₨240.00 - -
Nattu Kozhi Soup ₨350.00 - -
Crab Rasam ₨390.00 - -

Chinese Non Veg Soups

Chicken Soup ₨200.00 -₨100.00 -33.33%
Chicken Sweet Corn Soup ₨265.00 -₨55.00 -17.19%
Chicken Clear Soup ₨300.00 - -
Chicken Hot and Sour Soup ₨300.00 - -
Mutton Clear Soup ₨400.00 - -
Mutton Hot and Sour Soup ₨400.00 - -
Crab Soup ₨450.00 - -

Non Veg Rice and Noodles

Mutton Fried Rice ₨490.00 -₨210.00 -30.00%
Egg Fried Rice ₨275.00 -₨175.00 -38.89%
Prawn Fried Rice ₨440.00 -₨260.00 -37.14%
Fish Fried Rice ₨440.00 -₨260.00 -37.14%
Non Veg Singapore Fried Rice ₨650.00 - -
Non Veg Shanghai Fried Rice ₨650.00 - -
Chicken Schezwan Fried Rice ₨440.00 -₨160.00 -26.67%
Mutton Schezwan Fried Rice ₨750.00 - -
Egg Schezwan Fried Rice ₨500.00 - -
Prawn Schezwan Fried Rice ₨750.00 - -
Mutton Noodles ₨490.00 -₨210.00 -30.00%
Egg Noodles ₨275.00 -₨175.00 -38.89%
Prawn Noodles ₨440.00 -₨260.00 -37.14%
Fish Noodles ₨440.00 -₨260.00 -37.14%
Non Veg Singapore Noodles ₨650.00 - -
Non Veg Shanghai Noodles ₨650.00 - -
Chicken Schezwan Noodles ₨440.00 -₨160.00 -26.67%
Mutton Schezwan Noodles ₨750.00 - -
Egg Schezwan Noodles ₨500.00 - -
Prawn Schezwan Noodles ₨750.00 - -
Chicken Fried Rice ₨390.00 - -
Mixed Fried Rice ₨500.00 +₨50.00 +11.11%

Veg Soups

Rasam ₨150.00 - -
Tomato Soup ₨140.00 -₨60.00 -30.00%
Mushroom Soup ₨210.00 - -
Veg Clear Soup ₨210.00 - -
Veg Hot and Sour Soup ₨210.00 - -
Vegetable Soup ₨150.00 - -
Sweet Corn Soup ₨150.00 - -

Accompaniments

Plain Papadum ₨50.00 - -
Plain Curd ₨100.00 - -
Extra Gravy ₨150.00 - -

Starters

Chicken Pakora ₨360.00 - -
Chicken 65 ₨275.00 -₨305.00 -52.59%
Prawns 65 ₨275.00 -₨475.00 -63.33%
Mushroom 65 ₨240.00 -₨210.00 -46.67%
Vegetable Pakora ₨130.00 -₨70.00 -35.00%
Paneer 65 ₨450.00 - -
Gobi 65 ₨450.00 - -
Black Pepper Chicken ₨600.00 - -
Ulunthu Vadai ₨80.00 -₨20.00 -20.00%
Gobi 65 (Starters) ₨220.00 - -
Finger Chips ₨220.00 - -
French Fries ₨240.00 - -
Idli Fry ₨165.00 - -

Chicken

Chettinad Chicken Roast ₨625.00 - -
Ponnusamy Special Chicken ₨675.00 - -
Chilli Chicken ₨330.00 -₨320.00 -49.23%
Chettinad Special Chicken with Egg ₨700.00 - -
Chettinad Chicken Curry ₨650.00 - -
Country Chicken ₨750.00 - -
Chicken Manchurian ₨275.00 -₨350.00 -56.00%
Ginger Chicken ₨275.00 -₨350.00 -56.00%
Garlic Chicken ₨275.00 -₨350.00 -56.00%
Cashew Nut Chicken (Kaju) ₨750.00 - -
Butter Chicken ₨385.00 -₨265.00 -40.77%
Dry Corn Chicken ₨700.00 - -
Chicken Tikka Masala ₨700.00 - -
Paper Chicken ₨275.00 - -

Grill BBQ

Grill Chicken ₨950.00 - -
BBQ Chicken ₨950.00 - -

Tandoori Dry Dishes

Chicken Spring Roll ₨400.00 - -
Chicken 555 ₨600.00 - -
Chicken Tikka ₨275.00 -₨350.00 -56.00%
Tangdi Kebab ₨620.00 - -
Tandoori Chicken ₨220.00 -₨380.00 -63.33%
Malai Tikka ₨600.00 - -
Reshmi Kebab ₨625.00 - -
Chicken Oil Fry ₨650.00 - -

Mutton

Mutton Pepper Fry ₨800.00 - -
Mutton Masala ₨330.00 -₨470.00 -58.75%
Mutton Curry ₨800.00 - -
Mutton Kola ₨850.00 - -
Mutton Kola Curry ₨875.00 - -
Brain Fry ₨440.00 -₨360.00 -45.00%
Egg Brain Fry ₨900.00 - -
Liver Fry ₨800.00 - -
Kidney Fry ₨800.00 - -
Mutton Rogan Josh ₨800.00 - -

Fish Indian Dishes

Fish Fry ₨440.00 -₨260.00 -37.14%
Fish Poriyal ₨700.00 - -
Fish Finger ₨700.00 - -
Fish 65 ₨275.00 -₨425.00 -60.71%
Fish Curry ₨275.00 -₨425.00 -60.71%
Fish Tikka ₨700.00 - -
Nethili Fry ₨440.00 -₨260.00 -37.14%
Pomfret Fry ₨700.00 - -
Cuttlefish Pepper Fry ₨330.00 -₨270.00 -45.00%
Cuttlefish Masala ₨310.00 -₨290.00 -48.33%
Golden Fry Cuttlefish ₨650.00 - -
Shark Puttu ₨440.00 -₨250.00 -36.23%
Chilli Fish ₨330.00 - -

Prawns Indian Dishes

Prawns Fry ₨275.00 -₨475.00 -63.33%
Prawns Masala ₨275.00 -₨475.00 -63.33%
Golden Prawn ₨800.00 - -
Chilli Prawn ₨330.00 -₨470.00 -58.75%
Prawn 65 ₨750.00 - -
Prawn Manchurian ₨330.00 -₨420.00 -56.00%

Crab Indian Dishes

Crab Masala ₨800.00 - -
Crab Pepper Fry ₨800.00 - -
Singapore Chilli Crab ₨850.00 - -
Crab Meat ₨850.00 - -

Non Veg Chop Suey

Non Veg American Chop Suey ₨330.00 -₨420.00 -56.00%
Non Veg Chinese Chop Suey ₨330.00 -₨420.00 -56.00%

Egg Dishes

Egg Omelette ₨65.00 -₨35.00 -35.00%
Egg Podimas ₨75.00 -₨25.00 -25.00%
Egg Masala ₨175.00 - -
Egg Curry ₨110.00 -₨65.00 -37.14%
Egg Kalaki ₨90.00 -₨85.00 -48.57%
Boiled Egg ₨50.00 - -

Veg Dry Dishes

Mushroom 65 (Veg Dry Dishes) ₨240.00 -₨210.00 -46.67%
Paneer 65 (Veg Dry Dishes) ₨450.00 - -
Chilli Gobi ₨250.00 -₨225.00 -47.37%
Chilli Mushroom ₨275.00 -₨200.00 -42.11%
Mushroom Fry ₨475.00 - -
Chilli Paneer ₨490.00 - -
Paneer Tikka ₨495.00 - -
Veg Spring Roll ₨300.00 - -
Onion Pakora ₨200.00 - -
Gobi 65 (Veg Dry Dishes) ₨220.00 -₨230.00 -51.11%

Veg Rice and Noodles

Veg Pulao ₨275.00 -₨125.00 -31.25%
Paneer Pulao ₨475.00 - -
Peas Pulao ₨450.00 - -
Kashmiri Pulao ₨490.00 - -
Jeera Rice ₨220.00 -₨130.00 -37.14%
Cashew Nut Fried Rice (Kaju) ₨490.00 - -
Veg Fried Rice ₨275.00 -₨125.00 -31.25%
Gobi Fried Rice ₨310.00 -₨140.00 -31.11%
Mushroom Fried Rice ₨330.00 -₨100.00 -23.26%
Paneer Fried Rice ₨400.00 - -
Veg Singapore Fried Rice ₨490.00 - -
Veg Shanghai Fried Rice ₨490.00 - -
Veg Schezwan Fried Rice ₨490.00 - -
Cashew Nut Noodles (Kaju) ₨490.00 - -
Veg Noodles ₨275.00 -₨125.00 -31.25%
Gobi Noodles ₨310.00 -₨140.00 -31.11%
Mushroom Noodles ₨330.00 -₨100.00 -23.26%
Paneer Noodles ₨400.00 - -
Mixed Noodles ₨500.00 +₨50.00 +11.11%
Veg Singapore Noodles ₨490.00 - -
Veg Shanghai Noodles ₨490.00 - -
Veg Schezwan Noodles ₨490.00 - -
Sambhar Rice ₨220.00 - -
Pudina Rice ₨220.00 - -
Tamarind Rice ₨220.00 - -
Ghee Rice ₨275.00 - -
Tomato Rice ₨220.00 - -
Curd Rice ₨165.00 - -
Vegetable Biryani ₨275.00 - -

Indian Roti

Naan ₨150.00 - -
Butter Naan ₨180.00 - -
Garlic Naan ₨200.00 - -
Paneer Naan ₨200.00 - -
Roti ₨150.00 - -
Butter Roti ₨200.00 - -
Kulcha ₨180.00 - -
Masala Kulcha ₨200.00 - -
Onion Phulka ₨200.00 - -
Phulka (2 pcs) ₨150.00 - -
Aloo Parotta ₨200.00 - -
Tandoori Parotta ₨200.00 - -

Veg Chop Suey

Veg American Chop Suey ₨550.00 - -
Veg Chinese Chop Suey ₨550.00 - -

Salads

Veg Salad ₨175.00 - -
Onion Salad ₨150.00 - -
Cucumber Salad ₨150.00 - -

Veg Gravies

Veg Korma ₨400.00 - -
Gobi Masala ₨275.00 -₨175.00 -38.89%
Aloo Gobi Masala ₨470.00 - -
Mushroom Masala ₨490.00 - -
Paneer Butter Masala ₨490.00 - -
Green Peas Masala ₨400.00 - -
Aloo Matar ₨450.00 - -
Malai Kofta ₨450.00 - -
Paneer Tikka Masala ₨530.00 - -
Chana Masala ₨400.00 - -
Gobi Matar Masala ₨475.00 - -
Dal Butter Fry ₨400.00 - -

Veg Manchurian

Veg Manchurian ₨275.00 -₨125.00 -31.25%
Gobi Manchurian ₨450.00 - -
Mushroom Manchurian ₨470.00 - -
Paneer Manchurian ₨490.00 - -
Baby Corn Manchurian ₨490.00 - -

Mains

Chapati (2 pcs) ₨250.00 - -
Parotta (2 pcs) ₨250.00 - -
Sambhar Vadai ₨90.00 - -

Desserts

Fruit Salad ₨200.00 - -
Fruit Salad with Ice Cream ₨250.00 - -
Gulab Jamun ₨175.00 - -

Fresh Juices

Apple Juice ₨220.00 -₨80.00 -26.67%
Orange Juice ₨220.00 -₨80.00 -26.67%
Pineapple Juice ₨220.00 -₨80.00 -26.67%
Papaya Juice ₨300.00 - -
Lemon Juice ₨150.00 -₨70.00 -31.82%
Lemon Soda ₨250.00 - -
Mango Juice ₨300.00 - -
Watermelon Juice ₨150.00 -₨100.00 -40.00%
Lassi ₨250.00 - -
Passion Fruit Juice ₨250.00 - -
Sweet Lassi ₨170.00 - -
Vanilla Milkshake ₨275.00 - -
Chocolate Milkshake ₨275.00 - -
Mango Milkshake ₨275.00 - -

Beverages

Falooda ₨300.00 - -
Mineral Water (500 ml) ₨60.00 +₨5.00 +9.09%

Paratha and Chapathi

Paratha and Chicken Masala ₨440.00 - -
Paratha and Mutton Masala ₨490.00 - -
Paratha and Prawns Masala ₨490.00 - -
Paratha and Egg Masala ₨275.00 - -

Chettinadu Side Dish

Ponnusamy Chicken ₨275.00 - -
Mutton Fry ₨330.00 - -

Chettinadu Masala and Curry

Chicken Masala ₨275.00 - -

Snacks

Bonda ₨110.00 - -
Samosa ₨45.00 - -
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Mains

Idli (2 pcs) ₨140.00 -₨20.00 -12.50%
Egg Koottu Parotta
Indian preparation.
₨330.00 -₨70.00 -17.50%
Chicken Koottu Parotta ₨410.00 -₨90.00 -18.00%
Mutton Koottu Parotta ₨650.00 - -
Ceylon Parotta ₨250.00 - -
Ceylon Egg Parotta ₨300.00 - -
Veechu Parotta ₨250.00 - -
Plain Dosai ₨140.00 - -
Dosai ₨200.00 - -
Kal Dosai ₨300.00 - -
Onion Dosai ₨300.00 - -
Plain Uttapam ₨220.00 - -
Uttapam ₨300.00 - -
Egg Uttapam ₨300.00 - -
Paper Roast ₨300.00 - -
Ghee Roast ₨275.00 -₨25.00 -8.33%
Ghee Dosai ₨350.00 - -
Egg Dosai ₨300.00 - -
Egg Kal Dosai ₨300.00 - -
Chicken Dosai ₨310.00 -₨65.00 -17.33%
Mutton Dosai ₨330.00 -₨65.00 -16.46%
Masala Dosai ₨220.00 -₨80.00 -26.67%
Kerala Parotta ₨270.00 - -
Podi Dosai ₨275.00 - -
Mysore Masala Dosa ₨275.00 - -
Idiyappam ₨110.00 - -
Onion Uttapam ₨240.00 - -
Podi Uttapam ₨240.00 - -
Ghee Masala ₨310.00 - -
Chapati ₨220.00 - -
Parotta ₨220.00 - -
Puri ₨220.00 - -
Pongal ₨220.00 - -
Rasa Vadai ₨90.00 - -
Curd Vadai ₨100.00 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.
Back to Top