ඔබ බලනවා Premium Sudarshan (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo පහත ස්ථානයේ:
Frankfort Pl, Colombo, LK 9(477) 721-9191
මාර්ගගතව ඇණවුම් කරන්න
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Shorba (Soup)

Garden Fresh Extravaganza Soup ₨290.00 - -
Classic Tomato Soup ₨290.00 - -
Cream of Mushroom Soup ₨430.00 - -
Mulligatawny Soup ₨390.00 - -
Lemon Coriander Soup ₨295.00 - -
Classic House Broth (Rasam) ₨275.00 - -

Veg Main Course

Paneer Butter Masala ₨870.00 - -
Paneer Lababdar ₨870.00 - -
Paneer Tikka Masala ₨870.00 - -
Kadhai Paneer ₨870.00 - -
Palak Paneer ₨870.00 - -
Methi Paneer ₨870.00 - -
Methi Matar Malai ₨790.00 - -
Punjabi Kofta Curry ₨740.00 - -
Palak Kofta Masala ₨740.00 - -
Corn Palak ₨740.00 - -
Tawa Mushroom Hara Pyaz ₨790.00 - -
Tawa Wali Subji ₨770.00 - -
Dum Aloo Gobi ₨770.00 - -
Gobi Matar Masala ₨770.00 - -
Aloo Jeera ₨610.00 - -
Aloo Matar ₨690.00 - -
Khatti Dal
Tamarind dal.
₨710.00 - -
Yellow Dal Tadka ₨710.00 - -
Dal Palak ₨670.00 - -
Dal Makhani ₨740.00 - -
Chole Bhature ₨470.00 - -
Paneer Makhani ₨990.00 - -
Mixed Vegetable Kolhapuri ₨640.00 - -
Mixed Subji Kolhapuri ₨640.00 - -
Bhindi Masala ₨600.00 - -

Khushboodar Chawal

Subji Dum Biryani ₨770.00 - -
Basmati Steamed Rice ₨299.00 - -
Jeera Rice ₨540.00 - -
Lemon Rice ₨540.00 - -
Butter Garlic Rice ₨670.00 - -
Vegetable Pulao ₨670.00 - -
Dal Khichdi ₨590.00 - -
Dal Palak Khichdi ₨590.00 - -
Curd Rice ₨570.00 - -

Rotiya Indian Breads

Assorted Roti Tokri (Mini)
Mini assorted Indian breads. Roti, naan, paratha, kulcha, makai, and missi.
₨1,250.00 - -
Assorted Roti Tokri (Family)
Assorted Indian breads. Roti, naan, garlic naan, paratha, makai, missi, kulcha, and rumali.
₨1,690.00 - -
Tandoori Roti ₨170.00 - -
Butter Roti ₨180.00 - -
Plain Naan ₨170.00 - -
Butter Naan ₨190.00 - -
Cheese Naan ₨270.00 - -
Garlic Butter Naan ₨250.00 - -
Lachedar Paratha ₨230.00 - -
Paneer Paratha ₨390.00 - -
Aloo Paratha ₨370.00 - -
Gobi Paratha ₨370.00 - -
Kulcha ₨240.00 - -
Masala Kulcha ₨240.00 - -
Rumali ₨230.00 - -
Butter Rumali ₨240.00 - -
Chapati ₨140.00 - -
Paratha ₨240.00 - -

Accompaniments

Roasted Papad ₨130.00 - -
Fry Papad ₨130.00 - -
Masala Papad ₨240.00 - -
Garden Fresh Green Salad ₨380.00 - -
Veg Raita ₨410.00 - -
Boondi Raita ₨330.00 - -
Plain Curd ₨180.00 - -

Chaats

Dahi Puri ₨320.00 - -
Pani Puri ₨270.00 - -
Papri Chaat ₨310.00 - -
Chana Chaat ₨270.00 - -
Piri Piri Chaat ₨290.00 - -
Plain Puri ₨140.00 - -

North Indian (Shorbas)

Murgh Shorba ₨450.00 - -
Mutton Shorba ₨570.00 - -
Seafood Shorba ₨670.00 - -

North Indian (Tandoor e Badshahi)

Murgh Angaar ₨1,250.00 - -
Assorted Non Veg Tandoori Platter ₨4,000.00 - -
Chilli Milli Kebab ₨980.00 - -
Murgh Tikka ₨980.00 - -
Murgh Kalimiri ₨980.00 - -
Murgh Tangdi Kebab ₨980.00 - -
Chicken Malai Tikka ₨980.00 - -

North Indian (Mutton Tandoor)

Gilafi Seekh Kebab ₨1,100.00 - -

North Indian (Machhi ka Tandoor)

Machhi Tikka ₨1,100.00 - -
Machhi Lehsun ₨1,100.00 - -
Machhi Kalimiri ₨1,100.00 - -
Jhinga Tandoori ₨1,350.00 - -
Jhinga Kalimiri ₨1,350.00 - -
Machhi Chutneywala ₨1,300.00 - -
Reshmi Fish Tikka ₨1,350.00 - -
Achari Jhinga ₨1,720.00 - -
Fish Chettinad ₨990.00 - -
Fish Masala ₨990.00 - -
Andhra Fish Curry ₨1,150.00 - -
Fish Punjabi ₨990.00 - -
Prawns Masala ₨1,590.00 - -
Prawn Chettinad ₨1,590.00 - -
Cuttlefish Masala ₨950.00 - -

South Indian (Samunder ki Duniya se)

Cuttlefish Fry ₨890.00 - -
Nethili Fry ₨730.00 - -
Chepala Vepudu ₨640.00 - -
Chilli Prawns ₨1,450.00 - -
Era Pepper Roast ₨1,400.00 - -
Chilli Fish Andhra ₨790.00 - -
Cuttlefish Koliwada ₨1,350.00 - -
Fish 65 ₨840.00 - -

South Indian (Murgh Speciality)

Chicken Pepper Roast ₨810.00 - -
Chicken 65 ₨770.00 - -
Andhra Chilli Chicken ₨770.00 - -
Chicken Varutha Curry ₨870.00 - -
Chettinad Chicken Masala ₨870.00 - -
Chicken Sukka ₨770.00 - -

North Indian (Murgh ki Duniya)

Murgh Makhanwala ₨940.00 - -
Murgh Tangdi Masala ₨940.00 - -
Murgh Tikka Masala ₨990.00 - -
Murgh Kadhai ₨940.00 - -
Murgh Dopiaza ₨870.00 - -
Kasturi Murgh ₨870.00 - -
Lehsun Murgh Masala ₨870.00 - -
Murgh Handi ₨1,150.00 - -
Palak Chicken ₨1,150.00 - -

North Indian (Mutton ka Swad)

Achari Gosht ₨1,150.00 - -
Mutton Rogan Josh ₨1,150.00 - -
Masala Gosht ₨1,150.00 - -
Mughlai Gosht ₨1,250.00 - -
Mutton Handi ₨1,250.00 - -
Bhuna Gosht ₨1,100.00 - -

South Indian (Mutton Delicacy)

Mutton Sukka ₨1,250.00 - -
Vetamamasam Pulusu
Mutton curry.
₨1,100.00 - -
Mutton Chettinad Masala ₨1,100.00 - -

North Indian Biryani

Nawabi Gosht Biryani ₨1,250.00 - -
Murgh Dum Biryani ₨870.00 - -
Egg Dum Biryani ₨640.00 - -
Jhinga Dum Biryani ₨1,350.00 - -
Fish Biryani ₨1,100.00 - -

Tiny Bites

Aloo Corn Tikki ₨490.00 - -
Corn Cheese Ball ₨490.00 - -
Assorted Hara Bhara Kebab Balls ₨490.00 - -
French Fries ₨330.00 - -
Sweet and Spicy Potato Wedges ₨330.00 - -
Onion Rings
With garlic dip.
₨330.00 - -

From Tandoor

Assorted Veg Platter ₨1,450.00 - -
Assorted Paneer Platter ₨2,200.00 - -
Dilliwala Paneer Tikka ₨730.00 - -
Hariyali Paneer Tikka (Spicy) ₨730.00 - -
Keshari Reshmi Paneer Tikka ₨730.00 - -
Keshari Malai Paneer Tikka ₨730.00 - -
Lehsun Paneer Tikka ₨730.00 - -
Veg Seekh Kebab ₨640.00 - -
Tandoori Gobi ₨670.00 - -
Gobi 65 ₨670.00 - -
Paneer 65 ₨730.00 - -
Chicken Seekh Kebab ₨900.00 - -

Kuch Mitha Hojaye (Desserts)

Fruit Salad ₨410.00 - -
Badam Kheer ₨390.00 - -
Payasam ₨390.00 - -

Indian Desserts

Gulab Jamun ₨410.00 - -
Rabri ₨390.00 - -

Mocktails and Other Beverages

Mint and Melon Frappe ₨455.00 - -
Virgin Caipiroska ₨445.00 - -
Virgin Colada ₨570.00 - -
Fruit Punch ₨570.00 - -
Green Apple on The Rocks ₨455.00 - -
Blue Ocean ₨445.00 - -
Lemon Iced Tea ₨310.00 - -
Fresh Lime Soda ₨245.00 - -
Soda ₨125.00 - -

Traditional Cold Beverages

Plain Chaas
Buttermilk.
₨200.00 - -
Masala Chaas ₨270.00 - -
Lassi ₨310.00 - -
Mango Lassi ₨440.00 - -
Jal Jeera ₨330.00 - -
Nimbu Pani ₨230.00 - -

Fresh Fruit Juices

Orange Juice ₨410.00 - -
Sweet Lime Juice ₨410.00 - -
Pineapple Juice ₨410.00 - -
Watermelon Juice ₨410.00 - -
Papaya Juice ₨410.00 - -
Mango Juice ₨410.00 - -

Milkshakes

Vanilla Milkshake ₨425.00 - -
Strawberry Milkshake ₨425.00 - -
Chocolate Milkshake ₨425.00 - -
Banana Milkshake ₨425.00 - -
Kesar Pista Milkshake ₨425.00 - -
Mango Milkshake ₨470.00 - -
Cold Coffee with Ice Cream ₨470.00 - -

Herbal Infusion

Organic Peppermint ₨390.00 - -
Chamomile Flowers ₨390.00 - -
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

South Indian

Plain Idli (2 pcs)
Served with sambhar and chutney.
₨190.00 - -
Butter Idli (2 pcs) ₨250.00 - -
Chilli Idli (2 pcs) ₨310.00 - -
Masala Idli (8 pcs) ₨370.00 - -
Sambhar Vada (2 pcs) ₨230.00 - -
Rasam Vada (2 pcs) ₨270.00 - -
Dahi Vada (2 pcs) ₨330.00 - -
Ulundu Vada (2 pcs) ₨190.00 - -
Vegetable Pakora (2 pcs) ₨490.00 - -
Plain Dosa
With ghee or butter. Served with sambhar and chutney.
₨290.00 - -
Masala Dosa ₨510.00 - -
Masala Paneer and Cheese Dosa ₨530.00 - -
Ghee Pepper Masala Dosa
With Mushroom. Served with sambhar and chutney.
₨530.00 - -
Onion Cheese Chilli Dosa ₨490.00 - -
Mysore Cheese Masala Dosa ₨570.00 - -
Mysore Masala Dosa ₨530.00 - -
Plain Uttapam ₨240.00 - -
Tomato Uttapam ₨330.00 - -
Capsicum Uttapam ₨330.00 - -
Onion Uttapam ₨330.00 - -
Onion and Cheese Uttapam ₨370.00 - -
Butter Tomato Uttapam ₨330.00 - -
Onion, Toamto, and Cheese Uttapam ₨370.00 - -
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Thali

Tamil Thali
Inlcudes assorted vegetarian dishes served with pulao or steam rice, Indian breads, accompaniments, and desserts. Rasam, four vegetable dishes, rice, chapati or puri, accompaniments, and desserts.
₨550.00 - -
North Indian Thali
Inlcudes assorted vegetarian dishes served with pulao or steam rice, Indian breads, accompaniments, and desserts. Soup, chaas, starters, four main dishes, roti, steam rice, accompaniments, and desserts.
₨750.00 - -

South Indian Non Veg Thali

Egg Curry Thali ₨690.00 - -
Fish Curry Thali ₨770.00 - -
Chicken Curry Thali ₨740.00 - -
Mutton Curry Thali ₨870.00 - -
Special Thali Meal ₨980.00 - -

South Indian Non Veg Dosai

Egg Dosa ₨500.00 - -
Chicken Dosa ₨625.00 - -
Mutton Dosa ₨750.00 - -

Chinese Corner

Vegetable Noodles ₨520.00 - -
Egg Noodles ₨630.00 - -
Chicken Noodles ₨690.00 - -
Seafood Noodles ₨810.00 - -
Mutton Noodles ₨990.00 - -
Veg Fried Rice ₨700.00 - -
Egg Fried Rice ₨750.00 - -
Chicken Fried Rice ₨790.00 - -
Mutton Fried Rice ₨910.00 - -
Chop Suey ₨600.00 - -
Masala Omelette ₨350.00 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.
Back to Top