ඔබ බලනවා Tea Avenue - Barnes Place (LK) විසින් තහවුරු කරන ලද මිල ගණන් PriceListo පහත ස්ථානයේ:
55 Barnes Pl, Colombo, LK 9(411) 266-9944
මාර්ගගතව ඇණවුම් කරන්න
මිල ගණන් දක්වා ඇත: LKR
බීටා පහත දැක්වෙන මිල වෙනස් කිරීමේ දත්ත අපගේ දත්ත ගබඩාවේ පෙර සහ අවසාන වාර්තාව අතර වෙනසයි. මෙම වාර්තා දෙක විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඇස්තමේන්තු ලෙස පමණි.
අයිතමය මිල වෙනස් කරන්න

Picked For You

Cappuccino ₨611.11 +₨47.01 +8.33%
English Breakfast
Sunny side or scramble eggs, two chicken sausages, baked beans, rosemary bread slice, two hash browns, button mushroom, butter, button mushroom, and spinach.
₨1,212.96 +₨93.30 +8.33%
Matcha Latte ₨518.52 +₨39.89 +8.33%
Waffles with Strawberries and Cream
Three fresh sliced strawberries, whipped cream, chocolate sauce, and icing sugar.
₨768.52 +₨59.12 +8.33%
Chocolate Crinkle Cookies
(08 Cookies) Butter, Sugar, Eggs, Flour, Dark Chocolate, Cocoa Powder, Baking Powder
₨657.41 - -

Top Picks

American Breakfast with Smoked Salmon
Eggs your way, smoked salmon, button mushroom, three pancakes, and butter.
₨1,277.78 +₨98.29 +8.33%
Standard 36 Fresh Milk ₨410.26 - -
Charcoal Waffles with Fried Chicken
Charcoal waffle and fried chicken with cheese sauce.
₨907.41 +₨69.80 +8.33%
Creamy Prawn Pasta
Alfredo sauce, prawns, basil, and parmesan.
₨1,185.19 +₨91.17 +8.33%
Nuttela Royal Waffle
Nutella Spread,Whipped Cream, Tree Freshly Cut strawberriiess
₨1,068.38 - -
Cheddar Cheese Omelette
Tomato, parsley, cheddar cheese, basil, green chilli, onions, and bread slices.
₨629.63 +₨48.43 +8.33%
Signature Burger Chicken
Ice Burg Lettuce, Onion Rings, Tomato, Sunny Side Egg, Chicken Patty, Relish, Cheese Sauce, Potato wedges,Side Salad
₨1,153.85 - -
Sriracha Fish Burger
Panko crumbed white mullet, spice sriracha slaw, potato wedges, and sriracha mayonnaise.
₨851.85 +₨65.53 +8.33%
Crispy Chicken Strips
Strips and BBQ sauce.
₨611.11 +₨47.01 +8.33%
Mozzarella Sticks
Sticks and BBQ sauce.
₨657.41 +₨50.57 +8.33%
Standard 36 (Milk Tea)
milk powder or condensed.
₨462.96 +₨35.61 +8.33%
Lemon Iced Tea ₨461.54 - -
Ferrero Lavish ₨1,037.04 +₨79.78 +8.33%
Mixed Berry Cheese Tea ₨620.37 +₨47.72 +8.33%
Iced Strawberry Black Tea ₨518.52 +₨39.89 +8.33%

Breakfast

Pancake with Butter
Small Stack Pan cakes,Butter
₨470.09 - -
American Breakfast Chicken Sausage
Scrambled Egg or Two Fried Eggs (Well done), Two chicken sausages, Button mushroom, Three pancakes, Butter
₨760.68 - -
American Breakfast Smoke Salmon
Scrambled Egg or Two Fried Eggs (Well done), Smoked salmon, Three pancakes, Mushrooms, Butter
₨1,153.85 - -
Pancakes with Strawberries Fresh Cream
Small Stack Pan cakes, Three Fresh Sliced Strawberries,, Whipped Cream, Chocolate sauce.
₨632.48 - -
Cheddar Cheesy Omelette
Tomato, Parsley, Cheddar Cheese, Basil, Green Chilies, Onions, Two Herb Bread Slices
₨555.56 - -

Eggs Benedict

Egg Benedict Smoke Salmon
Mini Burger Bun, Two Poached Eggs, Hollandaise sauce, Smoked Salmon, Grilled Tomato
₨811.97 - -
Egg Benedict Chicken Sausage
Mini Burger Bun, Two Poached Eggs, Hollandaise Sauce, Two Chicken Sausages, Grilled Tomato.
₨589.74 - -
Egg Benedict Chicken Bacon
Mini Burger Bun, Two Poached Eggs, Hollandaise Sauce, Chicken Bacon, Grilled Tomato.
₨589.74 - -
Egg Benedict Spinach
Mini Burger Bun, Two Poached Eggs, Hollandaise Sauce, Spinach, Button Mushroom.
₨555.56 - -

All Day Waffles

Waffles with Butter
Waffle , Butter
₨470.09 - -
Waffles with Chicken
Mayonnaise chicken, gherkin, cucumber, and tomato.
₨787.04 +₨60.54 +8.33%
Waffles Chicken
Mayo Chicken,Waffle, Tomato, Cucumber.
₨700.85 - -
Waffles with Spicy Tuna
spicy tuna, gherkin, cucumber, and tomato.
₨787.04 +₨60.54 +8.33%
Waffles Spicy Tuna
Spicy Tuna, Waffle
₨700.85 - -
Waffles with Smoked Salmon
Smoked salmon, cucumber, and tomato.
₨1,212.96 +₨93.30 +8.33%
Waffles Smoked Salmon
Smoked Salmon, Waffle, Tomato, Cucumber.
₨1,094.02 - -
Waffles with Egg and Pol Sambol
Two fried eggs and coconut sambol.
₨703.70 +₨54.13 +8.33%
Waffles Egg Pol Sambol
Two Fried Eggs, Coconut Sambol, Waffle.
₨623.93 - -
Waffles with Strawberries and Cream (All Day Waffles) ₨768.52 - -
Strawberry and Cream Waffles
Waffle, Three Fresh sliced Strawberries, Whipped Cream, Chocolate Sauce
₨683.76 - -
Waffle with Ice Cream
Two ice cream scoops, icing sugar, whipped cream, and chocolate sauce.
₨750.00 +₨57.69 +8.33%
Charcoal Waffle with Smoke Salmon
Charcoal Waffle, Cream Cheese, Smoked Salmon, Lemon Slices
₨1,153.85 - -
Nutella Royale Waffle
Nutella spread, whipped cream, and freshly cut strawberries.
₨1,185.19 +₨91.17 +8.33%
Crispy Chicken Charcoal Waffle
Charcoal Waffle, Crispy Chicken, Cheese Sauce.
₨811.97 - -
Charcoal Waffles with Smoked Salmon and Cream Cheese
Charcoal waffle and smoked salmon with cream cheese.
₨1,277.78 +₨98.29 +8.33%
Waffles With Ice Cream
Waffle, Chocolate Ice Cream, Fresh Cream, Chocolate Sauce.
₨666.67 - -
Charcoal Waffles with Fried Chicken (All Day Waffles) ₨907.41 +₨69.80 +8.33%
Charcoal Waffles with Ice Cream ₨814.81 +₨62.67 +8.33%

Breakfast Specials

American Breakfast with Chicken Sausage
Eggs your way, two chicken sausages, button mushroom, three pancakes, and butter.
₨851.85 +₨65.53 +8.33%
American Breakfast with Smoked Salmon (Breakfast Specials) ₨1,277.78 +₨98.29 +8.33%
English Breakfast (Breakfast Specials) ₨1,212.96 - -
Breakfast Burger
Charcoal burger bun, viet slaw, fried egg, chicken bacon, and chilli oil.
₨712.96 +₨54.84 +8.33%
Chilli Scramble
Bread slices, scramble eggs, chilli oil, and chili chicken crumb.
₨641.03 +₨25.65 +4.17%

Omelettes

Cheddar Cheese Omelette (Omelettes) ₨629.63 +₨48.43 +8.33%
Grilled Chicken Omelette
Tomato, parsley, cheddar cheese, basil, green chilli, onions, grilled chicken pieces, and bread slices.
₨629.63 +₨48.43 +8.33%
Minced Beef Omelette
Minced beef, tomato, parsley, cheddar cheese, basil, green chilli, onions, and bread slices.
₨629.63 +₨48.43 +8.33%

Pancakes

Pancakes with Strawberries and Fresh Cream
Small stack pancakes, icing sugar, three fresh sliced strawberries, whipped cream, and chocolate sauce.
₨712.96 +₨54.84 +8.33%
Pancakes with Maple Syrup
Small stacked pancake, icing sugar, and maple syrup.
₨694.44 +₨53.41 +8.33%
Pancakes with Blueberry and Cream Cheese
Small stack pancakes, icing sugar, blueberry sauce, cream cheese, and blueberry puree.
₨851.85 +₨65.53 +8.33%
Pancakes with Butter
Small stack pancake, icing sugar, and butter.
₨537.04 +₨41.31 +8.33%

Sandwiches

Chicken and Sweet Corn Sandwich
White or brown ciabatta bread, mayonnaise chicken, sweet corn, and chilli.
₨666.67 - -
Chicken Sweet Corn Sandwich
Mayo Chicken, Sweet Corn, Chilies, Ciabatta Bread White Or Brown.
₨641.03 - -
BBQ Chicken Sandwich
White or brown ciabatta bread, grilled BBQ chicken with iceberg lettuce, and sliced tomato.
₨722.22 +₨55.55 +8.33%
Pol Sambal and Cheese Sandwich
Two Fried Eggs, Coconut Sambol, Sliced Cheese, Ciabatta Bread White Or Brown.
₨623.93 - -
Spicy Tuna Sandwich
White or brown ciabatta bread, spicy tuna, green chilies, and onions.
₨759.26 +₨58.41 +8.33%
Tandoori Chicken Sandwich
White or brown ciabatta bread, pulled tandoori chicken, and iceberg lettuce.
₨722.22 +₨55.55 +8.33%
Cheesy Egg and Pol Sambol Sandwich
White or brown ciabatta bread, two fried egg, coconut sambol, and sliced cheese.
₨703.70 +₨54.13 +8.33%
BBQ Chicken Sandwich (Sandwiches)
Grilled BBQ Chicken, Ice burg, Tomato
₨641.03 - -

Pasta

Creamy Chicken Pasta CB
Alfredo Sauce, Herb Chicken, Button Mushrooms, Basil, Parmesan Cheese, Penne Or Spaghetti Pasta .
₨940.17 - -
Creamy Prawn Pasta CB
Alfredo Sauce, Prawns, Basil, Parmesan Cheese, Penne Or Spaghetti Pasta
₨1,068.38 - -
Prawn Pasta TB
Marinara Sauce, Prawns, Basil, Parmesan Cheese, Penne Or Spaghetti Pasta.
₨897.44 - -
Chicken Pasta TB
Marinara Sauce, Herb Chicken, Basil, Parmesan Penne Or Spaghetti Pasta.
₨846.15 - -
Vegetarian Pasta TB
Marinara Sauce, Zucchini, Bell Pepper, Button Mushrooms, Basil, Parmesan Cheese, Penne Or Spaghetti Pasta.
₨803.42 - -
Bolognese Pasta
Spaghetti, Minced Beef, Bolognese Sauce, Basil, Parmesan
₨811.97 - -
Lasagne (Vegetable)
Eggplant, Zucchini, Onions, Garlic, Potato, Bay Leaves, Basil, Marinara sauce, Alfredo sauce, Mozzarella Cheese.
₨837.61 - -
Lasagne (Chicken)
Minced Chicken, Zucchini, Onions, Garlic, Potato, Bay Leaves, Basil, Marinara sauce, Alfredo sauce, Mozzarella Cheese.
₨837.61 - -
Lasagne (Beef)
Minced Beef, Eggplant, Zucchini, Onions, Garlic, Potato, Bay Leaves, Basil, Marinara sauce, Alfredo Sauce, Mozzarella Cheese.
₨837.61 - -
Smoked Salmon Pasta
Alfredo Sauce, Smoked Salmon, Basil, Parmesan Cheese, Penne Or Spaghetti Pasta.
₨1,094.02 - -
Pesto Based Prawn Pasta
Pesto Sauce, Prawns, Basil, Parmesan Cheese, Penne Or Spaghetti Pasta.
₨982.91 - -
Pesto Based Chicken Pasta
Pesto Sauce, Herb Chicken, Basil, Parmesan Cheese, Penne Or Spaghetti Pasta.
₨811.97 - -

Salad

Smoked Salmon Caesar Salad
Ice Burg Lettuce, Smoked Salmon, Boiled Egg, Parmesan Cheese, Croutons, Caesar Dressing.
₨1,042.74 - -

Bites

Crispy Chicken Strips (Bites) ₨611.11 +₨47.01 +8.33%
Chunky Chips
Chips and tomato sauce.
₨574.07 +₨44.16 +8.33%
Chunky Chips (French Fries) ₨504.27 - -
Potato Wedges
Wedges and tomato sauce.
₨564.81 +₨43.44 +8.33%
Churros with Chocolate Sauce
Churros, icing sugar, and chocolate sauce.
₨481.48 +₨37.04 +8.33%
Mozzarella Sticks (Bites) ₨657.41 +₨50.57 +8.33%
Cheese Toast
Toast and green chillies.
₨574.07 +₨44.16 +8.33%
Red Velvet Churros With Chocolate Sauce ₨418.80 - -
Prawn Toast ₨666.67 +₨51.29 +8.33%

Salads

Garden Salad
Bell pepper, cucumber, tomato, olives, onions, parmesan, and croutons.
₨722.22 +₨55.55 +8.33%
Egg Caesar Salad
Egg, iceberg lettuce, parmesan, and croutons.
₨648.15 +₨49.86 +8.33%
Chicken Caesar Salad
Egg, iceberg lettuce, lemon chicken, parmesan, and croutons.
₨787.04 +₨60.54 +8.33%
Salmon Caesar Salad
Egg, iceberg lettuce, smoked salmon, parmesan, and croutons.
₨1,157.41 +₨89.03 +8.33%

Pastas

Vegetable Lasagna
Eggplant, zucchini, onions, garlic, potato, bay leaves, basil, marinara sauce, alfredo sauce, and mozzarella cheese.
₨935.19 +₨71.94 +8.33%
Chicken Lasagna
Minced chicken, zucchini, onions, garlic, potato, bay leaves, basil, marinara sauce, alfredo sauce, and mozzarella cheese.
₨935.19 +₨71.94 +8.33%
Beef Lasagna
Minced beef, eggplant, zucchini, onions, garlic, potato, bay leaves, basil, marinara sauce, alfredo sauce, and mozzarella cheese.
₨935.19 +₨71.94 +8.33%
Creamy Chicken Pasta
Alfredo sauce, herb chicken, button mushrooms, basil, and parmesan.
₨1,046.30 +₨80.49 +8.33%
Creamy Prawn Pasta (Pastas) ₨1,185.19 +₨91.17 +8.33%
Cream Base Smoke Salmon Pasta
Alfredo sauce, smoked salmon, olives, basil, and parmesan.
₨1,119.66 - -
Smoke Salmon Pasta ₨1,212.96 - -
Tomato Base Prawn Pasta
Marinara sauce, prawns, basil, and parmesan.
₨923.08 - -
Prawn Pasta ₨1,000.00 - -
Tomato Base Chicken Pasta
Marinara sauce, herb chicken, button mushrooms, basil, and parmesan.
₨871.79 - -
Chicken Pasta ₨944.44 - -
Beef Bolognese
Spaghetti, minced beef, bolognese sauce, basil, and parmesan.
₨907.41 +₨69.80 +8.33%
Vegetarian Pasta
Marinara sauce, zucchini, bell pepper, button mushrooms, basil, and parmesan.
₨898.15 +₨69.09 +8.33%
Pesto Prawn Pasta
Pesto sauce, prawns, basil, and parmesan.
₨1,092.59 +₨84.04 +8.33%
Pesto Chicken Pasta
Pesto sauce, herb chicken, basil, and parmesan.
₨907.41 +₨69.80 +8.33%

Burger Specials

Chicken Paprika Burger
Buttermilk Batter Chicken, Paprika, Gherkins, Potato wedges, coleslaw Salad, Mini Burger Bun
₨760.68 - -
Ferro Lavish ₨940.17 - -

Soups

White Asparagus Soup
Soup and croutons.
₨620.37 +₨47.72 +8.33%
Cream of Chicken Soup ₨620.37 +₨47.72 +8.33%
Prawn Soup ₨712.96 +₨54.84 +8.33%

Dessert

Blueberry Cheese Cake ₨615.38 - -
Double Chocolate Cheese Cake ₨641.03 - -
Red Velvet Cheese Cake ₨615.38 - -
Oreo Cheese Cake ₨589.74 - -
Brownie (Dessert) ₨299.15 - -
Classic Chocolate Cake ₨589.74 - -
Chocolate Chips Cookie ₨247.86 - -
Strawberry Tres Leche ₨615.38 - -
Classic Chocolate Biscuit Pudding ₨512.82 - -
White Chocolate Mixed Berries Pudding ₨470.09 - -
Fudge Cake ₨529.91 - -

Quiche

Vegetable Quiche
Onion and spinach.
₨410.26 +₨25.64 +6.67%
Chicken Quiche
Onion, chicken, and mushrooms.
₨435.90 +₨25.64 +6.25%

Signature Tea

Standard 36 Powder Milk  ₨410.26 - -
Standard 36 Condensed Milk ₨410.26 - -
Standard 66 Black Tea ₨341.88 - -

Desserts

Chocolate Chip Cookie ₨296.30 +₨22.80 +8.34%
White Chocolate Mixed Berry Biscuit Pudding ₨537.04 +₨41.31 +8.33%
Oats and Raisins Cookie ₨213.68 -₨0.07 -0.03%
Salted Caramel Biscuit Pudding ₨601.85 +₨106.12 +21.41%
Chocolate Biscuit Pudding ₨583.33 +₨87.60 +17.67%
Brownie ₨351.85 +₨27.06 +8.33%
Tiramisu Cake
Per slice.
₨694.44 +₨53.41 +8.33%
Double Chocolate Cheesecake ₨722.22 +₨55.55 +8.33%
Oreo Cheesecake ₨666.67 +₨51.29 +8.33%
Blueberry Cheesecake ₨694.44 +₨53.41 +8.33%
Red Velvet Cake ₨694.44 +₨53.41 +8.33%
Black Forest Cake ₨694.44 +₨53.41 +8.33%
Double Chocolate Cheesecake ( Full Cake )
Whole cake.
₨4,212.96 +₨324.07 +8.33%
Strawberry Tres Lychee ₨641.03 - -
Blueberry Cheesecake ( Full Cake ) ₨4,212.96 +₨324.07 +8.33%
Black Forest Cake ( Full Cake ) ₨4,212.96 +₨324.07 +8.33%
Oreo Chees Cake ( Full Cake ) ₨3,935.19 +₨302.71 +8.33%
Chocolate Chip Cake ( Full Cake ) ₨3,376.07 - -
Tiramisu Cake ( Full Cake ) ₨3,935.19 +₨302.71 +8.33%
Strawberry Tres Lychee ( Full Cake ) ₨3,632.48 - -
Red Velvet Cake ( Full Cake ) ₨3,935.19 +₨302.71 +8.33%
Toffee Nut Almond Cheesecake ₨694.44 - -
Love Cake
Butter, Sugar, Eggs, Flour, Pumpkin Preserves, Cashews, Rulang, Almond Essence, Cinnamon Powder, Baking Powder
₨1,138.89 - -
Chocolate Crinkle Cookies (Desserts) ₨657.41 - -
Toffee Nut Almond Cheese Cake (Full Cake)
Whole Cake
₨4,212.96 - -

Regional Tea

Ruhuna Regional Tea ₨299.25 - -
Uva Regional Tea ₨299.25 - -
Nuwara Eliya Regional Tea ₨299.25 - -
Dimbula Regional Tea ₨299.25 - -
Kandy Regional Tea ₨299.25 - -

Black Tea

Standard 66 (Plain Tea) ₨388.89 +₨29.92 +8.33%
Standard 36 (Milk Tea) (Black Tea) ₨462.96 +₨35.61 +8.33%
Chai Latte ₨564.81 +₨43.44 +8.33%
Forest Berry Black Tea ₨435.19 +₨33.48 +8.33%
Natural Ginger Black Tea ₨435.19 +₨33.48 +8.33%
Earl Grey Black Tea ₨435.19 +₨33.48 +8.33%
Iced Blackcurrant Black Tea ₨518.52 +₨39.89 +8.33%
Iced Strawberry Black Tea (Black Tea) ₨518.52 +₨39.89 +8.33%
Iced Peach Black Tea ₨555.56 +₨42.74 +8.33%
Iced Lemon Black Tea ₨518.52 +₨39.89 +8.33%
Iced Thai Milk Tea ₨462.96 +₨35.61 +8.33%

Speciality Tea

Silver Tip  ₨495.73 - -
Rooibos Herbal Tea ₨384.62 - -
Lemongrass Herbal Tea ₨384.62 - -
Chamomile Herbal Tea ₨384.62 - -

Green Tea

Ceylon Green Tea ₨407.41 +₨31.34 +8.33%
Apple Cinnamon Green Tea ₨435.19 +₨33.48 +8.33%
Apple and Cinnamon Green Tea ₨384.62 - -
Jasmine Green Tea ₨435.19 +₨33.48 +8.33%
Soursop Lychee Green Tea ₨435.19 +₨33.48 +8.33%
Mint and Chocolate Green Tea ₨435.19 +₨33.48 +8.33%
Iced Mojito Green Tea ₨518.52 +₨39.89 +8.33%
Iced Soursop Lychee Green Tea ₨518.52 +₨39.89 +8.33%

Cheese Tea

French Vanilla Cheese Tea ₨620.37 +₨47.72 +8.33%
Mixed Berry Cheese Tea (Cheese Tea) ₨620.37 +₨47.72 +8.33%
Mint and Jasmine Cheese Tea ₨555.56 +₨42.74 +8.33%

Premium Tea

Matcha Frappe ₨620.37 +₨47.72 +8.33%
Matcha Latte (Premium Tea) ₨518.52 - -
Silver Tips Premium Tea ₨555.56 +₨42.74 +8.33%
Herbal Tea ₨435.19 +₨33.48 +8.33%

Iced Green Tea

Mojito Iced Tea ₨461.54 - -
Soursop Lychee Green Tea (Iced Green Tea) ₨461.54 - -

Iced Black Tea

Blackcurrant Iced Tea ₨461.54 - -
Lemon Iced Tea (Iced Black Tea) ₨461.54 - -
Peach Iced Tea ₨495.73 - -
Strawberry Iced Tea ₨461.54 - -

Juices

Orange Juice ₨648.15 +₨49.86 +8.33%
Lime Juice ₨518.52 +₨39.89 +8.33%
King Coconut Juice ₨407.41 +₨31.34 +8.33%
Ginger Beer ₨555.56 +₨42.74 +8.33%
Fresh Apple Juice ₨685.19 - -

Specials

Ferrero Lavish (Specials) ₨1,037.04 +₨79.78 +8.33%
Double Decker Chicken Burger
Iceberg lettuce, tomato, gherkins, fried chicken, BBQ sauce, and chunky fries.
₨1,185.19 +₨91.17 +8.33%
Signature Chicken Burger
Iceberg lettuce, onion rings, fried egg, chicken patty, relish, cheese sauce, and potato wedges.
₨1,277.78 +₨98.29 +8.33%
Strawberry Cocoa Lavish ₨935.19 +₨71.94 +8.33%
Strawberry Coco Lavish  ₨846.15 - -
Cheesecake Lavish ₨898.15 +₨69.09 +8.33%
Signature Beef Burger
Iceberg lettuce, fresh onion rings, fried egg, beef patty, slice cheese, thousand Island sauce, and potato wedges.
₨1,231.48 +₨94.73 +8.33%
Fish amd Chips
Iceberg lettuce, deep fried mullet, chunky chips, aioli sauce, and lime slice.
₨863.25 - -
Hot Chocolate with Cream ₨657.41 +₨50.57 +8.33%
Cheese Cake Lavish ₨811.97 - -
Fish and Chips ₨935.19 +₨97.58 +11.65%
Cashew Caramel Lavish ₨811.97 - -
Popcorn Lavish ₨898.15 +₨69.09 +8.33%
Vegan Burger
Iceberg lettuce, polos patty, and potato wedges with tomato sauce.
₨814.84 +₨62.70 +8.34%
Chicken Paprika Burger
Buttermilk batter chicken, paprika, gherkins, potato wedges, and coleslaw.
₨851.85 +₨65.53 +8.33%
Cashew Cashew Caramel Lavish ₨898.15 +₨69.09 +8.33%
Cookies and Cream ₨712.96 +₨54.85 +8.33%
Baked Peri Peri Chicken Veggies
Carrot Puree, Chicken Breast, Roasted Potato, Red Bell Paper, Green Zucchini, Peri Peri, Vegetable oil, Rosemary, Salt.
₨666.67 - -
Peanut Butter Chicken Burger
Spicy fried chicken with peanut butter sauce, coriander and onion and potato wedges on side.
₨842.59 +₨64.81 +8.33%
Sriracha Fish Burger (Specials) ₨851.85 +₨65.53 +8.33%
Siracha Fish Burger
White Fish Filet (Lime Zest,Salt & Pepper) , Lemon, Burger Bun, Potato Wedges, Siracha Mayo.
₨760.68 - -
Caramel Frappe ₨805.56 +₨61.97 +8.33%
Portugese Grilled Chicken
Portuguese spiced chicken breast, roasted vegetables, and carrot puree.
₨750.00 +₨57.69 +8.33%
Mocha Frappe ₨805.56 +₨61.97 +8.33%

Hot Espresso

Condensed Milk Coffee ₨620.37 +₨47.72 +8.33%
Cappuccino (Hot Espresso) ₨611.11 - -
Cafe Latte ₨611.11 +₨47.01 +8.33%
Americano ₨564.81 +₨43.44 +8.33%
Cafe Mocha ₨648.15 +₨49.86 +8.33%
Double Espresso ₨435.19 +₨33.48 +8.33%
Vietnamese Egg Coffee ₨509.26 +₨22.08 +4.53%
Egg Coffee ₨527.78 +₨57.69 +12.27%

Cold Espresso

Iced Coffee ₨620.37 +₨47.72 +8.33%
Iced Latte ₨611.11 +₨47.01 +8.33%
Iced Cappuccino ₨611.11 +₨47.01 +8.33%
Iced Americano ₨564.81 +₨43.44 +8.33%

Classics

Chocolate Milkshake (Classics) ₨589.74 - -
Chocolate Milkshake ₨657.41 +₨50.57 +8.33%
Strawberry Milkshake ₨657.41 +₨50.57 +8.33%
Vanilla Milkshake ₨657.41 +₨50.57 +8.33%
Mint and Chocolate ₨615.38 - -
Peanut Butter Milkshake ₨712.96 +₨54.84 +8.33%
Nutella Milkshake ₨759.26 +₨58.41 +8.33%
Mint Chocolate Milkshake ₨685.19 +₨52.71 +8.33%

Other

Mineral Water ₨85.50 - -

Add-Ons

Butter
Butter
₨42.74 - -
Fried egg ₨85.47 - -
Cheese ₨128.21 - -
Garlic Sausage ₨128.21 - -
Nutella ₨239.32 - -
Fresh Strawberry ₨239.32 - -
Caramel Sauce ₨128.21 - -
Hazelnut Syrup ₨102.56 - -
Fresh Cream ₨128.21 - -
Maple Syrup ₨128.21 - -
Vanilla Syrup ₨102.56 - -

Tea Avenue Full Cakes

Blueberry Cheese Cake (Tea Avenue Full Cakes) ₨3,846.15 - -
Oreo Cheese Cake (Tea Avenue Full Cakes) ₨3,589.74 - -
Double Chocolate Cheese Cake (Tea Avenue Full Cakes) ₨3,846.15 - -
Black Forest Cake (Tea Avenue Full Cakes) ₨3,846.15 - -
Tiramisu Cake (Tea Avenue Full Cakes) ₨3,589.74 - -
Strawberry Tres Leche (Tea Avenue Full Cakes) ₨3,589.74 - -
Classic Chocolate Cake (Tea Avenue Full Cakes) ₨3,333.33 - -

Cheese Teas

Mint Jasmine Cheese Tea ₨495.73 - -

Summer Pancakes Menu

Cupcake Glaze
Four Small Stack Pan cakes, Sprinkles, Whipped Cream, Icing Sugar.
₨581.20 - -
Simply Strawberries
Four Small Stack Pan cakes, Three Fresh Strawberries, Whipped Cream, Icing Sugar, Strawberry Puree.
₨581.20 - -
Banana & Maple Syrup
Four Small Stack Pan cakes, Sliced Banana, Whipped Cream, Icing Sugar, Maple Syrup.
₨581.20 - -
වියාචනය: ප්‍රයිස්ලිස්ටෝ විසින් ස්ථානීය චාරිකා, ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවි සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍ය මිල තොරතුරු රැස් කරයි. මෙම වෙබ් පිටුවේ වාර්තා වී ඇති මිල ගණන් එම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් ලබා ගනී. ස්වාභාවිකවම, මෙම වෙබ් අඩවියේ වාර්තා වී ඇති මිල වර්තමාන නොවිය හැකි අතර, ලබා දී ඇති ව්‍යාපාරික වෙළඳ නාමයක සියලුම ස්ථානවලට අදාළ නොවනු ඇත. වත්මන් මිලකරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ කැමති තනි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අමතන්න.
Back to Top