ඔබ බලනවා Sahal - Colombo 07 (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo පහත ස්ථානයේ:
Independence Square, Colombo, Western Province 00700 LK 9(477) 990-2311
මාර්ගගතව ඇණවුම් කරන්න
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Fried Whitebait (Handallo) ₨790.60 - -
Sahal Special Fried Rice ₨611.11 - -
Sri Lankan Style Tempered Cashew (100 gms) ₨688.03 - -
Black Mutton Curry ₨183.76 - -
Mineral Water ₨32.41 - -

Cakes

Butterscotch Cookie Gateau ₨2,072.65 - -
Blueberry and Pineapple Gateau ₨2,179.49 - -
Dark and White Chocolate Crunchy Gateau ₨2,179.49 - -
Cheesecake ₨2,777.78 - -
Almond Mocha Cheese Gateau ₨2,393.16 - -
Strawberry Shortcake Gateau ₨2,179.49 - -

Desserts

Dark and White Rich Brownie Parfait ₨256.41 - -
Strawberry and Blueberry Soft Cheese Delight ₨256.41 - -
Banana Caramel Creme Parfait ₨256.41 - -
Pineapple and Chocolate Pannacotta ₨256.41 - -
Classic Strawberry Alaska Triffle ₨256.41 - -

Chinese A La Carte Soup

Piquant Prawn Laksa Soup ₨679.49 - -
Hot and Sour Fish Soup ₨679.49 - -

Chinese A La Carte Salad

Seafood Salad with Fragrant Herbs ₨641.03 - -
Sweet and Sour Cucumber Salad with Mint ₨542.74 - -
Pineapple with Ginger and Chilli Salad ₨542.74 - -

Chinese A La Carte Starters (5 pcs)

Prawn Balls (5 pcs) ₨837.61 - -
Fire Crackers (5 pcs) ₨837.61 - -
Scented Chicken Wraps (5 pcs) ₨769.23 - -
Tung Tong (5 pcs) ₨739.32 - -

Chinese A La Carte Fish

Sweet and Sour Crispy Fish Fillet (Per 100 gms) ₨299.15 - -
Sizzling Fish ₨709.40 - -
Crispy Fish with Lotus Root ₨709.40 - -

Chinese A La Carte Prawn

Green Prawn Curry ₨769.23 - -
Chinese Style Prawn ₨769.23 - -
Crispy Shrimp with Egg Floss ₨769.23 - -

Chinese A La Carte Cuttlefish

Five Spice Squid with Black Bean Sauce ₨739.32 - -
Squid Stir Fry ₨739.32 - -
Hot Butter Cuttlefish ₨739.32 - -
Squid with Green Peppercorn ₨739.32 - -

Chinese A La Carte Crab

Black Pepper Crab (Per 100 gms) ₨444.44 - -
Singapore Chili Crab (Per 100 gms) ₨444.44 - -

Chinese A La Carte Chicken

Lemon Chicken ₨709.40 - -
Schezwan Chicken ₨709.40 - -
Sweet and Sour Chicken ₨709.40 - -
Green Curry Chicken ₨709.40 - -
Chicken with Fresh Basil ₨709.40 - -

Chinese A La Carte Beef

Mongolian Beef ₨709.40 - -
Sweet and Sour Beef ₨709.40 - -
Beef with Peppers and Black Bean Sauce ₨709.40 - -
Sauteed Eggplant and Beef ₨709.40 - -

Chinese A La Carte Vegetables

Tofu and Vegetable Thai Curry ₨641.03 - -
Pachoi with Black Mushroom ₨641.03 - -
Stir Fry Vegetable ₨542.74 - -
Hot Butter Mushroom ₨542.74 - -
Vegetable Chop Suey ₨542.74 - -

Chinese A La Carte Noodles

Garlic Shrimp and Noodles ₨683.76 - -
Noodles with Chicken, Prawns, and Ham ₨790.60 - -
Stir Fry Noodles in Seafood Sauce ₨683.76 - -
Noodles with Yellow Bean Sauce ₨542.74 - -

Chinese A La Carte Rice

Egg Fried Rice ₨542.74 - -
Steamed Crab Rice ₨1,183.76 - -
Sahal Special Fried Rice (Chinese A La Carte Rice) ₨611.11 - -
Mixed Fried Rice ₨611.11 - -
Steamed Jasmine Rice ₨294.87 - -
Thai Rice ₨739.32 - -
Seafood Rice ₨611.11 - -

Chinese A La Carte Pasta

Cabonara Pasta ₨679.49 - -
Cream Cheese Pasta ₨679.49 - -
Mushroom with Vegetable Pasta ₨581.20 - -
Seafood Pasta ₨679.49 - -

Kids Meal A La Carte

Hash Brown with Grilled Sausages (2 pcs) ₨542.74 - -
Fish and Chips ₨782.05 - -
Chicken Nuggets (6 pcs) ₨542.74 - -

Breakfast Set Meals

Imbul Kiribath ₨311.97 - -
Milk Rice ₨423.08 - -
String Hoppers ₨482.91 - -
Pol Roti ₨427.35 - -
Roast Bread ₨354.70 - -
Sri Lankan Omelette ₨341.88 - -
Red Rice and Curry ₨354.70 - -
Paratha and Egg Rotti ₨423.08 - -
Tempered Kadala ₨384.62 - -
Green Gram ₨341.88 - -
Red and White Cowpea ₨341.88 - -
Sweet Potato ₨299.15 - -
Boiled Manioc ₨299.15 - -
Top Gun Scramble ₨423.08 - -
English Breakfast ₨491.45 - -

Sri Lankan Lunch and Dinner Set Meals

Vegetable Rice and Curry ₨384.62 - -
Chicken Rice and Curry ₨414.53 - -
Fish Rice and Curry ₨414.53 - -
Cuttlefish Rice and Curry ₨482.91 - -
Prawn Rice and Curry ₨482.91 - -
Beef Rice and Curry ₨482.91 - -
Mutton Rice and Curry ₨542.74 - -
Special Rice and Curry (Wrapped in Banana Leaf) ₨512.82 - -
Sri Lankan Biryani ₨512.82 - -
Special Lamprais ₨555.56 - -

Kottu Set Meal

Masala Chicken Kottu ₨482.91 - -
Roast Chicken Kottu ₨482.91 - -
Fish Kottu ₨482.91 - -
Seafood Kottu ₨555.56 - -
Mutton Kottu ₨683.76 - -
Beef Kottu ₨683.76 - -
Cheese Kottu ₨452.99 - -
Chicken and Cheese Kottu ₨534.19 - -
Vegetable Kottu ₨470.09 - -
Hopper ₨427.35 - -
Hopper (Vegetable) ₨384.62 - -

Chinese, Thai, Mongolian, Malesian Lunch and Dinner Set Meals

Sen Saal Premier Meal ₨598.29 - -
Chicken Set Meal ₨482.91 - -
Fish Set Meal ₨482.91 - -
Vegetable Set Meal ₨452.99 - -
Prawn Set Meal ₨555.56 - -
Cuttlefish Set Meal ₨555.56 - -
Mixed Fried Set Meal ₨572.65 - -
Spicy Set Meal ₨555.56 - -
Nasi Set Meal ₨555.56 - -
Seafood Set Meal ₨572.65 - -
Ham Rice Set Meal ₨512.82 - -
Special Thai Fried Rice ₨555.56 - -
Greek Rice ₨482.91 - -
Pasta ₨512.82 - -
Spaghetti ₨512.82 - -
Lasagna ₨598.29 - -

Sri Lankan A La Carte Soup

Green Gruel with Jaggery ₨256.41 - -
Negambo Prawn Soup with Lake Fish Balls ₨739.32 - -
Odiyal Kool ₨782.05 - -

Sri Lankan A La Carte Starters

Coconut Crusted Negombo Prawns ₨837.61 - -
Fried Whitebait (Handallo) (Sri Lankan A La Carte Starters) ₨790.60 - -
Miners Roti ₨739.32 - -
Fried Lotus Root ₨341.88 - -
Sri Lankan Style Tempered Cashew (100 gms) (Sri Lankan A La Carte Starters) ₨688.03 - -

Sri Lankan A La Carte Salad

Calendar Salad ₨876.07 - -
Colombo Salad ₨542.74 - -

Sri Lankan A La Carte Seafood

Jaffna Crab Curry (100 gms) ₨683.76 - -
Murunga Prawn Curry ₨935.90 - -
Pepper Squid ₨679.49 - -

Sri Lankan A La Carte Chicken

Chicken and Coconut Black Curry ₨696.58 - -

Sri Lankan A La Carte Mutton

Mutton Varuvel ₨183.76 - -
Black Mutton Curry (Sri Lankan A La Carte Mutton) ₨183.76 - -

Sri Lankan A La Carte Fish

Southern Ambul Thiyal ₨542.74 - -
Fish Head Curry ₨641.03 - -

Sri Lankan A La Carte Vegetarian

Veg Bullock Cart Curry ₨769.23 - -
Non Veg Bullock Cart Curry ₨769.23 - -
Seven Wonders ₨683.76 - -
Cashewnut White Curry ₨739.32 - -

Fresh Juice

Carrot and Bees Honey Juice ₨393.16 - -
Beetroot with Ginger Juice ₨393.16 - -
Pineapple Juice ₨341.88 - -
Watermelon Juice ₨393.16 - -
Orange Juice ₨555.56 - -
Papaya Juice ₨341.88 - -
Ambarella Juice ₨299.15 - -
Tomato with Saldiri Juice ₨341.88 - -
Lime and Mint Juice ₨299.15 - -
Green Apple with Gotukola Juice ₨555.56 - -
Mix Fruit Juice ₨470.09 - -

Cold Coffee

Vietnam ₨393.16 - -
Ice Latte ₨393.16 - -
Cold Espresso ₨393.16 - -
Frappuccino ₨555.56 - -

Milkshake

Vanilla Milkshake ₨594.02 - -
Chocolate Milkshake ₨594.02 - -
Strawberry Milkshake ₨594.02 - -
Banana Milkshake ₨594.02 - -
Sparkling Water ₨273.15 - -
Mineral Water (Milkshake) ₨32.41 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.
Back to Top