ඔබ බලනවා Poppy Hana (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo ස්ථාන එකක හෝ වැඩි ගණනක Sri Lanka
ස්ථානය තෝරන්න
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Volcano Roll (10 pcs)
Cucumber, celery, bell peppers, crab salad, and chilli mayonnaise.
₨1,840.00 - -
Beef Pho Soup ₨850.00 - -
Crunchy Salmon Roll (10 pcs)
Salmon dynamite sauce tonkatsu.
₨1,840.00 - -
Mackerel Rice Ball ₨520.00 - -
Tuna Roll (6 pcs) ₨690.00 - -

Rice and Curry

Rice and Chicken Curry ₨325.00 - -
Rice and Beef Curry ₨400.00 - -
Rice and Pork Curry ₨450.00 - -
Rice and Fish Curry ₨325.00 - -
Rice and Vegetable Curry ₨250.00 - -

Fried Rice

Chicken Fried Rice ₨650.00 - -
Seafood Fried Rice ₨750.00 - -
Pork Fried Rice ₨750.00 - -
Mixed Fried Rice ₨850.00 - -

Vietnamese Pho Soup Noodles

Beef Pho Soup (Vietnamese Pho Soup Noodles) ₨850.00 - -
Chicken Pho Soup ₨860.00 - -
Beef Hue Noodles ₨1,200.00 - -
Noodles Soup with Fish ₨1,100.00 - -
Large Seafood Vermicelli Soup
Large.
₨1,500.00 - -

Dry Noodles

Dry Mixed Chicken Noodles ₨900.00 - -
Dry Mixed Beef Noodles ₨900.00 - -
Dry Mixed with Egg Noodles ₨1,150.00 - -

Buncha

Grill Pork with Rice Vermicelli ₨1,500.00 - -
Lemon Grass with Chicken ₨1,300.00 - -
Lemon Grass with Beef ₨1,300.00 - -

Side Dishes

Ginger Chicken (Regular) ₨900.00 - -
Fried Tofu Tomato (Regular) ₨800.00 - -
Egg Drop Soup (Regular) ₨900.00 - -
Fish in Tomato Sauce (Regular)
Fish six slices.
₨1,300.00 - -
Fried Kankun (Regular) ₨715.00 - -
Fried Pachoi (Regular) ₨700.00 - -

Stir Fried Noodles

Beef Fried Noodles ₨1,040.00 - -
Seafood Fried Noodles ₨1,170.00 - -
Pork Fried Noodles ₨1,300.00 - -
Hanoi Pan Fried Fish ₨1,300.00 - -

Salads

Raw Papaya Salad ₨850.00 - -
Chicken Raw Papaya Salad ₨975.00 - -
Shrimp Raw Papaya Salad ₨1,100.00 - -
Raw Mango Salad ₨850.00 - -
Chicken Raw Mango Salad ₨975.00 - -
Shrimp Raw Mango Salad ₨1,100.00 - -
Banana Blossom ₨850.00 - -
Chicken Banana Blossom Salad ₨975.00 - -
Shrimp Banana Blossom Salad ₨1,100.00 - -
Chicken Salad ₨900.00 - -
Spicy Sriracha Crab Meat and Cucumber Salad with Tenkatsu ₨1,725.00 - -
Fresh Salmon Salad ₨2,300.00 - -
Fresh Tuna Salad ₨2,070.00 - -
Special Salad
Carrots, cucumber, rocket leaves, iceberg, rice vinegar pickled ginger, and sesame seeds blend with wafu dressing.
₨2,015.00 - -

Special Japanese Bento

Chicken Special Japanese Bento ₨1,300.00 - -
Beef Special Japanese Bento ₨1,500.00 - -
Pork Special Japanese Bento ₨1,700.00 - -
Salmon Special Japanese Bento ₨1,700.00 - -

Nigiri Sushi

Tuna Nigiri (2 pcs) ₨520.00 - -
Tuna Special Nigiri (2 pcs)
With avocado and sliced onion.
₨575.00 - -
Salmon Nigiri (2 pcs) ₨575.00 - -
Salmon Special Nigiri ₨635.00 - -
White Fish Shiromi Nigiri (2 pcs) ₨575.00 - -
Prawns Ebi Nigiri (2 pcs) ₨460.00 - -
Octopus Tako Nigiri (2 pcs) ₨575.00 - -
Sweet Omelette Tamago Nigiri (2 pcs) ₨460.00 - -

Hosomaki (Narrow Rolls)

Cucumber Roll (6 pcs) ₨460.00 - -
Avocado Roll (6 pcs) ₨460.00 - -
Oshinko Roll (Pickled Radish) (6 pcs) ₨460.00 - -
Tuna Roll (6 pcs) (Hosomaki (Narrow Rolls)) ₨690.00 - -
Salmon Roll (6 pcs) ₨805.00 - -
Ebi Mango Roll (6 pcs) ₨920.00 - -
Cream Cheese and Salmon Roll (6 pcs) ₨920.00 - -
Cream Cheese Tobiko Salmon Roll (6 pcs) ₨1,035.00 - -
Crab Salad Roll (6 pcs) ₨920.00 - -
Teriyaki Chicken Roll (6 pcs) ₨750.00 - -

Temaki Hand Roll

California Temaki Roll (1 pc)
Crab salad, avocado, and mayonnaise.
₨690.00 - -
Spicy Tuna Temaki Roll (1 pc)
Chooped tuna with chilli and avocado.
₨750.00 - -
Ebi Fry and Mayonnaise Temaki Roll (1 pc)
Prawn in bread crumbs, avocado, and mayonnaise.
₨750.00 - -
Salmon, Tobiko, and Avocado Temaki Roll (1 pc) ₨865.00 - -
Chicken Teriyaki Temaki Roll (1 pc) ₨690.00 - -
Vegetable Temaki Roll (1 pc) ₨520.00 - -

Gunkan Sushi

Crab Salad Gunkan ₨690.00 - -
Negitoro Gunkan
Chopped tuna with spring onion.
₨750.00 - -
Tobiko Gunkan ₨805.00 - -
Ikura Gunkan (Salmon Roe) ₨1,095.00 - -
Salmon Mayonnaise ₨920.00 - -

Fusion Roll

California Fusion Roll (10 pcs)
Crab salad, avocado, and mayonniase.
₨1,440.00 - -
Spicy Tuna Fusion Roll (10 pcs)
Spicy tuna, chilli oil, and avocado.
₨1,610.00 - -
Tempura Prawn Fusion Roll (10 pcs) ₨1,610.00 - -
Chicken Teriyaki Fusion Roll (10 pcs) ₨1,610.00 - -
Chicken Katsu Fusion Roll (10 pcs) ₨1,495.00 - -
Salmon, Creme Cheese, and Tobiko Roll (10 pcs) ₨1,725.00 - -
Boiled Ebi, Creme Cheese and Tobiko Roll (10 pcs) ₨2,070.00 - -
Crab Meat and Bell Pepper Roll (10 pcs) ₨1,725.00 - -
Crunchy Salmon Roll (10 pcs) (Fusion Roll) ₨1,840.00 - -
Rainbow Roll (10 pcs)
Salmon, tuna, and avocado.
₨2,070.00 - -
Volcano Roll (10 pcs) (Fusion Roll) ₨1,840.00 - -

Crunchy Tempura Rolls

California Tempura (6 pcs) ₨1,440.00 - -
Spicy Tuna Tempura (6 pcs)
Chopped tuna with chilli and avocado.
₨1,440.00 - -
Chicken Teriyaki Tempura (6 pcs) ₨1,440.00 - -

Tempura

King Prawn Tempura (6 pcs) ₨1,440.00 - -
Squid Tempura ₨1,035.00 - -
Seafood Mixed Tempura
Prawn and cuttlefish.
₨1,265.00 - -
Assorted Veggie Tempura ₨1,035.00 - -

Donburi Rice Dishes

Oyako Donburi
Cubed chicken and egg on rice in dashi broth.
₨1,265.00 - -
Chicken Katsu Donburi ₨1,210.00 - -
Pork Katsu Donburi ₨1,495.00 - -
Mabo Donburi
Minced chicken, tofu, and aubergine in spicy sauce.
₨1,210.00 - -
GyuDonburi
Sliced beef and onion in mildly sweet soy sauce.
₨1,495.00 - -
Tofu Teriyaki Donburi ₨1,150.00 - -
Chicken Teriyaki Donburi ₨1,265.00 - -
Beef Teriyaki Donburi ₨1,265.00 - -
Salmon Teriyaki Donburi ₨1,495.00 - -
Una Tama Donburi
Grilled eel and egg on rice.
₨2,700.00 - -
Una Donburi
Premium grilled eel on rice.
₨2,875.00 - -
Chicken Soboro Donburi ₨1,495.00 - -
Beef Soboro Donburi ₨1,610.00 - -
Nira Tama Donburi
Gralic leaves.
₨1,095.00 - -

Onigiri Rice Ball

Salmon Rice Ball ₨520.00 - -
Chicken Rice Ball ₨520.00 - -
Mackerel Rice Ball (Onigiri Rice Ball) ₨520.00 - -

Japanese Curry and Rice

Vegetable Curry and Rice ₨1,095.00 - -
Veggie Katsu Curry and Rice ₨1,150.00 - -
Chicken Katsu Curry and Rice ₨1,265.00 - -
Moda Katsu Curry ₨1,440.00 - -
Edi Katsu Curry ₨1,210.00 - -

Rice Dishes

Bowl of Japanese Rice ₨575.00 - -
Garlic Rice ₨750.00 - -
Chicken Fried Rice (Chahan) ₨1,380.00 - -
Seafood Fried Rice (Rice Dishes) ₨1,610.00 - -

Soba Noodles

Hot Soba Noodles
With boiled egg and seaweed.
₨1,150.00 - -
Hot Tempura Soba
With king prawn tempura (2 pcs).
₨1,610.00 - -
Zaru Soba (Cold) ₨1,150.00 - -
Ten Zaru Soba ₨1,610.00 - -

Udon Noodles

Hot Udon Noodles ₨1,150.00 - -
Hot Tempura Udon ₨1,610.00 - -
Zaru Udon (Cold) ₨1,150.00 - -
Ten Zaru Udon ₨1,610.00 - -

Ramen Noodles

Tofu Fusion Ramen Noodles ₨1,150.00 - -
Chicken Fusion Ramen Noodles ₨1,210.00 - -
Chilli Chicken Ramen Noodles ₨1,380.00 - -
Seafood Fusion Ramen Noodles ₨1,495.00 - -
Beef Ramen Noodles ₨1,380.00 - -

Yakisoba Stir Fried Noodles

Vegetable Yakisoba ₨920.00 - -
Chicken Yakisoba ₨1,150.00 - -
Beef Yakisoba ₨1,380.00 - -
Seafood Yakisoba ₨1,560.00 - -
Mix Yakisoba ₨1,725.00 - -

Japanese Chilli and Garlic Special Sauce

Chicken Chilli and Garlic Special Sauce ₨1,150.00 - -
Prawn Chilli and Garlic Special Sauce ₨1,380.00 - -
Beef Chilli and Garlic Special Sauce ₨1,210.00 - -
Fish Chilli and Garlic Special Sauce ₨1,265.00 - -
Squid Chilli and Garlic Special Sauce ₨1,150.00 - -
Shiitake Mushroom Chilli and Garlic Special Sauce ₨1,150.00 - -

Okonomiyaki Savoury Pancake

Sweet Corn, Leeks, and Cheese Okonomiyaki ₨1,150.00 - -
Mochi and Cheese Okonomiyaki (Japanese Rice Cake) ₨1,210.00 - -
Chicken Okonomiyaki ₨1,210.00 - -
Cuttlefish Okonomiyaki ₨1,210.00 - -
Prawn Okonomiyaki ₨1,210.00 - -
Mixed Seafood (Prawn and Cuttlefish) ₨1,725.00 - -

Bento Box

Chicken Teriyaki Bento Box
Chicken teriyaki, king prawn tempura, rice, and salad.
₨2,300.00 - -
Salmon Teriyaki Bento Box
Salmon teriyaki, king prawn tempura, rice, and salad.
₨2,300.00 - -
Kara Age Bento Box
Crispy Chicken, fusion rolls, rice, and salad.
₨2,300.00 - -
Sushi and Sashimi Bento Box
Nigiri tuna or salmon or prawn or squid, mixed sashimi, king prawn tempura, and salad.
₨2,875.00 - -

Starters

Edamamae (Boiled Soya Beans) ₨805.00 - -
Yakitori BBQ Chicken (3 pcs) ₨920.00 - -
Tori Kara Age (Fried Chicken) ₨865.00 - -
Ebi Fry (8 pcs) ₨865.00 - -
Chicken Gyoza Dumpling (5 pcs) ₨980.00 - -
Prawn Gyoza Dumpling (5 pcs) ₨1,095.00 - -
Tuna Stack ₨1,035.00 - -
Salmon Stack ₨1,150.00 - -
Eggplant Katsu ₨575.00 - -
Cucumber Sunomono ₨460.00 - -

Soups

Miso Soup ₨690.00 - -
Miso Seafood Soup ₨1,035.00 - -
Salmon Head Soup ₨1,725.00 - -

Sashimi

Salmon Sashimi (5 pcs) ₨1,380.00 - -
Tuna Sashimi (5 pcs) ₨1,265.00 - -
White Fish Sashimi (5 pcs) ₨1,035.00 - -
Octopus Sashimi (5 pcs) ₨1,035.00 - -
Garupa Sashimi (5 pcs) ₨1,150.00 - -

Sandwiches

Chicken Sandwiches (4 Slices) ₨1,040.00 - -
Ham and Bacon with Cheese Sandwich ₨1,300.00 - -

Main Meal

Lechon Kawali Meal
Grilled crispy pork dipped in mang tomas sauce.
₨1,560.00 - -
Pinakbet Meal
Vegetable stew with chicken or pork.
₨1,105.00 - -
Sizzling Pork Meal
Boiled and grilled pork belly with chicken liver.
₨1,885.00 - -
Adobo Meal
cooked pork with soya sauce and vinegar. Served with rice.
₨1,755.00 - -
Bulalo Meal
Beef shank bone marrow with vegetables.
₨1,950.00 - -
Tortang Talong Meal
Brinjal (egg plant) omelette with atchara.
₨780.00 - -
Sinigang Meal
Boiled pork or prawns and vegetables and cooked with tamarind paste.
₨1,560.00 - -
Pancit Meal
Bihon noodles with vegetables and served with pork, chicken or prawn.
₨1,495.00 - -
Adobo Pusit Meal
Squid stew with soya sauce.
₨1,560.00 - -
Ampalaya Con Carne Meal
Bitter gourd with oyster sauce and pork.
₨1,300.00 - -

Lumpiang Shanghai (Spring Rolls)

Vegetable Spring Roll (6 pcs) ₨975.00 - -
Chicken Spring Roll (6 pcs) ₨1,105.00 - -
Pork Spring Roll (6 pcs) ₨1,170.00 - -
Pork Chops Spring Roll (6 pcs)
Pork (3 slices) with salted duck eggs, tomato, bagoong, and salted shrimp paste.
₨1,820.00 - -
Escabeche Spring Roll (6 pcs)
Fried fish cooked with sweet sauce.
₨1,300.00 - -
Sinigang Salmon Sa Miso Spring Roll (6 pcs)
Salmon head soup with vegetables and leaves.
₨1,755.00 - -
Laing Spring Roll (6 pcs)
Taro leaves. Served with pork or dry fish.
₨1,560.00 - -
Caldereta Spring Roll (6 pcs)
Beef or pork stew with tomato sauce, liver, potatoes, carrots, bell peppers, green peas, and cheese.
₨1,950.00 - -
Steak Spring Roll (6 pcs)
Thinly sliced beed or pork cooked in soya sauce, lemon juice, and garnished with caramelized onion rings.
₨1,820.00 - -
Ginataang Kalabasa Spring Roll (6 pcs)
Pumpkin and long beans cooked with coconut milk and served with shrimp or pork.
₨1,300.00 - -
Bicol Express Spring Roll (6 pcs)
Spicy pork stew cooked in coconut milk.
₨1,560.00 - -
Pork Mechado Spring Roll (6 pcs)
Pork marinated in soya sauce and lime and served with vegetables.
₨1,625.00 - -
Shrimp Spring Roll (6 pcs) ₨1,170.00 - -
Menudo Spring Roll (6 pcs)
Marinated pork cooked with tomato sauce, liver, raisins, bell pepppers, carrots, and potato.
₨1,820.00 - -
Pork Binagoongan Spring Roll (6 pcs)
Pork stew sauteed with shimp paste.
₨1,430.00 - -

Dessert

Halo Halo ₨910.00 - -
Leche Flan ₨650.00 - -
Philippines Fruit Salad ₨910.00 - -
Brownie (2 pcs) ₨260.00 - -

Drinks

Iced Green Tea ₨230.00 - -
Iced Lemon Tea (Philippines Nestea) ₨390.00 - -
Blended Honey Nestea ₨390.00 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.
Back to Top