ඔබ බලනවා Siri Ramya (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo ස්ථාන එකක හෝ වැඩි ගණනක Sri Lanka
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Fruit Salad ₨89.74 - -
Chicken and Noodles Soup ₨175.21 - -
Cheese Omelette with French Fries ₨420.00 - -
Mutton Curry ₨376.07 - -
Mixed Chop Suey
With beef and pork.
₨461.54 - -

Mains

String Hopper (10 pcs) ₨42.70 - -
Bread Slice (2 pcs) ₨25.64 - -
Pol Roti (2 pcs) ₨68.38 - -
Paratha (2 pcs) ₨68.38 - -
Egg Roti ₨55.56 - -
Egg Roti with Gravy ₨64.10 - -
Rice with Dry Fish
With dal and polsamba.
₨119.66 - -
Plain Roti ₨34.19 - -

Chinese Chicken

Sweet and Sour Chicken ₨448.72 - -
Hot Garlic Chicken ₨448.72 - -
Kung Pao Chicken ₨448.72 - -
Chilli Chicken with Cashew Nut ₨448.72 - -
Devilled Chicken ₨448.72 - -
Chicken with Lemon Sauce ₨448.72 - -

Chinese Cuttle Fish

Hot Butter Cuttle Fish ₨482.91 - -
Sweet and Sour Cuttle Fish ₨482.91 - -
Devilled Cuttle Fish ₨482.91 - -

Chinese Fish

Hot Garlic Fish ₨427.35 - -
Sweet and Sour Fish ₨427.35 - -
Spicy Chilli Fish ₨427.35 - -
Devilled Fish ₨427.35 - -

Chinese Prawns

Deep Fried Prawns
With hot garlic sauce.
₨482.91 - -
Sweet and Sour Prawns ₨482.91 - -
Kung Pao Prawns ₨482.91 - -
Devilled Prawns ₨482.91 - -
Battered Prawns with Tomato Sauce ₨482.91 - -

Chinese Style Noodles

Vegetable Noodles ₨226.50 - -
Egg Noodles ₨252.14 - -
Chicken Noodles ₨333.33 - -
Seafood Noodles ₨521.37 - -
Mixed Noodles ₨401.71 - -

Chop Suey

Vegetable Chop Suey ₨202.56 - -
Chicken Chop Suey ₨346.15 - -
Seafood Chop Suey ₨393.16 - -
Mixed Chop Suey (Chop Suey) ₨461.54 - -
Boiled Vegetable ₨239.32 - -

Curry Corner

Chicken Curry ₨149.57 - -
Fish Curry ₨98.29 - -
Egg Curry ₨59.83 - -
Mutton Curry (Curry Corner) ₨376.07 - -
Prawns Curry ₨299.15 - -
Potato Curry ₨59.83 - -
Dal Curry ₨59.83 - -
Thalapath Curry ₨128.21 - -
Maldive Fish Sambol ₨110.00 - -
Pol Sambol ₨42.74 - -
Seeni Sambol ₨64.10 - -
Boiled Egg ₨55.56 - -
Sri Lankan Omelette ₨128.21 - -
Cuttle Fish Curry ₨188.03 - -

Dessert

Watalappam ₨55.55 - -
Fruit Salad (Dessert) ₨89.74 - -
Yoghurt ₨38.46 - -
Fruit Salad with Ice Cream ₨141.03 - -

Egg Dishes

Tomato Omelette with French Fries ₨209.40 - -
Sri Lankan Omelette with French Fries ₨320.51 - -
Cheese Omelette with French Fries (Egg Dishes) ₨420.00 - -
Boiled Egg (Egg Dishes) ₨55.56 - -
Fried Egg ₨55.56 - -
Plain Omelette ₨128.21 - -

Kangkung

Kangkung Chicken ₨440.00 - -
Kangkung Fish ₨440.00 - -
Sauteed Kangkung with Garlic ₨153.85 - -

Salad

Green Salad ₨200.85 - -
Mixed Salad ₨200.85 - -

Soups

Tom Yum Seafood Soup ₨175.21 - -
Country Style Soup ₨145.30 - -
Cream of Vegetable Soup ₨149.57 - -
Cream of Chicken Soup ₨175.21 - -
Cream of Seafood Soup ₨175.21 - -
Cream of Mushroom Soup ₨149.57 - -
Chicken and Noodles Soup (Soups) ₨175.21 - -
Chicken and Sweet Corn Soup ₨209.40 - -
Chefs Special Soup ₨213.68 - -
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Steamed Rice with Chicken Curries ₨209.40 - -
Steamed Rice with Vegetable Curries ₨128.21 - -
Steamed Rice with Egg Curry ₨149.57 - -
Fruit Salad ₨89.74 - -
Steamed Rice with Fish Curry ₨162.39 - -

Mains

Steamed Rice with Vegetable Curries (Mains) ₨128.21 - -
Red Rice with Vegetable Curries ₨128.21 - -
Steamed Rice with Chicken Curries (Mains) ₨209.40 - -
Red Rice with Chicken Curries ₨209.40 - -
Steamed Rice with Egg Curry (Mains) ₨149.57 - -
Red Rice with Egg Curry ₨149.57 - -
Steamed Rice with Fish Curry (Mains) ₨162.39 - -
Red Rice with Fish Curry ₨162.39 - -

Chinese Chicken

Sweet and Sour Chicken ₨448.72 - -
Hot Garlic Chicken ₨448.72 - -
Kung Pao Chicken ₨448.72 - -
Chilli Chicken with Cashew Nut ₨448.72 - -
Devilled Chicken ₨448.72 - -
Chicken with Lemon Sauce ₨448.72 - -

Chinese Cuttle Fish

Hot Butter Cuttle Fish ₨482.91 - -
Sweet and Sour Cuttle Fish ₨482.91 - -
Devilled Cuttle Fish ₨482.91 - -

Chinese Fish

Hot Garlic Fish ₨427.35 - -
Sweet and Sour Fish ₨427.35 - -
Spicy Chilli Fish ₨427.35 - -
Devilled Fish ₨427.35 - -

Chinese Prawns

Deep Fried Prawns ₨482.91 - -
Sweet and Sour Prawns ₨482.91 - -
Kung Pao Prawns ₨482.91 - -
Devilled Prawns ₨482.91 - -
Battered Prawns with Tomato Sauce ₨482.91 - -

Chinese Style Noodles

Vegetable Noodles ₨226.50 - -
Egg Noodles ₨252.14 - -
Chicken Noodles ₨333.33 - -
Seafood Noodles ₨521.37 - -
Mixed Noodles ₨401.71 - -

Chinese Style Rice

Steam Rice ₨136.75 - -
Vegetable Fried Rice ₨200.85 - -
Egg Fried Rice ₨226.50 - -
Chicken Fried Rice ₨320.51 - -
Seafood Rice ₨512.82 - -
Prawn Fried Rice ₨440.17 - -
Mixed Fried Rice ₨440.17 - -
Nasi Goreng ₨418.80 - -
Fish Fried Rice ₨290.60 - -
Vegetable Biryani ₨299.15 - -
Chicken Biryani ₨341.88 - -
Siri Ramya Special ₨776.80 - -
Set Menu ₨365.80 - -

Chop Suey

Vegetable Chop Suey ₨202.56 - -
Chicken Chop Suey ₨346.15 - -
Seafood Chop Suey ₨393.16 - -
Mixed Chop Suey ₨461.54 - -
Boiled Vegetable ₨239.32 - -

Curry Corner

Chicken Curry ₨149.57 - -
Fish Curry ₨98.29 - -
Egg Curry ₨59.83 - -
Mutton Curry ₨376.07 - -
Prawns Curry ₨299.15 - -
Potato Curry ₨59.83 - -
Dal Curry ₨59.83 - -
Thalapath Curry ₨128.21 - -
Maldive Fish Sambol ₨110.00 - -
Pol Sambol ₨42.74 - -
Seeni Sambol ₨64.10 - -
Boiled Egg ₨55.56 - -
Sri Lankan Omelette ₨128.21 - -
Cuttle Fish Curry ₨188.03 - -

Dessert

Watalappam ₨55.55 - -
Fruit Salad (Dessert) ₨89.74 - -
Yoghurt ₨38.46 - -
Fruit Salad with Ice Cream ₨141.03 - -

Egg Dishes

Tomato Omelette with French Fries ₨209.40 - -
Sri Lankan Omelette with French Fries ₨320.51 - -
Cheese Omelette with French Fries ₨420.00 - -
Boiled Egg (Egg Dishes) ₨55.56 - -
Fried Egg ₨55.56 - -
Plain Omelette ₨128.21 - -

Kangkung

Kangkung Chicken ₨440.00 - -
Kangkung Fish ₨440.00 - -
Sauteed Kangkung with Garlic ₨153.85 - -

Salad

Green Salad ₨200.85 - -
Mixed Salad ₨200.85 - -

Soups

Tom Yum Seafood Soup ₨175.21 - -
Country Style Soup ₨145.30 - -
Cream of Vegetable Soup ₨149.57 - -
Cream of Chicken Soup ₨175.21 - -
Cream of Seafood Soup ₨175.21 - -
Cream of Mushroom Soup ₨149.57 - -
Chicken and Noodles Soup ₨175.21 - -
Chicken and Sweet Corn Soup ₨209.40 - -
Chefs Special Soup ₨213.68 - -

Yellow Rice

Chicken Yellow Rice
Yellow Rice in Banana Leaf
₨256.41 - -
Fish Yellow Rice ₨213.68 - -
Egg Yellow Rice ₨192.31 - -
Vegetable Yellow Rice ₨183.76 - -
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Chicken Kottu ₨295.00 - -
Fruit Salad ₨89.74 - -
Egg Kottu ₨250.00 - -
Chicken and Noodles Soup ₨175.21 - -
Cheese Omelette with French Fries ₨420.00 - -

Hoppers

Plain Hopper ₨21.37 - -
Egg Hopper ₨47.01 - -
Honey Hopper ₨42.74 - -
Cheese Hopper ₨102.56 - -
Kiri Appa ₨42.74 - -

Kottu

Vegetable Kottu ₨205.00 - -
Chicken Kottu (Kottu) ₨295.00 - -
Fish Kottu ₨260.00 - -
Egg Kottu (Kottu) ₨250.00 - -
Egg Roti ₨55.56 - -
Plain Roti ₨34.19 - -
Egg Roti with Gravy ₨59.83 - -
Cheese Kottu and Chicken ₨465.00 - -
Cheese Kottu and Veg ₨380.00 - -
Cheese Kottu and Egg ₨425.00 - -
Cheese Kottu and Fish ₨445.00 - -

Chinese Chicken

Sweet and Sour Chicken ₨448.72 - -
Hot Garlic Chicken ₨448.72 - -
Kung Pao Chicken ₨448.72 - -
Chilli Chicken with Cashew Nut ₨448.72 - -
Devilled Chicken ₨448.72 - -
Chicken with Lemon Sauce ₨448.72 - -

Chinese Cuttle Fish

Hot Butter Cuttle Fish ₨482.91 - -
Sweet and Sour Cuttle Fish ₨482.91 - -
Devilled Cuttle Fish ₨482.91 - -

Chinese Fish

Hot Garlic Fish ₨427.35 - -
Sweet and Sour Fish ₨427.35 - -
Spicy Chilli Fish ₨427.35 - -
Devilled Fish ₨427.35 - -

Chinese Prawns

Deep Fried Prawns ₨482.91 - -
Sweet and Sour Prawns ₨482.91 - -
Kung Pao Prawns ₨482.91 - -
Devilled Prawns ₨482.91 - -
Battered Prawns with Tomato Sauce ₨482.91 - -

Chinese Style Noodles

Vegetable Noodles ₨226.50 - -
Egg Noodles ₨252.14 - -
Chicken Noodles ₨333.33 - -
Seafood Noodles ₨521.37 - -
Mixed Noodles ₨401.71 - -

Chinese Style Rice

Steam Rice ₨136.75 - -
Vegetable Fried Rice ₨200.85 - -
Egg Fried Rice ₨226.50 - -
Chicken Fried Rice ₨320.51 - -
Seafood Rice ₨512.82 - -
Prawn Fried Rice ₨440.17 - -
Mixed Fried Rice ₨440.17 - -
Nasi Goreng ₨418.80 - -
Fish Fried Rice ₨290.60 - -
Vegetable Biryani ₨299.15 - -
Chicken Biryani ₨341.88 - -
Siri Ramya Special ₨776.80 - -
Set Menu ₨365.80 - -

Chop Suey

Vegetable Chop Suey ₨202.56 - -
Chicken Chop Suey ₨346.15 - -
Seafood Chop Suey ₨393.16 - -
Mixed Chop Suey ₨461.54 - -
Boiled Vegetable ₨239.32 - -

Curry Corner

Chicken Curry ₨149.57 - -
Fish Curry ₨98.29 - -
Egg Curry ₨59.83 - -
Mutton Curry ₨376.07 - -
Prawns Curry ₨299.15 - -
Potato Curry ₨59.83 - -
Dal Curry ₨59.83 - -
Thalapath Curry ₨128.21 - -
Maldive Fish Sambol ₨110.00 - -
Pol Sambol ₨42.74 - -
Seeni Sambol ₨64.10 - -
Boiled Egg ₨55.56 - -
Sri Lankan Omelette ₨128.21 - -
Cuttle Fish Curry ₨188.03 - -

Dessert

Watalappam ₨55.55 - -
Fruit Salad (Dessert) ₨89.74 - -
Yoghurt ₨38.46 - -
Fruit Salad with Ice Cream ₨141.03 - -

Egg Dishes

Tomato Omelette with French Fries ₨209.40 - -
Sri Lankan Omelette with French Fries ₨320.51 - -
Cheese Omelette with French Fries (Egg Dishes) ₨420.00 - -
Boiled Egg (Egg Dishes) ₨55.56 - -
Fried Egg ₨55.56 - -
Plain Omelette ₨128.21 - -

Kangkung

Kangkung Chicken ₨440.00 - -
Kangkung Fish ₨440.00 - -
Sauteed Kangkung with Garlic ₨153.85 - -

Salad

Green Salad ₨200.85 - -
Mixed Salad ₨200.85 - -

Soups

Tom Yum Seafood Soup ₨175.21 - -
Country Style Soup ₨145.30 - -
Cream of Vegetable Soup ₨149.57 - -
Cream of Chicken Soup ₨175.21 - -
Cream of Seafood Soup ₨175.21 - -
Cream of Mushroom Soup ₨149.57 - -
Chicken and Noodles Soup (Soups) ₨175.21 - -
Chicken and Sweet Corn Soup ₨209.40 - -
Chefs Special Soup ₨213.68 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.
Back to Top