Dairy Queen ລາຄາເມນູ (LA)

ລາຄາທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ
PriceListo ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Dairy Queen (LA)
ແກ້ໄຂໂດຍ: ພະນັກງານບັນນາທິການ
ອັບເດດເມື່ອ: September 27, 2022
ທ່ານກໍາລັງເບິ່ງ Dairy Queen (LA) ລາຄາຢືນຢັນໂດຍ PriceListo ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕໍ່ໄປນີ້:
Keosamphanh Village, Pakse District, Champasack Province, Pakse, 16000 LA 8562056636995
ລາຄາສະແດງຢູ່ໃນ: LAK
ເບຕ້າ ຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ສະແດງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບັນທຶກທີ່ຜ່ານມາແລະສຸດທ້າຍໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ. ບັນທຶກທັງສອງສາມາດມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະດັ່ງນັ້ນ, ຄວນໃຊ້ເປັນການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.
ລາຍການ ລາຄາ ປ່ຽນແປງ

ປະເພດຮ໋ອດດ໋ອກ

ຮ໊ອດດ໋ອກດັບເປີ້ນຊີສ໌
ເຂົ້າຈີ່ໃສ່ໄສ້ກອກຮ໊ອດດ໋ອກ ໂຮຍດ້ວຍຊີສ໌ ໂອເວີໂຫຼດ
₭39,000.00 - -
ຊິລລິ ຊີສ໊ ຮ໊ອດດ໋ອກ
ເຂົ້າຈີ່ໃສ່ໄສ້ກອກຮ໊ອດດ໋ອກ ລາດຊ໊ອດໄກ່ໃສ່ໝາກເຜັດ ໂຮຍດ້ວຍຊີສ
₭35,000.00 - -
ຮ໋ອດດ໋ອກຊີສ
ເຂົ້າຈີ່ໃສ່ໄສ້ກອກຮ໊ອດດ໋ອກ ໂຮຍດ້ວຍຊີດສ໌
₭30,000.00 - -
ຮ໊ອດດ໋ອກຊິລລິ
ເຂົ້າຈີ່ໃສ່ໄສ້ກອກຮ໊ອດດ໋ອກ ລາດຊ໊ອດໄກ່ໃສ່ໝາກເຜັດ
₭30,000.00 - -
ຮ໊ອດດ໋ອກອໍຣິຈິນໍລ
ເຂົ້າຈີ່ໃສ່ໄສ້ກອກຮ໊ອດດ໋ອກ
₭27,000.00 - -

ໂນເວວທີ້

ດີຄິວ ແຊນວິດ (ກະແລັມຄຸກກີ້ແຊັນດ໌ວິຈ໌ກະແລັມລົດວະນິລາ- 6 ອັນໃນ 1 ກ່ອງ)
ກະແລັມຄຸກກີ້ແຊນວິດລົດວະນິລາ
₭85,000.00 - -
ດີຄິວ ແຊນວິດ (ກະແລັມຄຸກກີ້ແຊັນດ໌ວິຈ໌ກະແລັມລົດວະນິລາ- 1 ອັນ) ₭15,000.00 - -
ດີລລີບາຣ (6 ອັນໃນ 1 ກ໋ອງ)
ກະແລັມເປັນໄມ້ເຄືອບຊ໋ອກໂກແລັດ
₭75,000.00 - -
ດີລລີບາຣ (1 ອັນ) ₭13,000.00 - -

ບຣິດສາດ

ບຣິດສາດ ຄາລາເມລ໊ປ໊ອບຄອນ - ໃຫຍ່
ບຣິດສາດ® ຄາລາເມລ໊ປ໊ອບຄອນເນື້ອກະແລັມນຽນນຸ້ມປັ່ນເຂົ້າກັບວາຟເຟີລ ລົງຕົວ ກອບ ພ້ອມຊອດຄາລາເມລ໊ເຕັມເມັດ
₭59,000.00 - -
ບຣິດສາດ ຊ໊ອກໂກແລັດປ໊ອບຄອນ - ໃຫຍ່
ບຣິດສາດ® ຊ໊ອກໂກແລັດປ໊ອບຄອນເນື້ອກະແລັມນຽນນຸ້ມປັ່ນເຂົ້າກັບວາຟເຟີລ ລົງຕົວ ກອບ ພ້ອມຊ໊ອກໂກແລັດ
₭59,000.00 - -
ວະນິລາເພລນ
ກະແລັມວະນິລາ ລຂະໜາດກັບບ້ານ ຂະໜາດ 453 ກຣາມ
₭39,000.00 - -
ບຣີດສາດ ໂອຣີໂອ້ - ໃຫຍ່
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຄຸກກີ້ໂອຣີໂອ້® ຂະໜາດ 16 ອອນ
₭49,000.00 - -
ບຣິດສາດ ໂອຣິໂອ້ ນ້ອຍ
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຄຸກກີ້ໂອຣິໂອ້® ຂະໜາດ 8 ອອນ
₭29,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຄິດແຄັດ - ໃຫຍ່
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ ແລະ ຄິດແຄັດ® 16 ອອນ
₭49,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຄິດແຄັດ - ນ້ອຍ
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ ແລະ ຄິດແຄັດ® ຂະໜາດ 8 ອອນ
₭29,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຄັອບຟີ້ ໂອຣີໂອ້ - ໃຫຍ່
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຄຸກກີ້ໂອຣີໂອ້® ແລະ ກາເຟ ຂະໜາດ 16 ອອນ
₭49,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຄັອບຟີ້ ໂອຣີໂອ້ ນ້ອຍ
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຄຸກກີ້ໂອຣີໂອ້® ແລະ ກາເຟ ຂະໜາດ 8 ອອນ
₭29,000.00 - -
ບຣິດສາດ ຊ໋ອກໂກແລັດໂຄເວີເຣດສະຕໍເບີຣີ້ - ໃຫຍ່
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊ໋ອດຊ໋ອກໂກແລັດຊັງ ແລະ ສະຕໍເບີຣີ້ ຂະໜາດ 16 ອອນ
₭49,000.00 - -
ບຣິດສາດ ຊ໋ອກໂກແລັດໂຄເວີເຣດສະຕໍເບີຣີ້ - ນ້ອຍ
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊ໋ອດຊ໋ອກໂກແລັດຊັງ ແລະ ສະຕໍເບີຣີ້ ຂະໜາດ 8 ອອນ
₭29,000.00 - -
ບຣີດສາດ ສະຕໍຣ໌ເບີຣີ້ ໂອຣີໂອ້ - ໃຫຍ່
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຄຸກກີ້ໂອຣີໂອ້® ແລະ ສະຕໍຣ໌ເບີຣີ້ ຂະໜາດ 16 ອອນ
₭49,000.00 - -
ບຣີດສາດ ສະຕໍຣ໌ເບີຣີ້ ໂອຣີໂອ້ - ນ້ອຍ
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຄຸກກີ້ໂອຣີໂອ້® ແລະ ສະຕໍຣ໌ເບີຣີ້ ຂະໜາດ 8 ອອນ
₭29,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຊ໊ອກໂກແລັດ ໂອຣີໂອ້ - ໃຫຍ່
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຄຸກກີ້ໂອຣີໂອ້® ແລະ ຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ ຂະໜາດ 16 ອອນ
₭49,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຊ໊ອກໂກແລັດ ໂອຣີໂອ້ - ນ້ອຍ
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຄຸກກີ້ໂອຣີໂອ້® ແລະ ຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ ຂະໜາດ 8 ອອນ
₭29,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຊາຂຽວ ອາລ໌ມັອນ - ໃຫຍ່
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊາຂຽວ ແລະ ອາລ໌ມັອນ ຂະໜາດ 16 ອອນ
₭49,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຊາຂຽວ ອາລ໌ມັອນ - ນ້ອຍ
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊາຂຽວ ແລະ ອາລ໌ມັອນ ຂະໜາດ 8 ອອນ
₭29,000.00 - -
ບຣີດສາດຄາລາເມລ໌ ອາລ໌ມັອນ - ໃຫຍ່
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຄາຣາເມລ໌ ແລະ ອາລ໌ມັອນ ຂະໜາດ 16 ອອນ
₭49,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຄາລາເມລ໌ ອາລ໌ມັອນ - ນ້ອຍ
ບຣີດສາດ® ຄາລາເມລ໌ ອາລ໌ມັອນ ຂະໜາດ 8 ອອນ
₭29,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຊາຂຽວ ຊ໊ອກໂກຊັງ - ໃຫຍ່
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊາຂຽວ ແລະ ຊ໊ອກໂກ ຊັງ ຂະໜາດ 16 ອອນ
₭49,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຊາຂຽວ ຊ໊ອກໂກຊັງ - ນ້ອຍ
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊາຂຽວ ແລະ ຊ໊ອກໂກ ຊັງ ຂະໜາດ 8 ອອນ
₭29,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຊ໊ອກໂກແລັດ ເອັກສ໌ຕຣີມ - ໃຫຍ່
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ ແລະ ບຣາວນີ່ ຂະໜາດ 16 ອອນ
₭49,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຊ໊ອກໂກແລັດ ເອັກສ໌ຕຣີມ - ນ້ອຍ
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ ແລະ ບຣາວນີ່ ຂະໜາດ 8 ອອນ
₭29,000.00 - -
ບຣີດສາດ ບຣາວນີ່ ເທັມເທເຊິນ - ໃຫຍ່
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ, ບຣາວນີ່ ແລະ ອາລ໌ມັອນ ຂະໜາດ 16 ອອນ
₭49,000.00 - -
ບຣີດສາດ ບຣາວນີ່ ເທັມເທເຊິນ - ນ້ອຍ
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ, ບຣາວນີ່ ແລະ ອາລ໌ມັອນ ຂະໜາດ 8 ອອນ
₭29,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຄາປູຊີໂນ ອາລ໌ມັອນ - ໃຫຍ່
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ, ກາເຟ ແລະ ອາລ໌ມັອນ 16 ອອນ
₭49,000.00 - -
ບຣີດສາດ ຄາປູຊີໂນ ອາລ໌ມັອນ - ນ້ອຍ
ກະແລັມວະນິລາ ປັ່ນກັບຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ, ກາເຟ ແລະ ອາລ໌ມັອນ ຂະໜາດ 8 ອອນ
₭29,000.00 - -

ປະເພດເຄັກ

ບຣິດສາດ ຊ໊ອກໂກແລັດຄິດແຄັດເຄັກ ໃຫຍ່
ເຄັກກະແລັມປະສົມກັບ ກະແລັມວະນິລາ ແລະ ບຣິດສາດ ຊ໊ອກໂກແລັດຄິດແຄັດ 3.5 ປອນ
₭299,000.00 - -
ບຣິດສາດ ຊ໊ອກໂກແລັດໂຄເວີເຣດສະຕໍຣ໌ເບີຣີ້ເຄັກ ໃຫຍ່
ເຄັກກະແລັມປະສົມກັບ ກະແລັມວະນິລາ ແລະ ບຣິດສາດ ຊ໊ອກໂກແລັດໂຄເວີເຣດສະຕໍຣ໌ເບີຣີ້ 3.5 ປອນ
₭299,000.00 - -
ບຣິດສາດ ໂອຣິໂອ້ເຄັກ ໃຫຍ່
ເຄັກກະແລັມປະສົມກັບ ກະແລັມວະນິລາ ແລະ ບຣິດສາດໂອຣິໂອ້ 3 ປອນ
₭299,000.00 - -

ອາກຕິກ ລັສ໌

ອາກຕິກລັສ໌ບຣູຣາສເບີຣີ້
ເຄື່ອງດື່ມ ລົດຊາດຣາສເບີຣີ້
₭13,000.00 - -
ອາກຕິກລັສ໌ສະຕໍເບີຣີ້ກີວີ່
ເຄື່ອງດື່ມ ລົດຊາດສະຕໍເບີຣີ້ ແລະ ກີວີ່
₭13,000.00 - -
ອາກຕິກລັສ໌ເລມ້ອນລາມ໌
ເຄື່ອງດື່ມ ລົດຊາດໝາກນາວຂຽວ
₭13,000.00 - -

ດີຄິວ ເຟບເປ້

ໂອຣິໂອ້ເຟບເປ້
ເຄື່ອງດື່ມປັ່ນກາແລັມວະນິລາໃສ່ຄຸກກີ້ໂອຣີໂອ້ພ້ອມວິບຄີມ
₭30,000.00 - -
ມ໋ອກຄາເຟບເປ້
ເຄື່ອງດື່ມປັ່ນກາແລັມວະນິລາໃສ່ກາເຟ ແລະ ຊອກໂກແລັດພ້ອມວິບຄີມ
₭30,000.00 - -
ກຣີນທີເຟບເປ້
ເຄື່ອງດື່ມປັ່ນກາແລັມວະນິລາໃສ່ຊາຂຽວພ້ອມວິບຄີມ
₭30,000.00 - -
ດັບໂບ້ຊ໋ອກໂກ້ແລັດເຟບເປ້
ເຄື່ອງດື່ມປັ່ນກາແລັມວະນິລາໃສ່ຄຸກກີ້ຊອກໂກແລັດ ແລະ ຊອກໂກແລັດພ້ອມວິບຄີມ
₭30,000.00 - -
ຄາປູຊີໂນ້ເຟບເປ້
ເຄື່ອງດື່ມປັ່ນກາແລັມວະນິລາໃສ່ກາເຟພ້ອມວິບຄີມ
₭30,000.00 - -
ຄາຣາເມວເຟບເປ້
ເຄື່ອງດື່ມປັ່ນກາແລັມວະນິລາໃສ່ຄາລາເມວ ແລະ ຊອກໂກແລັດພ້ອມວິບຄີມ
₭30,000.00 - -
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: PriceListo ລວບລວມຂໍ້ມູນລາຄາຕົວຈິງຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນການໄປຢ້ຽມຢາມ, ເວັບໄຊທ໌ທຸລະກິດແລະການສໍາພາດທາງໂທລະສັບ. ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນຫນ້າເວັບນີ້ມາຈາກຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍແຫຼ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ຕາມທໍາມະຊາດ, ລາຄາທີ່ລາຍງານຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນປະຈຸບັນ, ແລະອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບທຸກສະຖານທີ່ຂອງຍີ່ຫໍ້ທຸລະກິດ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຄາໃນປັດຈຸບັນ, ຕິດຕໍ່ສະຖານທີ່ທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານສົນໃຈ.
Back to Top